แขนงวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว

 • มุ่งเน้นความเป็นครูที่สอดคล้อง กับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
 • เน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถทั้งภาคทฤษฏี และมีสมรรถนะในการปฏิบัติการทั้งด้านจิตวิทยาการศึกษา การแนะแนวและการให้การปรึกษา
 • ผ่านการฝึกปฏิบัติจริงในโรงเรียนตลอดหลักสูตร
 • มุ่งเน้นการบูรณาการหลักการจิตวิทยาแบบองค์รวม และบูรณาการกับศาสตร์อื่นๆ
 • มีการใช้นวัตกรรมทางจิตวิทยาเพื่อแก้ปัญหา และพัฒนาการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ

เรียนเกี่ยวกับอะไร ?

 • พื้นฐานทางจิตวิทยา
 • จิตวิทยาการศึกษา
 • จิตวิทยาการเรียนรู้
 • การปรับพฤติกรรมผู้เรียน
 • การบริหารและจัดกิจกรรมแนะแนวในโรงเรียน
 • จิตวิทยาการให้การปรึกษา
 • การวิเคราะห์แก้ปัญหาผู้เรียนเป็นรายบุคคล

จบไปทำงานอะไร ?

 • ครูโรงเรียนรัฐบาลและเอกชน
 • นักจิตวิทยาแนะแนว นักจิตวิทยาโรงเรียน
 • นักจิตวิทยาการปรึกษา
 • บุคลากรทางการศึกษา
 • นักวิชาการศึกษา
ศึกษาศาสตรบัณฑิต (จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว)
ศษ.บ. (จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว)
B.Ed. (Educational Psychology and Guidance)
แขนงวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
Educational Psychology and Guidance
รายวิชา
Download


Update 12 มกราคม 2565

Images by Freepik


ติดต่อเรา

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
 • 073-331301
 • 086-4892968

สายด่วนคณบดี


 • รศ.ดร.เอกรินทร์ สังข์ทอง (CV)
 • ekkarin.s@psu.ac.th
 • 089-811-4814, 073-331301