ประชาสัมพันธ์ :: ระบบ Education MIS คณะศึกษาศาสตร์ <<::

เข้าสู่ระบบ
Username
Password
 

 


<< หน้าหลัก
คำค้นหา >> ชื่อนักศึกษา
**ให้ใส่คำนำหน้าชื่อด้วย นาย / นาง / นางสาว
ชื่ออาจารย์นิเทศ
**ให้ใส่คำนำหน้าชื่อ เช่น อ. รศ.ดร ผศ ผศ.ดร ดร
** หมายเหตุ % หมายถึง เอาทุกอย่าง

 

++ ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษา
ลำดับ
ชื่อ - สกุล
ชื่อโรงเรียนที่ออกฝึก
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา
โปรแกรม
แสดงข้อมูลทั้งหมด

ไม่มีข้อมูลครับ           

 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000 Tel. 073-331301 Fax. 073-348322
Faculty of Education,Prince of Songkla University Pattani Campus
181 Charoenpradit Rd. ,Rusamelae ,Meaung ,Pattani 94000 ,THAILAND Tel. 073-331301 Fax. 073-348322
webmaster : ppipat@bunga.pn.psu.ac.th