ขั้นตอนการเข้าใช้งานระบบ

1. เลือกเมนู ลงทะเบียนขอรหัสผ่าน เพื่อกรอกข้อมูลขอรหัสผ่านของท่านสมัครใช้บริการเข้าสู่ระบบ

2. เมื่อลงทะเบียนขอรหัสผ่านเรียบร้อยแล้ว ให้ใช้ Username และ Password ของท่าน Login เข้าสู่ระบบ

3. กรอกข้อมูลการขอใช้บริการและบันทึกการขอใช้บริการ

4. ขอรับกระดาษคำตอบ 5 ตัวเลือก จำนวน 200 ข้อ เพื่อนำไปสอบรายวิชาต่างๆ

5. นำกระดาษคำตอบส่งคืนที่ภาควิชาฯ เพื่อตรวจให้คะแนน และ/หรือวิเคราะห์คุณภาพข้อสอบด้วยเครื่อง OP ScanTool II

6. รับผลการตรวจ ได้ที่ภาควิชาฯ
  6.1 บุคลากรของคณะศึกษาศาสตร์ให้บริการฟรี
  6.2 บุคลากรคณะอื่นๆ หรือหน่วยงานภายนอก คิดค่าบริการกระดาษคำตอบ แผ่นละ 1 บาท ตรวจข้อสอบแผ่นละ 1 บาท และการวิเคราะห์คุณภาพข้อสอบและแบบสอบรายวิชาละ 300 บาท

**ดาวน์โหลดคู่มือการขอใช้บริการ**