ที่อยู่ :   อาคารคณะศึกษาศาสตร์ ตึก 10 ชั้น 2 ภาควิชาประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
   
โทรศัพท์ :   073-337-381
  IP Phone : 1627
   
เว็บไซต์ :   http://eduit.pn.psu.ac.th/evaluate
   
E-Mail :   thittaya.s@psu.ac.th