หลักการและเหตุผล

    คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดการเรียนการสอนมาเป็นระยะเวลา ๕๐ ปี ผลิตบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ในสาขาวิชาเอกต่าง ๆ มากมายและหล่อหลอมให้ชาวสีแสดลูกพระราชบิดาในเขตรั้วสีบลู ทุกคน ได้มีความรู้ทางวิชาการ และมีความสามารถ มีศักยภาพและอุทิศตนให้กับงานในหน้าที่และอาชีพได้อย่างเหมาะสม ศิษย์เก่าคณะศึกษาศาสตร์ แต่ละคนได้เติบโตก้าวสู่สังคมของการทำงานที่หลากหลาย ทั้งงานราชการ รัฐวิสาหกิจและประกอบธุรกิจเอกชนและส่วนตัว ด้วยศิษย์เก่าศึกษาศาสตร์จำนวนมากสามารถสร้างประโยชน์ให้กับสังคม ประเทศชาติ ครอบคลุมทั้งงานภาครัฐและเอกชน ตลอดจนเป็นที่เชิดชูในวงสังคมและวงวิชาการอย่างกว้างขวาง สิ่งเหล่านี้ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการที่คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคณาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน และการเอาใจใส่ในการเรียนการสอนอย่างเข้มข้นให้กับนักศึกษา รวมทั้งกระบวนการจัดการศึกษาของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อให้สามารถรองรับความต้องการของสังคมและประเทศชาติ
    ปัจจุบันการพัฒนาบัณฑิตเพื่อให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสังคมเป็นเรื่องที่ท้าทายเป็นอย่างยิ่ง บัณฑิตต้องมีทักษะหลายด้านเพื่อรองรับศตวรรษที่ ๒๑ ซึ่งในการพัฒนาบัณฑิตศึกษาศาสตร์ดังกล่าวคณะศึกษาศาสตร์จำเป็นต้องสร้างเครือข่าย โดยอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่าย โดยเฉพาะความร่วมมือจากศิษย์เก่า ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการสนับสนุน ผลักดัน กิจกรรมความร่วมมือ ในด้านต่าง ๆ รวมทั้งสร้างเป็นเครือข่ายที่เข้มแข็งให้กับคณะศึกษาศาสตร์ต่อไปในอนาคตและเพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจในการทำหน้าที่ของพลเมืองคนหนึ่งของชาติ ดั่งปณิธานของสมเด็จพระราชบิดา “ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง (Our Soul is for the Benefit of Mankind)” ศึกษาศาสตร์จึงจัดกิจกรรมคืนสู่เหย้า EDU รูสะมิแล ๕๐ ปีศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขึ้น เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน คณาจารย์ตลอดจนบุคลากร ให้มีสัมพันธภาพที่ดีต่อกันที่เข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อส่งเสริมและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน คณาจารย์ตลอดจนบุคลากร คณะศึกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  2. เพื่อประกาศเกียรติคุณแก่ศิษย์เก่าดีเด่น ๕๐ ปี ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  3. เพื่อประกาศเกียรติคุณแก่ครูดี ๕๐ ปี ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  4. เพื่อระดมเงิน เข้ากองทุนคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อก่อสร้างอาคารปฏิบัติการวิชาชีพศึกษาศาสตร์ “๘๙ ปี คุรุราชานุสรณ์” และเพื่อจัดสรรเป็นทุนการศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษา ภายในคณะศึกษาศาสตร์
  5. เพื่อประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์และชื่อเสียงของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
       
 ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม

แบบจำลอง อาคารปฏิบัติการวิชาชีพศึกษาศาสตร์ "89 ปี คุรุราชานุสรณ์"


>>อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ติดต่อเรา


WebSite

 http://edu.psu.ac.th/50reunion/
สอบถามโทร. 086-4892965 (บีม) 081-7522917 (ออย)
ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์