แขนงวิชาฟิสิกส์

    มุ่งเน้นให้นักศึกษามีความรู้ด้านฟิสิกส์ระดับสูงควบคู่กับความสามารถในการจัดการเรียนการสอน นักศึกษาจะเรียนเนื้อหาวิชาฟิสิกส์ที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีซึ่งมีการเรียนอย่างเข้มข้น จึงทำให้เป็นหลักสูตรเดียวในประเทศไทย ที่ได้รับวุฒิวิทยาศาสตรบัณฑิต (ศึกษาศาสตร์) สาขาวิชาฟิสิกส์ นักศึกษาที่จบหลักสูตรนี้จึงมีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ในวิชาฟิสิกส์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีทางเลือกในการทำงานที่หลากหลาย และสามารถศึกษาต่อด้านวิทยาศาสตร์หรือทางด้านการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นได้สาขานี้

เรียนเกี่ยวกับอะไร ?

 • หลักการ แนวคิด และทฤษฎีทางฟิสิกส์
 • การจัดการเรียนการสอน
 • รายวิชาชีพครู
 • การพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
 • กระบวนการวิจัยในชั้นเรียน
 • ประยุกต์และนำความรู้รวมทั้งทักษะไปฝึกปฏิบัติจริงในสาขาวิชาชีพครูและการฝึกปฏิบัติการสอนในโรงเรียนอย่างเข้มข้น

จบไปทำงานอะไร ?

 • ครู อาจารย์ และนักการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์
 • นักวิชาการด้านวิทยาศาสตร์
 • พนักงานด้านวิทยาศาสตร์ในองค์กรภาครัฐและเอกชน
 • ผู้ช่วยนักวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สังคมศาสตร์และนิติวิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตรบัณฑิต (ศึกษาศาสตร์)
วท.บ. (ศึกษาศาสตร์)
B.Sc. in Ed.
แขนงวิชาฟิสิกส์
Physics
รายวิชา
Download


Update 12 มกราคม 2565

Images by Freepik


ติดต่อเรา

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
 • 073-331301
 • 086-4892968

สายด่วนคณบดี


 • รศ.ดร.เอกรินทร์ สังข์ทอง (CV)
 • ekkarin.s@psu.ac.th
 • 089-811-4814, 073-331301