แขนงวิชาชีววิทยา

 • เป็นหลักสูตรเดียวในประเทศไทย ที่ได้รับวุฒิ วิทยาศาสตรบัณฑิต (ศึกษาศาสตร์) สาขาวิชาชีววิทยา
 • เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้นักศึกษามีประสิทธิภาพและมีความเป็นเลิศในด้านการจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์อย่างเข้มข้นและเป็นระบบ
 • เพิ่มโอกาสในการทำงาน และการศึกษาต่อในอนาคต

เรียนเกี่ยวกับอะไร ?

 • หลักการ แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน
 • รายวิชาด้านชีววิทยาที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
 • กระบวนการวิจัยในชั้นเรียน
 • วิจัยในประเด็นใหม่ๆด้านชีววิทยา
 • ฝึกปฏิบัติจริงระหว่างเรียนและการฝึกปฏิบัติการสอนในโรงเรียนอย่างเข้มข้น
 • ฝึกปฏิบัติการเป็นนักวิทยาศาสตร์ทางชีววิทยา

จบไปทำงานอะไร ?

 • ครู อาจารย์ และนักการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์
 • นักวิชาการด้านวิทยาศาสตร์
 • พนักงานด้านวิทยาศาสตร์ในองค์กรภาครัฐและเอกชน
 • ผู้ช่วยนักวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สังคมศาสตร์และนิติวิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตรบัณฑิต (ศึกษาศาสตร์)
วท.บ. (ศึกษาศาสตร์)
B.Sc. in Ed.
แขนงวิชาชีววิทยา
Biology
รายวิชา
Download


Update 12 มกราคม 2565

Images by Freepik


ติดต่อเรา

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
 • 073-331301
 • 086-4892968

สายด่วนคณบดี


 • รศ.ดร.เอกรินทร์ สังข์ทอง (CV)
 • ekkarin.s@psu.ac.th
 • 089-811-4814, 073-331301