ปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

เมื่อจบหลักสูตรท่านจะสามารถ

 1. วิเคราะห์นโยบายทางการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทขององค์กรและสังคม
 2. พัฒนาแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาสถานศึกษาหรือองค์กรการศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น สังคม และความเปลี่ยนแปลงของโลก
 3. มีภาวะผู้นำทางวิชาการในด้านการจัดการความรู้ การจัดการสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา (ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ หรือ Big data) การจัดการความรู้ในองค์กร (KM) และการจัดการคุณภาพการศึกษาได้อย่างเหมาะสมกับบริบทขององค์กร
 4. ประยุกต์ใช้สถิติขั้นสูง ระเบียบวิธีวิจัย สำหรับการบริหารการศึกษา
 5. วิเคราะห์ทฤษฎีและแนวโน้มทางการบริหารการศึกษาที่เชื่อมโยงกับนโยบายทั้งในและต่างประเทศ มาสู่การปฏิบัติในการบริหารสถานศึกษาเชิงกลยุทธ์แบบองค์รวมบนฐานการวิจัย
 6. วางแผนการปฏิบัติงานด้านการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น
 7. ประยุกต์ใช้นวัตกรรมทางการบริหารเพื่อการบริหารองค์กรที่มีประสิทธิภาพที่สอดคล้องกับสังคมพหุวัฒนธรรม
 8. วิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงในการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับสภาวการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลกและสังคม
 9. ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีความเป็นประชาธิปไตย มีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต ตามจรรยาบรรณทางวิชาชีพ และบริหารตามหลักธรรมาภิบาล
 10. นำเสนอ/เผยแพร่ผลงานวิจัยได้ทั้งในระดับชาติ และ/หรือ นานาชาติ

จุดยืนหลักสูตร

     มุ่งพัฒนานักวิชาการและนักบริหารทางการศึกษาให้เป็นผู้นำทางวิชาการที่สอดคล้องกับสังคมข้ามวัฒนธรรม เป็นผู้บริหารเชิงนวัตกรรมทางการบริหารการศึกษา และเป็นผู้บริหารการเปลี่ยนแปลงที่สามารถจัดการศึกษาได้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของท้องถิ่น สังคมและโลก เพื่อพัฒนาการศึกษาแบบองค์รวมบนฐานการวิจัย

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. แบบ 1.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา โดยได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.50 และมีผลการสอบภาษาอังกฤษตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก หรือ
 2. แบบ 2.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา หรือสาขาอื่นทางการศึกษา โดยได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.50 และมีผลการสอบภาษาอังกฤษตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก หรือ
 3. มีเกณฑ์คุณสมบัติเพิ่มเติม (ระบุ) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาโทจากสถาบันอุดมศึกษาที่ สภามหาวิทยาลัยรับรอง มีประสบการณ์การทำงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษามาแล้ว ไม่น้อยกว่า 5 ปี นอกจากนี้ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563
 4. คุณสมบัตินอกเหนือจากประเด็นข้างต้นให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ชื่อปริญญา
ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)
ศษ.ด. (การบริหารการศึกษา)
Doctor of Education (Educational Administration)
Ed.D. (Educational Administration)
สถานที่เรียน
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์