หลักสูตรปริญญาตรี

หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต (ศึกษาศาสตร์) หลักสูตร 5 ปี

ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต (ศึกษาศาสตร์)
  อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) วท.บ. (ศึกษาศาสตร์)
  อักษรย่อปริญญา (English) B.Sc. in Ed.
  ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
  ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ หลักสูตรวิยทาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์
  ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
  ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
  ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาตร์ทั่วไป

หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต (ศึกษาศาสตร์) หลักสูตร 4 ปี

ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต (ศึกษาศาสตร์)
  อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) วท.บ. (ศึกษาศาสตร์)
  อักษรย่อปริญญา (English) B.Sc. in Ed.
  ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
  ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ หลักสูตรวิยทาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์
  ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
  ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
  ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาตร์ทั่วไป

หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต (ศึกษาศาสตร์) หลักสูตรปรับปรุง 2560

ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต (ศึกษาศาสตร์)
  อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) วท.บ. (ศึกษาศาสตร์)
  อักษรย่อปริญญา (English) B.Sc. in Ed.
  ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ศึกษาศาสตร์)

หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศึกษาศาสตร์) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตร 5 ปี

ชื่อปริญญา ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศึกษาศาสตร์) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
  อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ศศ.บ. (ศึกษาศาสตร์) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
  อักษรย่อปริญญา (English) B.A. in Ed. (English)
  ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศึกษาศาสตร์) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศึกษาศาสตร์) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตร 4 ปี 2562

ชื่อปริญญา ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศึกษาศาสตร์) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
  อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ศศ.บ. (ศึกษาศาสตร์) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
  อักษรย่อปริญญา (English) B.A. in Ed. (English)
  ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศึกษาศาสตร์) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศึกษาศาสตร์) สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตร 5 ปี

ชื่อปริญญา ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศึกษาศาสตร์) สาขาวิชาภาษาไทย
  อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ศศ.บ. (ศึกษาศาสตร์) สาขาวิชาภาษาไทย
  อักษรย่อปริญญา (English) B.A. in Ed. (Thai)
  ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศึกษาศาสตร์) สาขาวิชาภาษาไทย

หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศึกษาศาสตร์) สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตร 4 ปี 2562

ชื่อปริญญา ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศึกษาศาสตร์) สาขาวิชาภาษาไทย
  อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ศศ.บ. (ศึกษาศาสตร์) สาขาวิชาภาษาไทย
  อักษรย่อปริญญา (English) B.A. in Ed. (Thai)
  ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศึกษาศาสตร์) สาขาวิชาภาษาไทย

หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศึกษาศาสตร์) หลักสูตรปรับปรุง 2560

ชื่อปริญญา ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศึกษาศาสตร์)
  อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ศศ.บ. (ศึกษาศาสตร์)
  อักษรย่อปริญญา (English) B.A. in Ed.
  ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศึกษาศาสตร์)

หลักสูตร ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา หลักสูตร 5 ปี

ชื่อปริญญา ศึกษาศาสตรบัณฑิต (วิชาการประถมศึกษา)
  อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ศษ.บ. (วิชาการประถมศึกษา)
  อักษรย่อปริญญา (English) B.Ed. (Elementary Education)
  ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา

หลักสูตร ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา หลักสูตร 4 ปี 2562

ชื่อปริญญา ศึกษาศาสตรบัณฑิต (วิชาการประถมศึกษา)
  อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ศษ.บ. (วิชาการประถมศึกษา)
  อักษรย่อปริญญา (English) B.Ed. (Elementary Education)
  ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา

หลักสูตร ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา หลักสูตร 5 ปี

ชื่อปริญญา ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศิลปศึกษา)
  อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ศษ.บ. (ศิลปศึกษา)
  อักษรย่อปริญญา (English) B.Ed. (Art Education)
  ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา

หลักสูตร ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา หลักสูตร 4 ปี 2562

ชื่อปริญญา ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศิลปศึกษา)
  อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ศษ.บ. (ศิลปศึกษา)
  อักษรย่อปริญญา (English) B.Ed. (Art Education)
  ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา

