เกี่ยวกับภาควิชาพลศึกษา ภาพโครงการกิจกรรมต่างๆ กิจกรรม รายวิชาพิเศษ อื่นๆ เว็บไซต์น่าสนใจ
ภาควิชาพลศึกษา
ทรงพระเจริญ
พระอัจฉริยภาพด้านกีฬา
Site Map (PE)
แนะนำภาควิชาพลศึกษา
PE ALUMNI
ภาพกิจกรรมของภาควิชา
Office Hour
-แผนกลยุทธ์ภาควิชา
-แผนปฏิบัติการ ปี 57

ช่องทางติดต่อภาควิชา

ข่าวสารนักศึกษา
-ทุนการศึกษา ทุนอื่นๆ
-งาน งานๆ
-แจ้งเปลี่ยนแปลงวันรับปริญญา
-ข่าวการศึกษาต่อบัณฑิตศึกษา

ข่าวสารบัณฑิตศึกษา
-การทำวิทยานิพนธ์รูปแบบใหม่
-การประชุมวิจัยบัณฑิตศึกษา
-ข่าวทุนการศึกษา
-ข่าวการสอบภาษาอังกฤษ

เวทีศิษย์เก่า
นางสาวฟาลาตี หมาดเต๊ะ
สอบครูผู้ช่วยได้ลำดับที่ 1
ปัตตานี เขต 2 (พลศึกษา)

คุณพึงพอใจเว็บไซต์ระดับใด
พึงพอใจระดับมาก
พึงพอใจระดับปานกลาง
พึงพอใจระดับน้อย
พึงพอใจระดับน้อยที่สุด
ไม่มีความเห็น
ควรเพิ่มเติมสิ่งใดในเว็บไซต์
วิธีการเข้าถึงข้อมูล
รูปแบบ สีสัน
ฐานข้อมูลนักศึกษา
ภาพกิจกรรม
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับภาควิชา
ขอเชิญชวนศิษย์เก่าทุกท่าน
ให้ข้อมูลภาควิชาพลศึกษา

Webboard ภาควิชาพลศึกษา

นักศึกษาแต่งกายถูกระเบียบ

อาคารและอุปกรณ์ภาควิชา
อาคาร 15แบบฟอร์มขอใช้
อุปกรณ์กีฬาแบบฟอร์ขอใช้

การประกันคุณภาพ
รายงานประจำปีการประเมิน
คุณภาพ ปีงบประมาณ 54 (SAR)
-การประชุมวิชาการ กีฬามหาวิทยาลัย

การประกันคุณภาพ
ที่นักศึกษาควรรู้
การประกันคุณภาพ (สกอ)
การประกันคุณภาพ (สมศ)
คู่มือการจัดทำรายงาน

หลักสูตรปริญญาตรี
ปริญญาโท ภาควิชาพลศึกษา
-หลักสูตรศึกษาศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาสร้างเสริมสุขภาพ
-หลักสูตรศึกษาศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาหลักสูตรและ
การสอน (พลศึกษา)
-หลักสูตรศึกษาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษา
-หลักสูตรศึกษาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา

พลศึกษาในมหาวิทยาลัยอื่นๆ
ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

พลศึกษา คือ ชีวิต
"ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่สอง
ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง"
"มีคุณธรรม จริธรรม เป็นผู้นำเสริมสร้างสุขภาพ"
โครงการทำบุญภาควิชาพลศึกษา ปี 2557
วันที่ 27 ตุลาคม 2557
ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์

ภาควิชาพลศึกษา
ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินระดับภาควิชา คณะศึกษาศาสตร์
วันที่ 12 มิถุนายน 2557 ณ อาคาร 15 ภาควิชาพลศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์

โครงการค่ายพักแรม 3_2556
ระหว่างวันที่ 25-28 พฤษภาคม 2557
อุทยานแห่งชาตินพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี จังหวัดกระบี่

Physical Education

Hit Counter


ผู้เยี่ยมชม
ตั้งแต่ 12 ธ.ค. 49

รายการกิจกรรมอื่นๆ
camping
สเปเชียลโอลิมปิค
ฝึกปฏิบัติงาน
ฝึกปฏิบัติการสอน
ลูกเสือ

บริการห้อง Fitness
Fitness Room
Sauna Room
ห้องทดสอบสมรรถภาพ

องค์กรทางการศึกษา
การท่องเที่ยว และกีฬา

สำนักงานพัฒนาการกีฬา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

องค์กรส่งเสริมสุขภาพ

รายละเอียดอื่นๆ
วารสารรูสมิแล
วารสารคณะศึกษาศาสตร์
วารสารสงขลานครินทร์
คู่มือการเขียนวิทยานิพนธ์
แบบฟอร์มคณะศึกษาศาสตร์

รู้เพื่ออยู่ให้เป็นและมีความสุข
หาแนวการเรียนของตนเอง
เห็นคุณค่าของกิจกรรม
รักให้เป็น ต้องรู้ ปฏิบัตให้ถูก
ไม่อยากได้อะไรๆ มากเกินตัว
รู้จักวางแผนชีวิต
วางแผนการเงินให้ดี
เป็นตัวของตัวเองอย่าสร้างภาพ

วินัยนักศึกษา

ไม่ทุจริตการสอบ

รักษากฎจราจร

ไม่ลักขโมย

รักให้เป็น

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย
สถาบันการพลศึกษาทั่วประเทศ
ข่าวกีฬาตามสื่อต่างๆ
Fitness Room
ดูรายละเอียดทั้งหมด คลิ๊กเลย
Chat Box ร่วมแสดง ความคิดเห็น สอบถาม เสนอแนะ ฝากข้อความ โปรดใช้คำสุภาพ และสร้างสรรค์
ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

ข้อมูลโดย อาจารย์ธวัชศักย์ ตั้งปณิธานวัฒน์
ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 181 ถนนเจริญประดิษฐ์
ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
Physical Education,Faculty of Education,Prince of Songkla University Pattani Campus)
181 Charoenpradit Rd. ,Rusamelae ,Meaung ,Pattani 94000 ,THAILAND

webmaster : tanusak@bunga.pn.psu.ac.th Top PSU EDU