แขนงวิชาศิลปศึกษา

 • เน้นผลิตบุคลากรการศึกษาด้านศิลปะ ให้สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
 • จัดการเรียนการสอนภาคทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติ อย่างต่อเนื่อง การสร้างสรรค์ผลงาน บนฐานความรู้ที่มีความเป็นท้องถิ่น
 • เน้นสมรรถนะด้านการสร้างสรรค์ และสมรรถนะความเป็นครูในศตวรรษที่ 21

เรียนเกี่ยวกับอะไร ?

 • บริหารหลักสูตรและจัดการวิชาตามแนวคิด DBAE (Discipline-based Arts Education)
 • การเรียนรู้ด้านศิลปะ 4 แกน ได้แก่ 1).แกนวิชาประวัติศาสตร์ศิลป์ 2).แกนวิชาสุนทรีศาสตร์ 3).แกนวิชาศิลปวิจารณ์ 4).แกนวิชาศิลปะปฏิบัติ

จบไปทำงานอะไร ?

 • ประกอบอาชีพเป็นครู
 • นักวิชาการด้านศิลปะของหน่วยงานรัฐบาล และเอกชน
 • ประกอบอาชีพอิสระสร้างงานด้วยตัวเอง
 • ศิลปินนักสร้างสรรค์ศิลปะ
ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศิลปศึกษา)
ศษ.บ. (ศิลปศึกษา)
B.Ed.
แขนงวิชาศิลปศึกษา
Art Education
รายวิชา
Download


Update 12 มกราคม 2565

Images by Freepik


ติดต่อเรา

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
 • 073-331301
 • 086-4892968

สายด่วนคณบดี


 • รศ.ดร.เอกรินทร์ สังข์ทอง (CV)
 • ekkarin.s@psu.ac.th
 • 089-811-4814, 073-331301