สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ศึกษา


อาจารย์ประจำหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต

 1. วิชาเอกคณิตศาสตร์
  1. ดร. อารีนา ฮะซานี (คณะวิทยาศาสตร์ฯ)
  2. อาจารย์บุญสนอง วิเศษสาธร
  3. อาจารย์ขจรพงษ์ หนูทอง
 1. วิชาเอกเคมี
  1. ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร. วนิดา เจียรกุลประเสริฐ(คณะวิทยาศาสตร์ฯ)
  2. อาจารย์ทรงธรรม แก้วประถม
  3. นางสาวฮามีด๊ะ มูสอ
 1. วิชาเอกฟิสิกส์
  1. อาจารย์จารึก อรรถสงเคราะห์
  2. อาจารย์ธเนศ สุขมาตย์
  3. อาจารย์มนฑกาน อรรถสงเคราะห์
 1. วิชาเอกชีววิทยา
  1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เครือศรี วิเศษสุวรรณภูมิ
  2. อาจารย์ธนุสรา เหล่าเจริญสุข
  3. อาจารย์ศุภกาญจน์ บัวทิพย์
 1. วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป
  1. อาจารย์นูรอาซีกีน ยีสมัน
  2. อาจารย์มุกดา ธรรมกิรติ
  3. ดร. นภารัตน์ ไวยเจริญ (คณะวิทยาศาสตร์ฯ)
หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน
 1. วิทยาศาสตรบัณฑิต (ศึกษาศาสตร์)หลักสูตร 5 ปี
  1. วิชาเอกคณิตศาสตร์
  2. วิชาเอกเคมี
  3. วิชาเอกฟิสิกส์
  4. วิชาเอกชีววิทยา
  5. วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป
 2. วิทยาศาสตรบัณฑิต (ศึกษาศาสตร์)หลักสูตร 4 ปี 2562
  1. วิชาเอกคณิตศาสตร์
  2. วิชาเอกเคมี
  3. วิชาเอกฟิสิกส์
  4. วิชาเอกชีววิทยา
  5. วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป

ติดต่อเจ้าหน้าที่

นางอุไรวรรณ ขวัญไฝ

เลขานุการภาควิชา

โทร: 1630