สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการประเมินทางการศึกษา

 • เน้นพัฒนาบัณฑิตให้มีใจใฝ่เรียนรู้ในเชิงรุก (Active Learning)
 • ใช้การวิจัยเป็นฐานในการจัดการเรียนรู้
 • เน้นให้ผู้เรียนมีศักยภาพในการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการประเมินทางการศึกษา
 • สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตามบริบทของศาสตร์วิชา
 • เน้นการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งให้ผู้เรียนสามารถบูรณาการ การสอนคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการประเมินทางการศึกษา

เรียนเกี่ยวกับอะไร ?

 • การเรียนภาคทฤษฎีและปฏิบัติด้านวิชาชีพครู
 • ศาสตร์การสอนคอมพิวเตอร์ / เทคโนโลยีสารสนเทศ / การประเมินทางการศึกษา
 • การวัดและประเมินผลการศึกษาเพื่อปฏิบัติงานในฝ่ายวิชาการ ทะเบียน วัดและประเมินผล
 • การวิจัยทางการศึกษา
 • ฝึกปฏิบัติและประสบการณ์วิชาชีพในสถานศึกษาสถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

จบไปทำงานอะไร ?

 • ครูสอนคอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • นักวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการประเมินทางการศึกษา ในหน่วยงานการศึกษาหรือองค์กรเอกชน
 • ผู้ดูแลระบบสารสนเทศ การประเมินทางการศึกษาในสำนักทดสอบ หรือหน่วยประเมิน
 • นักวิชาการและนักวิจัยทางการศึกษาในหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรเอกชน
ศึกษาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศและการประเมินทางการศึกษา)
ศษ.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศและการประเมินทางการศึกษา)
B.Ed. (Information Technology
and Educational Evaluation)
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการประเมินทางการศึกษา
Information Technology
and Educational Evaluation
รายวิชา
Download


Update 12 มกราคม 2565

Images by Freepik


ติดต่อเรา

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
 • 073-331301
 • 086-4892968

สายด่วนคณบดี


 • รศ.ดร.เอกรินทร์ สังข์ทอง (CV)
 • ekkarin.s@psu.ac.th
 • 089-811-4814, 073-331301