Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Time school Time schoolTime schoolTime schoolTime schoolTime school

ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เรื่อง การรับสมัครนักเรียนชั้นบริบาล กลุ่มสวัสดิการบุตรบุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เพื่อเข้าศึกษาในโรงเรียนอนุบาลสาธิต (เพิ่มเติม) ประจำปีภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๗

 

. จำนวนที่รับสมัคร  จำนวน ๑๙ คน

             . คุณสมบัติของผู้สมัคร           

                    ๒.๑ ผู้สมัครต้องมีอายุครบ ๒ ขวบ ๕ เดือน ถึง ๓ ขวบ ๔ เดือน

                          (เกิดระหว่างวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๔ ถึง ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕)

        ๒.๒ ผู้สมัครต้องเป็นทายาทสายตรง ของบุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เท่านั้น

๓. รายละเอียดการรับสมัคร  

                    ๓.๑ รับสมัครตั้งแต่วันที่ ๖ – ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ (ในวันและเวลาราชการ)

                    ๓.๒ ขอรับใบสมัครและแบบฟอร์มการใช้สิทธิบุตรบุคลากรได้ที่โรงเรียนอนุบาลสาธิต

                           หรือดาวน์โหลดผ่านทาง http://eduit.pn.psu.ac.th                 

                    ๓.๓ ยื่นใบสมัครพร้อมแบบฟอร์มการขอใช้สิทธิฯ ได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ สำนักงาน

                          เลขานุการ ชั้น ๑ อาคาร ๑๐ คณะศึกษาศาสตร์

                    ๓.๔ ประกาศผลการรับสมัครในวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๗

๔. หลักฐานการสมัคร           

        ๔.๑ ใบสมัครและแบบฟอร์มการใช้สิทธิบุตรบุคลากร

                         ๔.๒ ทะเบียนบ้านฉบับจริง พร้อมสำเนา จำนวน ๑ ชุด

                    ๔.๓ สูติบัตรฉบับจริง พร้อมสำเนา จำนวน ๑ ชุด

        ๔.๔ รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๔ รูป (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน)

๕. เงื่อนไขเกี่ยวกับจำนวนผู้สมัคร       

    หากมีผู้สมัครเกินจำนวนจากที่ประกาศรับ คณะศึกษาศาสตร์จะพิจารณาตามลำดับ

การรับสมัคร และเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตรงตามประกาศ สำหรับบุคลากรท่านใดที่ไม่ได้ยื่นใบสมัคร

และแบบฟอร์มการใช้สิทธิ์ฯ ภายในระยะเวลา ตามข้อ ๓.๑ จะถือว่าท่านไม่ประสงค์จะใช้สิทธิ์ในครั้งนี้

หากมีความประสงค์จะสมัครจะต้องยื่นใบสมัครในประเภทบุคคลทั่วไป (ประเภทบุคคลทั่วไปจะประกาศ

รับสมัครหลังจากประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาประเภทสวัสดิการบุตรบุคลากรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

อาจจะมีการประกาศรับสมัครหรือไม่ประกาศรับสมัคร ขึ้นอยู่กับจำนวนของผู้สมัครตามประกาศข้างต้น)

 

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ คณะศึกษาศาสตร์โทรภายใน ๑๖๐๘

หรือโทร ๐๗๓-๓๓๑-๓๐๑

                    

 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวิทย์ พจนตันติ)

            คณบดีคณะศึกษาศาสตร์

 

>>ดาวน์โหลดไฟล์ PDF

 

ผู้อำนวยการ

Sujai

ปฏิทินโรงเรียนอนุบาลสาธิต

Link การศึกษา
จำนวนผู้เข้าชม

133308
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
4
266
270
131326
4520
6762
133308

Your IP: 18.207.134.98
Server Time: 2019-10-21 00:39:01

Copyright © 2019 Anubansatit Prince of Songkla University Rights Reserved.