หลักการและเหตุผล

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการเปลี่ยนผ่านของความรู้เป็นไปอย่างรวดเร็วและไม่มีที่สิ้นสุด ผู้สอนจึงต้องพัฒนาตนเองเพื่อก้าวผ่านเข้าสู่โลกแห่งการเรียนรู้แบบใหม่ การปรับกระบวนการเรียนการสอนให้ สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้เรียนที่เปลี่ยนแปลงไป และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่มาเป็นเครื่องมือ กระตุ้นการเรียนรู้ของผู้เรียน นับเป็นความท้าทายสำหรับผู้สอนเป็นอย่างยิ่ง สังคมแห่งการเรียนรู้แบบใหม่ที่ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมิใช่เพียงแค่ได้รับความรู้แต่ต้องเป็นผู้ที่สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ จึงเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ ผู้สอนจะต้องพัฒนาศักยภาพเพื่อก้าวผ่านจากการเรียนการสอนระบบ Education 3.0 เข้าสู่ระบบการเรียน การสอนแบบใหม่ หรือที่เรียกว่า Education 4.0 (ม.ร.ว.กัลยา ติงศภัทิย์, 2559) ซึ่งเป็นการเรียนการสอนที่สอนให้นักศึกษา สามารถนำองค์ความรู้ที่มีอยู่ทุกหนทุกแห่งบนโลกนี้ มาบูรณาการเชิงสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนานวัตกรรมต่างๆ มาตอบสนองความต้องการของสังคม (วิรัช ปัณฑ์ศิริโรจน์, 2559)

การศึกษาในอนาคตจะต้องปรับเปลี่ยน อนาคตชีวิตผู้คนจะยืนยาวขึ้น life expectancy สูงขึ้น ชีวิตจะอยู่กับเครื่องจักรที่ฉลาดมากขึ้น ผู้คนมี Visibility สูงขึ้น ข้อมูลทำให้เรามีการมองเห็นและรู้ได้มากขึ้น คนเราจะอยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อมสื่อใหม่ ต้องอยู่บนการรู้เท่าทันสื่อ การแสวงหาความรู้ทำได้เร็วมากขึ้น เทคโนโลยีจะปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต วิธีการทำงาน และโครงสร้างองค์กรจะเปลี่ยนไปจากเดิม ตัวแปรระยะทาง เวลา สถานที่เปลี่ยนไป Global connect ทำให้ทุกคนเป็น Global citizen นักศึกษาวันนี้ อีกกว่าสิบปีจึงเข้าสู่ตลาดแรงงาน แรงกดดันที่ต้องเผชิญหน้ากับความท้าท้ายด้วยการเตรียมคนเพื่ออนาคต ต้องตอบโจทย์ การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว มีพลวัตที่ทำให้องค์กรเปลี่ยน การศึกษาต้องปรับตัวเองโดยเร็ว (ยืน ภู่วรวรรณ, 2559) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ในฐานะผู้นำและผู้ผลิตบัณฑิตทาง การศึกษาและการฝึกหัดครู เห็นความสำคัญและความจำเป็นในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาผ่านการจัดการ เรียนรู้ที่นำองค์ความรู้ของการวิจัยมาใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาปรับปรุงและส่งเสริมผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ สูงสุด คณะศึกษาศาสตร์มุ่งเน้นให้มีการพัฒนาการเรียนรู้ โดยอาศัยกระบวนการวิจัยที่ควบคู่ไปกับการจัด ประสบการณ์เรียนรู้มาอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา ทำให้ที่ผ่านมาคณาจารย์และนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ ตลอดจนครู อาจารย์ และนักวิจัยภายนอกมีผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน สอดคล้องตามนโยบายและแนวทางการปฏิรูปการศึกษาของประเทศซึ่งมีคุณค่าแก่การนำไปใช้ให้เกิดมรรคผลที่ ดีต่อวงการศึกษาไทยอย่างยั่งยืน

