ประชาสัมพันธ์ :: ระบบ Education MIS คณะศึกษาศาสตร์ <<::

เข้าสู่ระบบ
Username
Password
 

 


<< หน้าหลัก
คำค้นหา :>>
  

 

***ท่านสามารถ ใช้คำค้นหาจาก ชื่อกิจรรม,หน่วยงานที่รับผิดชอบ,แผนปฎิบัติการ,เดือนหรือปีของแผนปฎิบัติการ โดยป้อนคำค้นหา แล้วคลิคเริ่มค้นหา ***

++ แก้ไขข้อมูลแผนปฎิบัติการ
ลำดับ
ว/ด/ป *01/1/2553
กิจกรรม
หน่วยงานรับผิดชอบ
แผนการปฎิบัติการ

ไม่มีข้อมูลครับ           


 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000 Tel. 073-331301 Fax. 073-348322
Faculty of Education,Prince of Songkla University Pattani Campus
181 Charoenpradit Rd. ,Rusamelae ,Meaung ,Pattani 94000 ,THAILAND Tel. 073-331301 Fax. 073-348322
webmaster : ppipat@bunga.pn.psu.ac.th