การพิจารณาผลงาน

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาและดำเนินการ ดังนี้

  •  พิจารณาการเลือกกลุ่มการเสนอผลงานและประเภทการเสนอผลงาน
  •  พิจารณาคัดเลือกผลงานวิจัยที่จะนำเสนอในการประชุมและรวบรวมเป็น Proceedings
  •  พิจารณาตัดสิทธิ์การเสนอผลงานวิจัยในการประชุม กรณีดังต่อไปนี้
    • บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ไม่ถูกต้องตามแบบฟอร์มหรือรูปแบบที่คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี กำหนด รวมทั้งการไม่แก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ
    • การลงทะเบียนหรือชำระค่าลงทะเบียนล่าช้า และ/หรือไม่ครบถ้วน
  •  ผู้นำเสนอผลงานต้องมานำเสนอผลงานด้วยตนเองในวันงาน หากพบว่าไม่มาบรรยายหรือไม่พบผู้นำเสนอตามกำหนดเวลา จะถือว่าบทความวิจัยนั้นไม่มีการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานในครั้งนี้ และคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จะทำหนังสือแจ้งไปยังสถาบันต้นสังกัดนั้น ๆ โดยเร็ว
  •  การพิจารณาคัดเลือกผลงานและการตัดสินโดยคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ถือเป็นที่สิ้นสุด

ติดต่อเรา

ฝ่ายบัณฑิต วิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

ถ.เจริญประดิษฐิ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000

 Email : grad.edupsu@gmail.com

 โทรศัพท์ : 073-337386

 โทรสาร : 073-348322

สถิติผู้เยี่ยมชม

Today  10 Yesterday  5 This Month  121 Last Month  224 This Year  121 All  20,514