หนังสือรับรองหลักสูตร คณะศึกษาศาสตร์

หนังสือรับรองหลักสูตร ปี 2547 Download
หนังสือรับรองหลักสูตร ปี 2552 Download
หนังสือรับรองหลักสูตร ปี 2554 Download
หนังสือรับรองหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ปี 2560 Download
หนังสือรับรองหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศและการประเมินทางการศึกษา ปี 2560 Download
หนังสือรับรองหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต จิตวิทยา ปี 2560 Download
หนังสือรับรองหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาการประถมศึกษา แขนงวิชาศิลปศึกษา แขนงวิชาพลศึกษา แขนงวิชาสุขศึกษา ปี 2560 Download
หนังสือรับรองหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ศึกษาศาสตร์) และ ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศึกษาศาสตร์) ปี 2562 Download
หนังสือรับรองหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต ปี 2562
- วิชาเอกการประถมศึกษา
- วิชาเอกจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
- วิชาเอกศิลปศึกษา
- วิชาเอกพลศึกษา
- วิชาเอกสุขศึกษา
Download
หนังสือรับรองหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต ปี 2564
- วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย
- วิชาเอกสังคมศึกษา
Download
หนังสือรับรองหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต จิตวิทยาคลีนิก ปี 2564 Downloadติดต่อเรา

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
  • 073-331301
  • 086-4892968

สายด่วนคณบดี


  • รศ.ดร.เอกรินทร์ สังข์ทอง
  • CV (Thai Ver.)
  • CV (Eng Ver.)
  • ekkarin.s@psu.ac.th
  • 089-811-4814, 073-331301