สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

 • สังคมศึกษา มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาสาระสังคมศึกษา ความรู้ ความเข้าใจ ในการดำรงชีวิต ทั้งในฐานะปัจเจกบุคคลและการอยู่ร่วมกันในสังคม เข้าใจถึงการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัยกาลเวลาตามเหตุปัจจัยต่าง ๆ ทำให้เกิดความเข้าใจในตนเองและผู้อื่น มีความอดทน อดกลั้น ยอมรับในความแตกต่าง รู้จักการสร้างสมานฉันท์ มีจิตสำนึกร่วมที่ดีและมีทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับชาติ บ้านเมือง มีคุณธรรม จริยธรรม การปฏิบัติตนตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ การปรับตัวตามสภาพแวดล้อม

เรียนเกี่ยวกับอะไร ?

 • มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาสาระด้านวิชาชีพของครู
 • ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนหลักสูตรและวิทยาการการจัดการเรียนรู้
 • นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้
 • การวัดประเมินการศึกษาและการเรียนรู้
 • การวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียน
 • ภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับครู ทักษะการนิเทศและการสอนงาน
 • ทักษะศตวรรษที่ 21

จบไปทำงานอะไร ?

 • อาจารย์ - ครูโรงเรียนรัฐบาลและโรงเรียนเอกชน
 • ข้าราชการ พนักงานด้านการศึกษาในหน่วยงานต่างๆ
 • ผู้บริหารทางการศึกษาของรัฐและเอกชน
 • อาชีพอิสระ เช่น นักคิดนักเขียน ติวเตอร์


"PROFESSIONAL FILM SCHOOL สร้างมืออาชีพมาตรฐานอุตสาหกรรม ด้วยหลักสูตรทันสมัย พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของเทรนด์โลก ฝึกปฏิบัติกับตัวจริงของวงการ ยกอุตสาหกรรมมาไว้ในห้องเรียน"
หลักสูตรศึกษาศาสตร (ศึกษาศาสตร์) 4 ปี
ศษ.บ. (ศึกษาศาสตร์)
B.Ed. (Education)
วิชาเอกสังคมศึกษา
Social Studies
รายวิชา
Download


Update 12 มกราคม 2565

Images by Freepik


ติดต่อเรา

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
 • 073-331301
 • 086-4892968

สายด่วนคณบดี


 • รศ.ดร.เอกรินทร์ สังข์ทอง (CV)
 • ekkarin.s@psu.ac.th
 • 089-811-4814, 073-331301