แขนงวิชาการประถมศึกษา

  สาขาวิชาการประถมศึกษา เป็นหลักสูตรที่เปิดรับนักศึกษามานาน มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ในระดับประถมศึกษา เพื่อนำไปบูรณาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ รู้จริงในสิ่งที่ทำ มีความเชี่ยวชาญการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการสื่อสาร ตลอดทักษะการเขียนตัวอักษรไทย พร้อมด้วยทักษะพิเศษอื่นๆ เช่น การสร้างสรรค์งานกระดาษ งานประดิษฐ์

เรียนเกี่ยวกับอะไร ?

 • หลักการ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับวิชาชีพครู
 • การจัดการชั้นเรียนและบทบาทของผู้สอนระดับประถมศึกษา
 • การออกแบบและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับนักเรียนประถมศึกษาผ่านการปฏิบัติจริง
 • การสร้างสื่อการเรียนรู้ทั้งงานสร้างสรรค์จากกระดาษ และสร้างสรรค์ผ่านเทคโนโลยีและนวัตกรรม
 • การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน

จบไปทำงานอะไร ?

 • ครูโรงเรียนรัฐบาลและโรงเรียนเอกชน
 • ข้าราชการ และบุคลากรทางการศึกษา
 • พนักงานด้านการศึกษาในหน่วยงานต่าง ๆ
 • นักวิชาการด้านการศึกษา
 • นักพัฒนาสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา
 • ประกอบอาชีพอิสระ
ศึกษาศาสตรบัณฑิต (การประถมศึกษา)
ศษ.บ. (การประถมศึกษา)
B.Ed.
แขนงวิชาการประถมศึกษา
Elementary Education
รายวิชา
Download


Update 12 มกราคม 2565

Images by Freepik


ติดต่อเรา

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
 • 073-331301
 • 086-4892968

สายด่วนคณบดี


 • รศ.ดร.เอกรินทร์ สังข์ทอง (CV)
 • ekkarin.s@psu.ac.th
 • 089-811-4814, 073-331301