แขนงวิชาพลศึกษา

 • มุ่งเน้นให้นักศึกษามีประสิทธิภาพทั้งด้านการจัดการเรียนการสอนและด้านพลศึกษาในทักษะด้านกีฬาและวิทยาศาสตร์การกีฬา
 • นำเทคโนโลยีทางกีฬาประยุกต์ใช้กับการเรียนรู้ในโรงเรียน
 • เน้นสมรรถนะด้านการสร้างสรรค์และสมรรถนะความเป็นครูในศตวรรษที่ 21

เรียนเกี่ยวกับอะไร ?

 • การจัดการเรียนการสอนภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัตด้านพลศึกษา
 • พื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา โดยยึดหลักปรัชญาพลศึกษาเป็นพื้นฐาน
 • การเรียนรู้ด้านโครงสร้างและการทำหน้าที่ของร่างกายกับการออกกำลังกาย
 • การฝึกปฏิบัติการสอนวิชาชีพครูในโรงเรียน

จบไปทำงานอะไร ?

 • ประกอบอาชีพเป็นครู
 • นักพลศึกษาและนักนันทนาการ
 • ผู้ฝึกสอนกีฬา
 • ผู้ตัดสินกีฬา
 • นักวิทยาศาสตร์การกีฬา
 • เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์การออกกำลังกาย
ศึกษาศาสตรบัณฑิต (พลศึกษา)
ศษ.บ. (พลศึกษา)
B.Ed.
แขนงวิชาพลศึกษา
Physical Education
รายวิชา
Download


Update 12 มกราคม 2565

Images by Freepik


ติดต่อเรา

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
 • 073-331301
 • 086-4892968

สายด่วนคณบดี


 • รศ.ดร.เอกรินทร์ สังข์ทอง (CV)
 • ekkarin.s@psu.ac.th
 • 089-811-4814, 073-331301