สาขาจิตวิทยาคลินิก

 • เป็นหลักสูตรเฉพาะของคณะที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง และได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการวิชาชีพจิตวิทยาคลินิก สภาวิชาชีพ และโรงพยาบาลสังกัดกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข และสถานฝึกปฏิบัติงานทางจิตวิทยาคลินิกที่ได้รับการรับรองสถาบันแหล่งฝึกปฏิบัติงานทางจิตวิทยาคลินิกจากคณะกรรมการวิชาชีพสาขาจิตวิทยาคลินิก

เรียนเกี่ยวกับอะไร ?

 • เข้าใจพฤติกรรม การกระทำของคน เข้าใจตนเอง เข้าใจผู้อื่น เรียนรู้ช่วยเหลือ การเยี่ยวยาจิตใจ การบำบัดแบบแบบเดี่ยวแบบกลุ่ม เรียนรู้การใช้เครื่องมือทางจิตวิทยาเพื่อช่วยเหลือผู้คนที่มีปัญหาทางด้านจิตใจ

จบไปทำงานอะไร ?

 • นักจิตวิทยาคลินิก
 • นักจิตวิทยา
 • นักบำบัด
 • นักจิตวิทยาการปรึกษาและจิตบำบัด
 • นักจิตวิทยาโรงเรียน
 • นักวิชาการด้านจิตวิทยาคลินิก จิตวิทยา จิตบำบัด สุขภาพจิต
 • บุคลากรด้านจิตวิทยาคลินิกประจำหน่วยงานอิสระ และองค์กรเอกชน
 • ผู้ประกอบการคลินิกส่วนตัว


"PROFESSIONAL FILM SCHOOL สร้างมืออาชีพมาตรฐานอุตสาหกรรม ด้วยหลักสูตรทันสมัย พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของเทรนด์โลก ฝึกปฏิบัติกับตัวจริงของวงการ ยกอุตสาหกรรมมาไว้ในห้องเรียน"
วิทยาศาสตรบัณฑิต (จิตวิทยาคลินิก) 4 ปี
วท.บ. (จิตวิทยาคลินิก)
B.Sc. (Clinical Psychology)
สาขาจิตวิทยาคลินิก
Clinical Psychology
รายวิชา
Download


Update 12 มกราคม 2565

Images by Freepik


ติดต่อเรา

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
 • 073-331301
 • 086-4892968

สายด่วนคณบดี


 • รศ.ดร.เอกรินทร์ สังข์ทอง (CV)
 • ekkarin.s@psu.ac.th
 • 089-811-4814, 073-331301