สโมสรนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์

VDO กิจกรรมต่าง ๆ

ระบบสารสนเทศนักศึกษา

ข้อมูลฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

ปรัชญายึดมั่นการพัฒนานักศึกษาตามปณิธานของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่ว่า
“ขอให้ถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง”

วิสัยทัศน์

    เป็นหน่วยสนับสนุนส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาบัณฑิตวิชาชีพครูให้เป็นคนดี มีความรู้ความสามารถมีคุณธรรม (ดี) คุณภาพ (เก่ง) และมีคุณค่า (แก่ชุมชนและสังคม) มีธรรมาภิบาล และสามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข (มีสุข)

พันธกิจ

 • ปลุกฝังให้นักศึกษายึดปณิธานของมหาวิทยาลัยในการมีจิตสำนึกสาธารณะ และคุณธรรม จริยธรรม เห็นคุณค่าและความสำคัญในวิชาชีพ สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
 • ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม สติปัญญา ให้กับนักศึกษา โดยการจัดให้บริการและจัดสวัสดิการให้แก่นักศึกษาอย่างเหมาะสม
 • สนับสนุนให้นักศึกษามีทักษะ ประสบการณ์ ความพร้อมในการศึกษาทั้งในและนอกระบบ เพื่อนำไปสู่การประกอบวิชาชีพครูอย่างมีประสิทธิภาพ
 • สนับสนุนการจัดกิจกรรมของสโมสรนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ และกลุ่มสาขาวิชาเอกตามความเหมาะสมและตามความต้อการพัฒนาตนเองของนักศึกษา
 • ส่งเสริมความร่วมมือของศิษย์เก่า และการสร้างเครือข่ายในระดับสถาบัน โรงเรียนและชุมชน

วัตถุประสงค์

 • เพื่อผลิตบัณฑิตที่ดี เก่ง มีคุณค่า มีจิตสาธารณะ มีความรู้ความสามารถและมีทักษะ น้อมนำ เอาปณิธานของมหาวิทยาลัยในการถือประโยชน์ของเพื่อมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง เป็นแนวทางในการดำรงชีวิตและการทำงาน อยู่ร่วมในสังคมได้อย่างมีคุณค่า
 • เพื่อพัฒนานักศึกษาวิชาชีพครูให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความพร้อมทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สติปัญญา มีความรับผิดชอบต่อสังคม และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
 • เพื่อให้บริการและจัดสวัสดิการให้แก่นักศึกษาอย่างเหมาะสม
 • เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมในการพัฒนาตัวเองและเพื่อร่วมสถาบันขององค์กรกิจกรรมภายในคณะศึกษาศาสตร์
 • เพื่อประสานและสร้างความร่วมมือกับศิษย์เก่า สถาบันการศึกษา ชุมชนและโรงเรียน ในเข้ามามีส่วนร่วมในการผลิตบัณฑิตวิชาครูที่มีคุณภาพ มีประสบการณ์ในกการออกไปทำงาน

นโยบายและทิศทางในการดำเนินงาน
1.ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะให้กับนักศึกษา
 • จัดกิจกรรมส่งเสริมอัตลักษณ์ทีมีคุณธรรม จริยธรรมและจิตสาธารณะ
 • จัดกิจกรรมให้มีความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้องอย่างเหมาะสม
 • คำนึงถึงวิถีชีวิต วัฒนธรรมประเพณี ของความเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม
 • มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของนักศึกษาในทุกกระบวนการทำงาน
 • ประสานความร่วมมือกับศิษย์เก่าเข้ามามีส่วนร่วมทั้งในฐานะผู้รับ และผู้ให้
 • ส่งเสริมการจัดกิจกรรมที่ครอบคลุมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สติปัญญา การคิดวิเคราะห์ เทคโนโลยีและความทันสมัย
 • จัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาและเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน

2.ด้านการดูแลนักศึกษาและศิษย์เก่า
 • จัดให้มีโอกาสและสถานที่ในการทำกิจกรรม
 • ให้ให้มีการมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาในลักษณะของทุนทำงานและทุนให้เปล่าตามความเหมาะสมในทุกปีการศึกษา
 • จัดให้มีการบริการให้คำปรึกษาในทุกด้านแก่นักศึกษา ที่มีความหลากหลายในการรับบริการและครอบคลุมตลอดเวลาการเป็นนักศึกษา
 • จัดให้มีการสื่อสารข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ศิษย์ปัจจุบันและศิษย์เก่า
ลักการบูรณาการพัฒนานักศึกษาเป็นชั้นปี ผ่านตัวกิจกรรมควบคู่ไปกับการเรียนการสอน

