Loading...

แขนงวิชาศิลปศึกษา

  • เน้นผลิตบุคลากรการศึกษาด้านศิลปะ ให้สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
  • จัดการเรียนการสอนภาคทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติ อย่างต่อเนื่อง การสร้างสรรค์ผลงาน บนฐานความรู้ที่มีความเป็นท้องถิ่น
  • เน้นสมรรถนะด้านการสร้างสรรค์ และสมรรถนะความเป็นครูในศตวรรษที่ 21ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศิลปศึกษา)
ศษ.บ. (ศิลปศึกษา)
B.Ed.(Art Education)
แขนงวิชาศิลปศึกษา
Art Education

อาจารย์ประจำหลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตร

เรียนเกี่ยวกับอะไร ?

  • บริหารหลักสูตรและจัดการวิชาตามแนวคิด DBAE (Discipline-based Arts Education)
  • การเรียนรู้ด้านศิลปะ 4 แกน ได้แก่ 1).แกนวิชาประวัติศาสตร์ศิลป์ 2).แกนวิชาสุนทรีศาสตร์ 3).แกนวิชาศิลปวิจารณ์ 4).แกนวิชาศิลปะปฏิบัติ

จบไปทำงานอะไร ?

  • ประกอบอาชีพเป็นครู
  • นักวิชาการด้านศิลปะของหน่วยงานรัฐบาล และเอกชน
  • ประกอบอาชีพอิสระสร้างงานด้วยตัวเอง
  • ศิลปินนักสร้างสรรค์ศิลปะ