แขนงวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

 • เป็นหลักสูตรเดียวในประเทศไทย ที่ได้รับวุฒิ วิทยาศาสตรบัณฑิต (ศึกษาศาสตร์) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
 • มุ่งเน้นให้นักศึกษามีประสิทธิภาพทั้งด้านการจัดการเรียนการสอนและด้านวิทยาศาสตร์อย่างเข้มข้นและเป็นระบบ
 • มีทักษะการสอน กลยุทธ์การจัดการเรียนรู้และความเป็นครูที่ทันสมัย

เรียนเกี่ยวกับอะไร ?

 • หลักการ แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน
 • เนื้อหาด้านวิทยาศาสตร์ทั่วไป เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ วิทยาการคำนวณและการออกแบบเทคโนโลยี ที่มีสอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
 • การนำความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีมาสร้างสรรค์นวัตกรรม
 • มุ่งเน้นกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน และนำความรู้ด้านเนื้อหา และมีการฝึกทักษะการสอน
 • การปฏิบัติจริงระหว่างเรียนและการฝึกปฏิบัติการสอนในโรงเรียนอย่างเข้มข้น

จบไปทำงานอะไร ?

 • สอบบรรจุรับราชการครู ของรัฐและเอกชน
 • นักวิชาการด้านวิทยาศาสตร์
 • นักวิจัยและผู้ช่วยนักวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในองค์กรภาครัฐและเอกชน


"PROFESSIONAL FILM SCHOOL สร้างมืออาชีพมาตรฐานอุตสาหกรรม ด้วยหลักสูตรทันสมัย พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของเทรนด์โลก ฝึกปฏิบัติกับตัวจริงของวงการ ยกอุตสาหกรรมมาไว้ในห้องเรียน"


วิทยาศาสตรบัณฑิต (ศึกษาศาสตร์)
วท.บ. (ศึกษาศาสตร์)
B.Sc. in Ed.
แขนงวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
General Science
รายวิชา
Download


Update 12 มกราคม 2565

Images by Freepik


ติดต่อเรา

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
 • 073-331301
 • 086-4892968

สายด่วนคณบดี


 • รศ.ดร.เอกรินทร์ สังข์ทอง (CV)
 • ekkarin.s@psu.ac.th
 • 089-811-4814, 073-331301