แขนงวิชาคณิตศาสตร์

 • เป็นหลักสูตรเดียวในประเทศไทย ที่ได้รับวุฒิ วิทยาศาสตรบัณฑิต (ศึกษาศาสตร์) สาขาวิชาคณิตศาสตร์
 • มีความสามารถด้านเนื้อหาวิชาเอกเทียบเท่าบัณฑิตคณิตศาสตร์จากคณะวิทยาศาสตร์
 • มีทักษะการสอน กลยุทธ์การจัดการเรียนรู้และความเป็นครูที่ทันสมัย

เรียนเกี่ยวกับอะไร ?

 • เนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์อย่างเข้มข้นทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
 • การศึกษาและความเข้าใจผู้เรียนเป็นรายบุคคล
 • การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21
 • การทำวิจัยในประเด็นใหม่ๆ ด้านคณิตศาสตร์ศึกษา
 • การปฏิบัติวิชาชีพครูในโรงเรียนร่วมกับครูพี่เลี้ยงอย่างเข้มข้นต่อเนื่อง

จบไปทำงานอะไร ?

 • สอบบรรจุรับราชการครู ของรัฐและเอกชน
 • นักวิชาการด้านวิทยาศาสตร์
 • พนักงาน นักวิจัยและผู้ช่วยนักวิจัยด้านคณิตศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในองค์กรรัฐและเอกชน
 • นักคณิตศาสตร์ นักวิเคราะห์ตัวเลขและข้อมูล
วิทยาศาสตรบัณฑิต (ศึกษาศาสตร์)
วท.บ. (ศึกษาศาสตร์)
B.Sc. in Ed.
แขนงวิชาคณิตศาสตร์
Mathemetics
รายวิชา
Download


Update 12 มกราคม 2565

Images by Freepik


ติดต่อเรา

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
 • 073-331301
 • 086-4892968

สายด่วนคณบดี


 • รศ.ดร.เอกรินทร์ สังข์ทอง (CV)
 • ekkarin.s@psu.ac.th
 • 089-811-4814, 073-331301