หลักสูตรปริญญาโท

หลักสูตร ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

 • ชื่อปริญญา : ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)
 • อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย): ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)
 • อักษรย่อปริญญา (English): M.Ed. (Educational Administration)
 • Download เอกสารคู่มือ หลักสูตร สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร


อาจารย์ประจำหลักสูตร


หลักสูตร ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา


อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร


อาจารย์ประจำหลักสูตร


ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและประเมินผลการศึกษา หลักสูตรปกติ(เรียนเสาร์-อาทิตย์)

 • ชื่อปริญญา : ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การวิจัยและประเมินผลการศึกษา)
 • อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย): ศษ.ม. (การวิจัยและประเมินผลการศึกษา)
 • อักษรย่อปริญญา (English): M.Ed. (Educational Research and Evaluation)
 • Download เอกสารคู่มือ หลักสูตร สาขาการวิจัยและประเมินผลการศึกษา

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร


อาจารย์ประจำหลักสูตร

หลักสูตร ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560


อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร


อาจารย์ประจำหลักสูตร

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

 • ชื่อปริญญา : ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน)
 • อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย):ศษ.ม. (หลักสูตรและการสอน)
 • อักษรย่อปริญญา (English):M.Ed. (Curriculum and Instruction)
 • Download เอกสารคู่มือ หลักสูตร สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร


อาจารย์ประจำหลักสูตร