ประชาสัมพันธ์ :: ระบบ Education MIS คณะศึกษาศาสตร์ <<::

เข้าสู่ระบบ
Username
Password
 

 


<< หน้าหลัก <<เมนูงานบัณทิตชื่อผู้จัดทำ :
สาขาวิชา :
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา :
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
ปีที่จบ
1. ระบุชื่อผู้จัดทำ สาขาวิชา ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา ชื่อวิทยานิพนธ์ คลิก "ค้นหา"
2. หากต้องการดูข้อมูลทั้งหมดใส่ (%) ที่ในช่อง ชื่อผู้จัดทำ, ชื่อวิทยานิพนธ์

 

 

 

 

 

 

 

++ เมนูรายการการข้อมูลวิยานิพนธ์
ลำดับ
ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์
ชื่อผู้จัดทำ
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา
รายละเอียด
จัดการข้อมูล
ไม่มีข้อมูลคับ กรุณากรอกข้อมูลที่ต้องการค้นหาใหม่คับ

 

 

 

 

 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000 Tel. 073-331301 Fax. 073-348322
Faculty of Education,Prince of Songkla University Pattani Campus
181 Charoenpradit Rd. ,Rusamelae ,Meaung ,Pattani 94000 ,THAILAND Tel. 073-331301 Fax. 073-348322
webmaster : ppipat@bunga.pn.psu.ac.th