แขนงวิชาภาษาอังกฤษ

 • มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถด้านเนื้อหาภาษาอังกฤษที่มีความเข้มข้น
 • มุ่งเน้นการบูรณาการเนื้อหาวิชาเอกสู่กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่ประยุกต์ใช้ได้จริงในชั้นเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ

เรียนเกี่ยวกับอะไร ?

 • ทักษะพื้นฐานด้านภาษาอังกฤษครอบคลุม ด้านภาษาศาสตร์ วรรณคดี และการแปลภาษา
 • การเรียนรู้ด้านวิชาชีพที่เกี่ยวกับการสอน
 • กระบวนการวิจัยในชั้นเรียน
 • ทักษะการฝึกปฏิบัติจริงระหว่างเรียน
 • การปฏิบัติจริงในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง

จบไปทำงานอะไร ?

 • ครูหรือบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
 • นักวิชาการทางการศึกษา
 • พนักงานที่ต้องปฏิบัติงานโดยใช้ทักษะภาษาอังกฤษ ในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน
 • อาชีพอิสระ
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศึกษาศาสตร์)
ศศ.บ. (ศึกษาศาสตร์)
B.A. in Ed.
แขนงวิชาภาษาอังกฤษ
English
รายวิชา
Download


Update 12 มกราคม 2565

Images by Freepik


ติดต่อเรา

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
 • 073-331301
 • 086-4892968

สายด่วนคณบดี


 • รศ.ดร.เอกรินทร์ สังข์ทอง (CV)
 • ekkarin.s@psu.ac.th
 • 089-811-4814, 073-331301