แขนงวิชาเคมี

 • มุ่งเน้นประสิทธิภาพทั้งด้านการจัดการเรียนการสอนและด้านวิทยาศาสตร์อย่างเข้มข้นและเป็นระบบ
 • เป็นหลักสูตรเดียวในประเทศไทยที่ได้รับวุฒิวิทยาศาสตรบัณฑิต (ศึกษาศาสตร์)
 • สาขาเคมีช่วยเพิ่มโอกาสในการทำงานในอนาคต

เรียนเกี่ยวกับอะไร ?

 • หลักการ แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน การเรียนรู้ของมนุษย์
 • การพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนด้านเคมี
 • ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
 • กระบวนการวิจัยในชั้นเรียน
 • ฝึกปฏิบัติการเป็นนักวิทยาศาสตร์ทางเคมีทั้งในส่วนของการสังเคราะห์และวิเคราะห์ทางเคมีในห้องปฏิบัติการ
 • ประยุกต์และนำความรู้รวมทั้งทักษะไปฝึกปฏิบัติจริง

จบไปทำงานอะไร ?

 • ครูโรงเรียนรัฐบาลและโรงเรียนเอกชน
 • นักวิชาการ พนักงาน นักวิจัยและผู้ช่วยนักวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
 • งานด้านการพิสูจน์หลักฐาน
 • สามารถต่อยอดไปเรียนสาขาต่าง ๆ ในระดับที่สูงขึ้นด้านเคมี
วิทยาศาสตรบัณฑิต (ศึกษาศาสตร์)
วท.บ. (ศึกษาศาสตร์)
B.Sc. in Ed.
แขนงวิชาเคมี
Chemistry
รายวิชา
Download


Update 12 มกราคม 2565

Images by Freepik


ติดต่อเรา

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
 • 073-331301
 • 086-4892968

สายด่วนคณบดี


 • รศ.ดร.เอกรินทร์ สังข์ทอง (CV)
 • ekkarin.s@psu.ac.th
 • 089-811-4814, 073-331301