การวิจัยเป็นพันธกิจหนึ่งที่สำคัญของคณะศึกษาศาสตร์ เพื่อให้การดำเนินการตามพันธกิจเป็นไปอย่าง มีประสิทธิภาพ คณะจึงถือเป็นหน้าที่ที่จะส่งเสริมเผยแพร่ผลงานวิจัยของคณาจารย์ นักวิซาการ นักวิจัย ตลอดจนนักศึกษาสู่สาธารณชนเพื่อประโยชน์ต่อแวดวงวิชาการและนำไปสู่การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ รวมทั้งเป็นการสร้างกลไกที่เอื้อให้เกิดการสร้างเครือข่ายความเชื่อมโยงและความร่วมมือระหว่างนักวิจัยและ ผู้ใช้ผลงานวิจัย ตลอดจนกระตุ้นให้มีการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพเพื่อช่วยส่งเสริมและสนับสนุนการทำ วิจัยในสถาบันการศึกษาอย่างต่อเนื่องและแพร่หลาย

ด้วยเหตุผลดังกล่าว คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ตระหนักถึง ความสำคัญในการผลิตผลงานวิจัยของนักศึกษา คณาจารย์ในทุกๆ หลักสูตรวิชาที่เปิดทำการเรียนการสอน รวมทั้งบุคลากรในหน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน ซึ่งเห็นได้จากมีการจัดงานประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ที่ผ่านมามีผู้เข้าร่วมจากทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก ดังนั้นในปีการศึกษา 2559 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงได้จัดโครงการประชุมวิชาการ ระดับชาติ ศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 4 เรื่อง “นวัตกรรมการศึกษาเพื่อ Thailand 4.0 (Innovative Education for Thailand 4.0)” เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยทางการศึกษาของคณาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาด้านนวัตกรรมการศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ออกสู่สาธารณชน ตลอดจนเปิดโอกาสให้คณาจารย์และนักศึกษาระดับ บัณฑิตศึกษาด้านศึกษาศาสตร์จากสถาบันอื่นได้ร่วมเผยแพร่ผลงานวิจัยของตนและเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบปีที่ 50 ของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

 วัตถุประสงค์

  1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพงานวิจัยทางการศึกษาในประเด็นนวัตกรรมการศึกษาเพื่อ Thailand 4.0
  2. เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและแนวปฏิบัติที่ได้จากการพัฒนาการศึกษาในมิตินวัตกรรมการศึกษาเพื่อ Thailand 4.0 ของคณาจารย์และนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และสถาบันอื่น
  3. เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิจัยมีโอกาสแลกเปลี่ยนและรับฟ้งความคิดเห็นจากประสบการณ์การวิจัย การศึกษาในมิตินวัตกรรมการศึกษาเพื่อ Thailand 4.0 ของแต่ละคนอัน จะนำไปสู่การเกิดแนวคิด หรือแนวทางในการพัฒนางานวิจัยหรือ การทำงานวิจัยร่วมกันต่อไป
  4. เพื่อสร้างเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยทางการศึกษาเพื่อเป็นประโยชน์ในการสร้างความเข้มแข็งทางการวิจัย
  5. เพื่อคัดเลือกผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารศึกษาศาสตร์

 กลุ่มเป้าหมาย

  1. ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ที่มีการนำผลงานวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์/การศึกษาอิสระไปใช้ประโยชน์ในเชิงการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาเพื่อ Thailand 4.0
  2. ผู้เข้าร่วมประชุมและเสนอผลงาน เป็นคณาจารย์ บุคคลทั่วไป นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งในและต่างประเทศที่ศึกษาหลักสูตรการศึกษาแผน ก การทำวิทยานิพนธ์และนักศึกษาหลักสูตรแผน ข การทำสารนิพนธ์/การศึกษาอิสระ
  3. ผู้เข้าร่วมประชุมโดยไม่นำเสนอผลงาน ได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาตรี นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์/การศึกษาอิสระ คณาจารย์ ผู้บริหาร นักวิชาการ นักวิจัยและผู้สนใจทั่วไป

ติดต่อเรา

ฝ่ายบัณฑิต วิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

ถ.เจริญประดิษฐิ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000

 Email : grad.edupsu@gmail.com

 โทรศัพท์ : 073-337386

 โทรสาร : 073-348322

สถิติผู้เยี่ยมชม

Today  6 Yesterday  9 This Month  161 Last Month  230 This Year  2,066 All  22,459