สาขาวิชาการเรียนรู้ การสอน และหลักสูตร

อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

 1. วิชาเอกภาษาไทย
  1. อาจารย์มะลิ ศรีชู
  2. อาจารย์วิมล ภคธีรเธียร
  3. อาจารย์โซเฟีย มะลี
 1. วิชาเอกภาษาอังกฤษ
  1. อาจารย์นิรมล รัตนสงเคราะห์
  2. อาจารย์วัรดะห์ สะดียามู
  3. อาจารย์ฟาตีเม๊าะห์ เจ๊ะอาแซ

อาจารย์ประจำหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต

 1. วิชาเอกการประถมศึกษา
  1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุพดี ยศวริศสกุล
  2. อาจารย์สินี คูหามุข
  3. อาจารย์นิตยา สืบประดิษฐ์
 1. วิชาเอกศิลปศึกษา
  1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัมพร ศิลปเมธากุล
  2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชัยวัฒน์ ผดุงพงษ์
  3. อาจารย์ประทีป สุวรรณโร
  4. อาจารย์รุซณี ซูสารอ
 1. วิชาเอกพลศึกษา
  1. อาจารย์ธวัชศักย์ ตั้งปณิธานวัฒน์
  2. อาจารย์จารึก สระอิส
  3. อาจารย์ถาวรินทร รักษ์บำรุง
 1. วิชาเอกสุขศึกษา
  1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรเพ็ญ ภัทรนุธาพร
  2. อาจารย์สุรีรัตน์ รงเรือง
  3. อาจารย์ธินัฐดา พิมพ์พวง
หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน
 1. หลักสูตรศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพครู
 2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศึกษาศาสตร์) หลักสูตร 5 ปี
  1. วิชาเอกภาษาไทย
  2. วิชาเอกภาษาอังกฤษ
 3. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 5 ปี
  1. วิชาเอกการประถมศึกษา
  2. วิชาเอกศิลปศึกษา
  3. สาขาวิชาพลศึกษา
  4. สาขาวิชาสุขศึกษา
 4. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศึกษาศาสตร์) หลักสูตร 4 ปี 2562
  1. วิชาเอกภาษาไทย
  2. วิชาเอกภาษาอังกฤษ
 5. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 4 ปี 2562
  1. วิชาเอกการประถมศึกษา
  2. วิชาเอกศิลปศึกษา
  3. สาขาวิชาพลศึกษา
  4. สาขาวิชาสุขศึกษา

ติดต่อเจ้าหน้าที่

นางอุไรวรรณ ขวัญไฝ

เลขานุการภาควิชา

โทร: 1630

นางสุวรรณี วิถีเทพ

เลขานุการภาควิชา

โทร: 1643