แขนงวิชาสุขศึกษา

 • จัดการเรียนรู้ร่วมกับหน่วยงานสาธารณสุขและโรงเรียนในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
 • นำเทคโนโลยีด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและเทคโนโลยีสารสนเทศใช้ในการจัดการเรียนการสอน
 • หลักสูตรได้รับการรับรองจากหน่วยงานสาธารณสุขชุมชน
 • พัฒนาผู้นำสร้างเสริมสุขภาพด้านการแพทย์ทางเลือก

เรียนเกี่ยวกับอะไร ?

 • ศาสตร์ในกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้แก่ กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา จุลชีววิทยาและปรสิต ระบาดและการควบคุมโรค อนามัยสิ่งแวดล้อม และพฤติกรรมศาสตร์ ฯลฯ
 • สามารถเลือกเรียนวิชาเลือกเฉพาะ ตามความสนใจ ได้แก่ กลุ่มวิชาสร้างเสริมสุขภาพ ในโรงเรียน กลุ่มสุขภาพผู้สูงอายุ กลุ่มแพทย์ทางเลือกและแพทย์แผนไทย

จบไปทำงานอะไร ?

 • ครูในกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
 • นักวิชาการสุขศึกษา
 • นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ
 • ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับธุรกิจสุขภาพ
 • ผู้ให้คำปรึกษาแก่กลุ่มผู้ดูแลสุขภาพ
ศึกษาศาสตรบัณฑิต (สุขศึกษา)
ศษ.บ. (สุขศึกษา)
B.Ed.
แขนงวิชาสุขศึกษา
Health Education
รายวิชา
Download


Update 12 มกราคม 2565

Images by Freepik


ติดต่อเรา

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
 • 073-331301
 • 086-4892968

สายด่วนคณบดี


 • รศ.ดร.เอกรินทร์ สังข์ทอง (CV)
 • ekkarin.s@psu.ac.th
 • 089-811-4814, 073-331301