Our Stories


เรื่องราวระหว่างทางของความภาคภูมิใจในความสำเร็จของหน่วยบัณฑิตศึกษา
โครงการสัมมนาติดตามความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ ครั้งที่ 3 หลักสูตรศึกษาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
โครงการ “การเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ”
สรุปการจัดสัมมนาติดตามความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ ครั้งที่ 2
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนากรอบแนวคิดการวิจัย หลักสูตรศึกษาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
โครงการสัมมนาความก้าวหน้าการจัดทำวิทยานิพนธ์ หลักสูตรศึกษาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและประเมิน
โครงการสัมมนาติดตามความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ ครั้งที่ 1 หลักสูตรศึกษาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน