ข่าวประชาสัมพันธ์งานนโยบายและแผน

ปฏิทินงานนโยบายและแผน

ข้อมูลงานนโยบายและแผน

เจ้าหน้าที่ประจำฝ่าย

อาจารย์สรินฎา ปุติ

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ

โทร: 1605

นางสาวสมร ถือทอง

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานทั่วไป

โทร: 1605

นางสาวปรียารัตน์ ตระกูลมณี

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานทั่วไป

โทร: 1605