การสมัครเข้าศึกษา

รอบที่ 1 การรับนักศึกษาด้วย Portfolio

  • โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2563
  • โครงการส่งเสริมผู้มีคุณธรรมจริยธรรม บำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสังคม ประจำปีการศึกษา 2563
  • โครงการรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2563
  • โครงการรับสมัครนักเรียนที่มีความสามารถทางการกีฬาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สาขาวิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ประจำปีการศึกษา 2563

รอบที่ 2 การรับแบบโควตา

  • โครงการรับตรง 14 จังหวัดภาคใต้ (โควตาภูมิภาค) ปีการศึกษา 2563
  • โครงการ สอ.วน. ปีการศึกษา 2563
  • โครงการ วมว. ปีการศึกษา 2563

รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน (Admission 1)

  • โครงการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาโดยใช้ผลคะแนนสอบ GAT/PAT และ/หรือวิชาสามัญ 9 วิชา ปีการศึกษา 2563

รอบที่ 4 การรับกลางร่วมกัน (Admission 2 )

  • การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระบบ Admissions (TCAS รอบที่ 4 ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีการศึกษา 2563

รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ

  • โครงการรับนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีในคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ประจำปีการศึกษา 2563