แขนงวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลและส่ือสารการศึกษา

มุ่งผลิตครูสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลและสื่อสารการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณลักษณะสำคัญคือ มีคุณธรรม จริยธรรม มีจรรยาบรรณวิชาชีพ มีความรู้ในวิชาชีพครูและวิชาเอกเทคโนโลยีดิจิทัลและสื่อสารการศึกษา หลักสูตรจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัลและสื่อสารการศึกษาเพื่อให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีดิจิทัล เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีการศึกษา โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบและการจัดการเรียนการสอนที่ทันสมัย สามารถทำวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่สร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม และมุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถเป็นผู้นำด้านการจัดการเรียนการสอนสาขาเทคโนโลยีดิจิทัลและสื่อสารการศึกษา สามารถรับรู้ แสวงรู้และนำสารสนเทศประยุกต์กับการศึกษา และการพัฒนาสังคมด้วยเทคโนโลยี
เรียนเกี่ยวกับอะไร ?

 • การเรียนภาคทฤษฎีและปฏิบัติด้านวิชาชีพครู
 • ศาสตร์การสอนคอมพิวเตอร์ / เทคโนโลยีสารสนเทศ / เทคโนโลยีการศึกษา / เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์/เทคโนโลยีดิจิทัลและสื่อสารการศึกษา/การออกแบบระบบการเรียนการสอน และการออกแบบกราฟิก ถ่ายภาพนิ่ง ถ่ายภาพโทรทัศน์ สื่อสารมวลชน
 • เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อปฏิบัติงานในฝ่ายวิชาการ ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน การผลิตสื่อการเรียนการสอน
 • การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการศึกษาด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและสื่อสารการศึกษา
 • ฝึกปฏิบัติและประสบการณ์วิชาชีพในสถานศึกษาสถานประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

จบไปทำงานอะไร ?

 • ครูสอนวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลและสื่อสารการศึกษา/คอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร/เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
 • นักวิชาการเทคโนโลยีดิจิทัลและสื่อสารการศึกษาในหน่วยงานการศึกษาหรือองค์กรเอกชน
 • ผู้ดูแลระบบสารสนเทศในสถานศึกษา สถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • นักวิชาการโสตทัศนศึกษา นักวิชาการศึกษา นักออกแบบสื่อการเรียนการสอน นักออกแบบสื่อกราฟฟิก สื่อดิจิทัลและแอนิเมชั่น นักประชาสัมพันธ์ นักสื่อสารมวลชนในหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรเอกชน
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศึกษาศาสตร์)
ศศ.บ. (ศึกษาศาสตร์)
B.A. in Ed.
แขนงวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลและส่ือสารการศึกษา
Educational Digital Technology
and Communications
รายวิชา
Download


Update 12 มกราคม 2565

Images by Freepik


ติดต่อเรา

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
 • 073-331301
 • 086-4892968

สายด่วนคณบดี


 • รศ.ดร.เอกรินทร์ สังข์ทอง (CV)
 • ekkarin.s@psu.ac.th
 • 089-811-4814, 073-331301