การเปิดรับผลงาน

เปิดรับผลงานวิจัยและงานวิชาการในรูปแบบบรรยาย (Oral Presentation) และโปสเตอร์ (Poster Presentation)

 ลักษณะผลงานและการแบ่งกลุ่มของงานวิจัยที่นำเสนอ

 1. ผลงานที่นำเสนอต้องเป็นผลงานวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์หรือการศึกษาอิสระระดับปริญญาตรี-โท-เอก ของนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วหรืออยู่ระหว่างการดำเนินการ และต้องไม่เคยนำเสนอในการประชุมเสนอผลงานวิจัยหรือตีพิมพ์ที่ใดมาก่อน
 2. ผลงานวิจัยของคณาจารย์ บุคลากร และบุคคลทั่วไปที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วหรืออยู่ระหว่างการดำเนินการ และต้องไม่เคยนำเสนอในการประชุมเสนอผลงานวิจัยหรือตีพิมพ์ที่ใดมาก่อน
 3. ขอบข่ายของผลงานวิจัย วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์/การศึกษาอิสระ ให้อยู่ในกลุ่มนวัตกรรมการศึกษาเพื่อ Thailand 4.0 ในกลุ่มต่าง ๆ ต่อไปนี้
  1. การบริหารการศึกษา
  2. การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
  3. การวัด ประเมินผลและการประกันคุณภาพทางการศึกษา
  4. การวิจัยและสถิติทางการศึกษา
  5. เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา
  6. จิตวิทยา
  7. การศึกษาเพื่อการพัฒนาสังคม
  8. การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
  9. สุขศึกษา พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา
  10. อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 การคัดเลือกผลงานที่จะตีพิมพ์ในเอกสารสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings)

เพื่อให้ผลงานที่ร่วมนำเสนอเป็นผลงานที่มีคุณภาพ ผู้จัดงานกำหนดให้มีคณะกรรมการทางวิชาการ ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่าง ๆ เป็นผู้พิจารณาถึงความเหมาะสมของผลงาน ดังนี้

 1. หลักการและเหตุผลของการดำเนินงาน
 2. ความสอดคล้องของวัตถุประสงค์และผลการดำเนินงาน
 3. รูปแบบและวิธีการดำเนินงาน
 4. ประโยชน์และการนำไปประยุกต์ใ
 5. ลักษณะเด่น / จุดเด่นของผลงา

ผลงานที่ผ่านการประเมินจากกรรมการแล้วจะได้รับการตีพิมพ์ในเอกสารสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings) และได้รับคัดเลือกให้ตีพิมพ์ในวารสารคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ซึ่งขณะนี้วารสารคณะศึกษาศาสตร์อยู่ในฐาน TCI ฐานที่ 1

ติดต่อเรา

ฝ่ายบัณฑิต วิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

ถ.เจริญประดิษฐิ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000

 Email : grad.edupsu@gmail.com

 โทรศัพท์ : 073-337386

 โทรสาร : 073-348322

สถิติผู้เยี่ยมชม

Today  6 Yesterday  9 This Month  161 Last Month  230 This Year  2,066 All  22,459