หลักสูตร ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา หลักสูตร 5 ปี

ชื่อปริญญา ศึกษาศาสตรบัณฑิต (พลศึกษา)
  อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ศษ.บ. (พลศึกษา)
  อักษรย่อปริญญา (English) B.Ed. (Physical  Education)
  ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา

หลักสูตร ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา หลักสูตร 4 ปี 2562

ชื่อปริญญา ศึกษาศาสตรบัณฑิต (พลศึกษา)
  อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ศษ.บ. (พลศึกษา)
  อักษรย่อปริญญา (English) B.Ed. (Physical  Education)
  ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา

หลักสูตร ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษา หลักสูตร 5 ปี

ชื่อปริญญา ศึกษาศาสตรบัณฑิต (สุขศึกษา)
  อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ศษ.บ. (สุขศึกษา)
  อักษรย่อปริญญา (English) B.Ed. (Health Education)
  ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษา

หลักสูตร ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษา หลักสูตร 4 ปี 2562

ชื่อปริญญา ศึกษาศาสตรบัณฑิต (สุขศึกษา)
  อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ศษ.บ. (สุขศึกษา)
  อักษรย่อปริญญา (English) B.Ed. (Health Education)
  ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษา

หลักสูตร ศึกษาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการประเมินทางการศึกษา หลักสูตร 5 ปี

ชื่อปริญญา ศึกษาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศและการประเมินทางการศึกษา)
  อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ศษ.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศและการประเมินทางการศึกษา)
  อักษรย่อปริญญา (English) B.Ed. (Information Technology and Educational Evaluation)
  ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการประเมินทางการศึกษา

หลักสูตร ศึกษาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการประเมินทางการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง 2560 หลักสูตร 5 ปี

ชื่อปริญญา ศึกษาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศและการประเมินทางการศึกษา)
  อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ศษ.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศและการประเมินทางการศึกษา)
  อักษรย่อปริญญา (English) B.Ed. (Information Technology and Educational Evaluation)
  ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการประเมินทางการศึกษา

หลักสูตร ศึกษาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการประเมินทางการศึกษา หลักสูตร 4 ปี 2562

ชื่อปริญญา ศึกษาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศและการประเมินทางการศึกษา)
  อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ศษ.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศและการประเมินทางการศึกษา)
  อักษรย่อปริญญา (English) B.Ed. (Information Technology and Educational Evaluation)
  ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการประเมินทางการศึกษา

หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา หลักสูตร 4 ปี

ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต (จิตวิทยา)
  อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) วท.บ. (จิตวิทยา)
  อักษรย่อปริญญา (English) B.Sc. (Psychology)
  ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา

หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา หลักสูตรปรับปรุง 2560 หลักสูตร 4 ปี

ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต (จิตวิทยา)
  อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) วท.บ. (จิตวิทยา)
  อักษรย่อปริญญา (English) B.Sc. (Psychology)
  ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา

หลักสูตร ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว หลักสูตร 4 ปี 2562

ชื่อปริญญา ศึกษาศาสตรบัณฑิต (จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว)
  อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ศษ.บ. (จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว)
  อักษรย่อปริญญา (English) B.Ed. (Educational Psychology and Guidance)
  ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

ชื่อปริญญา ศิลปศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)
  อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ศศ.บ. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)
  อักษรย่อปริญญา (English) B.A. ( Educational Technology and Communications)
  ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง 2560

ชื่อปริญญา ศิลปศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)
  อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ศศ.บ. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)
  อักษรย่อปริญญา (English) B.A. ( Educational Technology and Communications)
  ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยดีิจิทัลและส่ือสารการศึกษา หลักสูตร 4 ปี 2562

ชื่อปริญญา ศิลปศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยดีิจิทัลและส่ือสารการศึกษา)
  อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ศศ.บ. (เทคโนโลยดีิจิทัลและส่ือสารการศึกษา)
  อักษรย่อปริญญา (English) B.A. ( Educational Digital Technology and Communications)
  ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยดีิจิทัลและส่ือสารการศึกษา

วิชาโท

หมายเหตุ นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ ที่เลือกสาขาวิชาวิชาเอกแบบวิชาเอก-โท จะต้องเลือกศึกษาวิชาโทอีก 1 สาขา
  ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ วิชาโท