โครงสร้างเจ้าหน้าที่

รองศาสตราจารย์ ดร.วิรินธร อักษรนิตย์

รองคณบดีฝ่ายพัฒนาระบบและบริการวิชาการ

คุณวุฒิสูงสุด :Ph.D. (Rural Development) CLSU, Philippines
e-mail : -

นางสาวกิตติญา อาจเที่ยงธรรม

พนักงานบริหารทั่วไป

โทร: 084-3951688

Email :ka_teejaa@hotmail.com

นางสาวอรอนงค์ บุญล้อม

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

โทร: 084-7674282

Email :bowvy.psy@gmail.com