    ด้วยสภาพของงานครูที่ต้องเกี่ยวข้องกับศาสตร์และทักษะหลายประเภท ทั้งศาสตร์ด้านจิตวิทยา ทฤษฎีการเรียนรู้ ทฤษฎีหลักสูตร การสอน การวัดและประเมินผล ฯลฯ และทักษะการสังเกตผู้เรียน การจัดการชั้นเรียน การสื่อสารและการโน้มน้าว การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ฯลฯ เหล่านี้เมื่อมารวมอยู่ภายในครูเพียงคนเดียว จึงจำเป็นที่ต้องเป็นผู้ที่เชื่อมโยงและบูรณาการศาสตร์และมีทักษะความสามารถในการจัดการแบบบูรณาการ ( integrated management skills) เพื่อนำไปใช้อย่างเหมาะสม ผ่านตัวกิจกรรมนักศึกษา (Student Activities) ที่เป็นส่วนหนึ่งของงานกิจการนักศึกษามีความสำคัญต่อการพัฒนาและเสริมสร้างบุคลิกภาพของนักศึกษาให้มีความสมบูรณ์ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา เพื่อนำไปสู่การประกอบอาชีพและการเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม


กรอบแนวคิดการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา

ผู้มีส่วนร่วมในกระบวนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
ผ่านกระบวนการ EDU-MEEDEE Process

ชั้นปีที่ 1

จุดประสงค์เพื่อการปรับตัวและปูพื้นฐานที่ดีให้แก่นักศึกษาใหม่ในการเรียนรู้ในมหาวิทยาลัย

 • ต้องปรับความคิด ปรับพื้นฐานของตนเอง ก่อนที่จะศึกษาในคณะศึกษาศาสตร์ เพื่อให้รู้จักตนเอง ว่าตนเองเรียนคณะศึกษาศาสตร์มีหน้าที่อะไร และเห็นความสำคัญในวิชาชีพของตนเอง
 • มุ่งให้รู้จักเป็นนักศึกษาที่ดี พัฒนาให้เป็นแบบอย่างที่ดี
 • รูปแบบกิจกรรมจะเน้นรูปแบบที่ผู้เข้าร่วมเป็นศูนย์กลาง ไม่เน้นการบรรยายให้ผู้เข้ารับการอบรม เข้ามามีส่วนร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษาด้วยกัน
 • เน้นการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการปรับทัศนคติและทิศทางการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น ท่ามกลางความ หลากหลายทางวัฒนธรรม
ชั้นปีที่ 2

จุดประสงค์เพื่อปรับทัศนคติและพัฒนาทักษะบุคคลให้กับนักศึกษา ให้เป็นแบบอย่างที่ดีได้

 • พัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาทุกคน
 • ปลูกฝังความมีระเบียบวินัยและสำนึกดีในการประกอบอาชีพครู
 • พัฒนานักศึกษาให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าต่อตนเองและสังคม
 • ส่งเสริมเจตคติที่ดีในวิชาชีพครู และพร้อมที่จะเป็นผู้นำและแบบอย่างให้กับผู้อื่น
ชั้นปีที่ 3

จุดประสงค์เพื่อเสริมสร้างทัศนคติในวิชาชีพครูพัฒนาทางด้านคุณธรรมจริยธรรมให้นักศึกษา

 • เพื่อเสริมให้นักศึกษามีอัตลักษณ์ทางวิชาชีพเพิ่มมากขึ้น
 • สร้างทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพครูให้เป็นบัณฑิตศึกษาศาสตร์อย่างสมบูรณ์
 • ส่งเสริมทักษะการคิด วิเคราะห์และการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
 • ให้นักศึกษาได้ใช้ชีวิตร่วมกันท่ามกลางสถานการณ์ที่ต้องปรับตัวนำเอาสาระแห่งสัจธรรมมา ประยุกต์ใช้ประโยชน์ในการดำเนินชีวิตประจำวัน
 • พัฒนากระบวนการในการเรียนรู้ร่วมกัน ร่วมคิด ศึกษาการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
ชั้นปีที่ 4

จุดประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

 • ฝึกทักษะ กระกวนการผลิต การจัดการ การเผชิญสถานการณ์จริง
 • ฝึกการปฏิบัติให้ทำได้ ทำเป็น สามารถหาวิธีการแก้ปัญหาได้
 • ปลูกฝังให้รักการอ่านและเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
 • ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่นักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ชั้นปีที่ 5

จุดประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

 • แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ถ่ายทอดการเรียนรู้ไปยังรุ่นน้อง
 • ความผูกพันต่อองค์กร และความสัมพันธ์อันดี จากรุ่น-สู่รุ่น

เจ้าหน้าที่ประจำฝ่าย

นายจารึก อรรถสงเคราะห์

รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

โทร: 1602

นางสาวรอซียะ มะมิง

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานทั่วไป

โทร: 1602

นางสาวถิรดา อุคติ

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานทั่วไป

โทร: 1602