ประชาสัมพันธ์ :: ระบบ Education MIS คณะศึกษาศาสตร์ <<::

เข้าสู่ระบบ
Username
Password
 

 

<< หน้าหลัก

ค้นหาการเผยแพร่ผลงาน
ระบุปีงบประมาณ (ปี พศ) :
ชื่อผู้เผยแพร่ผลงาน :
ชื่อบทความ (ไทย) :
ชื่อบทความ(อังกฤษ) :
ประเภทการเผยแพร่ :
เลือกหน่วยงาน :
ข้อเสนอแนะการใช้งาน
1. ระบุปีงบประมาณของการเผยแพร่งานวิจัยที่ต้องการแก้ไข คลิก "ค้นหา"
2. หากต้องการดูข้อมูลของ ทุกปี ให้ใส่ (%) ในช่องปีงบประมาณ

 

 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000 Tel. 073-331301 Fax. 073-348322
Faculty of Education,Prince of Songkla University Pattani Campus
181 Charoenpradit Rd. ,Rusamelae ,Meaung ,Pattani 94000 ,THAILAND Tel. 073-331301 Fax. 073-348322
webmaster : ppipat@bunga.pn.psu.ac.th