แขนงวิชาภาษาไทย

    เป็นหลักสูตรที่คณะศึกษาศาสตร์ร่วมมือกับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เพื่อผลิตครูภาษาไทยที่มีความเข้มแข็งทางวิชาการและมีความสามารถทางวิชาชีพซึ่งประกอบด้วยภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติทางวิชาชีพตลอดระยะเวลา 4 ปี

เรียนเกี่ยวกับอะไร ?

    สาระและองค์ความรู้ด้านภาษาและวรรณคดีไทย คติชนวิทยาสำหรับครู หลักการ แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาบูรณาการกับการเรียนการสอน ทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่21 การวิจัยทางการศึกษา การปฏิบัติการสอนระหว่างเรียนและปฏิบัติการสอนเต็มรูปแบบในสถานศึกษา

จบไปทำงานอะไร ?

  • ครูสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
  • อาชีพที่เกี่ยวกับการใช้ภาษาไทย
  • อาชีพอิสระ
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศึกษาศาสตร์)
ศศ.บ. (ศึกษาศาสตร์)
B.A. in Ed.
แขนงวิชาภาษาไทย
Thai
รายวิชา
Download


Update 12 มกราคม 2565

Images by Freepik


ติดต่อเรา

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
  • 073-331301
  • 086-4892968

สายด่วนคณบดี


  • รศ.ดร.เอกรินทร์ สังข์ทอง (CV)
  • ekkarin.s@psu.ac.th
  • 089-811-4814, 073-331301