สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

 • การศึกษาปฐมวัย มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในแนวคิด ปรัชญาการศึกษาและจิตวิทยาเพื่อพัฒนาเด็กเล็ก การจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญาที่ดีสมวัย สามารถเรียนรู้ได้อย่างสอดคล้องกับหลักกการพัฒนาศักยภาพและความต้องการจำเป็นพิเศษ สามารถซึมซับสุนทรียะและวัฒนธรรมที่หลากหลายได้

เรียนเกี่ยวกับอะไร ?

 • มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาสาระด้านวิชาชีพของครู
 • ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนหลักสูตรและวิทยาการการจัดการเรียนรู้
 • นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้
 • การวัดประเมินการศึกษาและการเรียนรู้
 • การวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียน
 • ภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับครู ทักษะการนิเทศและการสอนงาน
 • ทักษะศตวรรษที่ 21

จบไปทำงานอะไร ?

 • ครูผู้สอนระดับปฐมวัยในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • บุคลากรในกลุ่มวิชาชีพทางการศึกษา
 • นักวิชาการศึกษาด้านการศึกษาปฐมวัยในหน่วยงานของรัฐและเอกชน
 • ผู้บริหารทางการศึกษาของรัฐและเอกชน
 • นักพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาปฐมวัย
 • นักจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
 • นักประพันธ์และนักเล่านิทาน
 • กระบวนกรเกี่ยวกับปฐมวัย
 • ผู้ดูแลเด็กในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
 • เจ้าของสถานประกอบการ ผู้จัดการสถาบันส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยของหน่วยงานเอกชน


"PROFESSIONAL FILM SCHOOL สร้างมืออาชีพมาตรฐานอุตสาหกรรม ด้วยหลักสูตรทันสมัย พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของเทรนด์โลก ฝึกปฏิบัติกับตัวจริงของวงการ ยกอุตสาหกรรมมาไว้ในห้องเรียน"


หลักสูตรศึกษาศาสตร (ศึกษาศาสตร์) 4 ปี
ศษ.บ. (ศึกษาศาสตร์)
B.Ed. (Education)
วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย
Early Childhood Education
รายวิชา
Download


Update 12 มกราคม 2565

Images by Freepik


ติดต่อเรา

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
 • 073-331301
 • 086-4892968

สายด่วนคณบดี


 • รศ.ดร.เอกรินทร์ สังข์ทอง (CV)
 • ekkarin.s@psu.ac.th
 • 089-811-4814, 073-331301