รายชื่อผู้ลงทะเบียนนำเสนอผลงาน

ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล หัวข้อนำเสนอ ชื่อเรื่องบทความ สถานะบทความ
1 นายบูคอรีย์  แก้วกับทอง การวัด ประเมินผลและการประกันคุณภาพทางการศึกษา - ยังไม่ส่งบทความ
2 นางสกุลตลา  บาโง - - ยังไม่ส่งบทความ
3 นางสาวสุธาสินี  คงทอง - - ยังไม่ส่งบทความ
4 นายธวัชชัย  จิตวารินทร์ - - ยังไม่ส่งบทความ
5 นางสาวษับรีญ  หะยีหมัด - - ยังไม่ส่งบทความ
6 นายวรุฒ  บุญประยงค์ - - ยังไม่ส่งบทความ
7 นายวิวัฒน์  คติธรรมนิตย์ - - ยังไม่ส่งบทความ
8 นางสาวดารุณี  บุญครอง - - ยังไม่ส่งบทความ
9 ดร.ธิดาวัลย์   อุ่นกอง - - ยังไม่ส่งบทความ
10 ดร.ณัฐริน  เจริญเกียรติบวร - - ยังไม่ส่งบทความ
11 นายมนตรี  นิวัฒนุวงค์ - - ยังไม่ส่งบทความ
12 นางสาวสุภัชญา  สวัสดิ์โยธิน - - ยังไม่ส่งบทความ
13 นางสาวพนอ  ทิพย์พิมลรัตน์ - - ยังไม่ส่งบทความ
14 นายอับดุลเลาะ   เจ๊ะหลง - - ยังไม่ส่งบทความ
15 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ  ใจอารีย์ การศึกษาเพื่อการพัฒนาสังคม การพัฒนาหลักสูตร การปลูกผักปลอดสารพิษ เพื่อส่งเสริมความมั่นคงด้านอาหารปลอดภัยสำหรับชุมชน ภายใต้ความร่วมมือของภาคีการพัฒนา รอพิจารณา
16 ดร.ลักขณา  เก่วใจ เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบ SMILE โดยใช้การเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาเป็นฐาน สำหรับวิชาสื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษา รอพิจารณา
17 ดร.ประมุข   ศรีชัยวงษ์ - - ยังไม่ส่งบทความ
18 ดร.ศิริพร   พึ่งเพ็ชร์ - - รอพิจารณา
19 ดร.ชวนพิศ   รักษาพวก - - รอพิจารณา
20 นางวาสนา  จักร์แก้ว การศึกษาเพื่อการพัฒนาสังคม การประยุกต์ใช้ของเล่นพื้นบ้านล้านนา : เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย The Modification of Lanna ' Folk Toys in Enchancing The Overall Early Childhood Children รอพิจารณา
21 นางสาวเย็นฤดี   หนูเพชร เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา ความสำคัญของการผลิตและใช้สื่อการสอนในชั้นเรียนวิชาภาษาอังกฤษ: กรณีศึกษานักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา (ขั้นทดลองสอน) รอพิจารณา
22 ดร.ปริญญา  บรรณเภสัช - - ยังไม่ส่งบทความ
23 นางสาวชนิสรา   ใจชัยภูมิ การศึกษาเพื่อการพัฒนาสังคม การจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบเดินเรื่องเพื่อพัฒนาทักษะการคิดของเด็กปฐมวัย รอพิจารณา
24 นางสาวประวิชญา  แข่งขัน การศึกษาเพื่อการพัฒนาสังคม การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัย รอพิจารณา
25 นายอะหมัดซากี   มาหามะ - - ยังไม่ส่งบทความ
26 นายปณิธี  บุญสา - - ยังไม่ส่งบทความ
27 นางสาวพัชรินทร์  เศรษฐีชัยชนะ - - ยังไม่ส่งบทความ
28 ดร.วรดานันท์   เหมนิธิ การบริหารการศึกษา การตรวจสอบศักยภาพของครูฝึกสอนสายช่างอุตสาหกรรมภายใต้กรอบแนวคิดความรู้ด้านเทคโนโลยีผนวกวิธีการสอนและเนื้อหา (TPCK) เพื่อรองรับการเรียนการสอนในศตวรรษ 21 An Investigation of Vocational Pre-service Teachers' Performance based on Technological Pedagogic รอพิจารณา
29 นางสาววันทิตา  ทะลาสี - - ยังไม่ส่งบทความ
30 นายธีรวุฒิ  แสงงาม - - ยังไม่ส่งบทความ
31 นายสมชาย  ศิริวิสูตร การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา การสร้างแรงบันดาลใจโดยใช้ PBL และสื่อ Phase Indicator Instructional Media รอพิจารณา
32 นางสาวณปภัช  จันทร์เมือง - - ยังไม่ส่งบทความ
33 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐ  แซ่เอี๊ยบ เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา ผลการใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมกับอีเลิร์นนิ่งแบบปรับเหมาะ สำหรับนักศึกษาที่มีความแตกต่างทางพหุปัญญา The effect of using collaborative and adaptive e-Learning for student with different multiple intelligences รอพิจารณา
34 นายกิตติวินท์ เดชชวนากร  เดชชวนากร เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 รอพิจารณา
35 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุหมาด  หมัดอาด้ำ การพัฒนาหลักสูตร ผลการพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาและการเขียนขั้นตอนวิธี ด้วยวิธีการเรียนแบบร่วมมือและการสอนแบบแบบเอ็กซ์พลิซิท สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ มหาวิทยาลัย วลัยลักษณ์ The Results of Problem Solving and Algorithmic skill by Collaborative รอพิจารณา
36 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพบูลย์  โพธิ์หวังประสิทธิ์ การพัฒนาหลักสูตร การวิเคราะห์เปรียบเทียบอุดมการณ์ชาตินิยมที่ปรากฏในหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานประวัติศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ของ "สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา" และ "สำนักพิมพ์เอกชน" The Comparative Analysis of รอพิจารณา
37 นายชายณรงค์   เจริญพานิช - - ยังไม่ส่งบทความ
38 นายอุเทน  ปุ่มสันเทียะ การบริหารการศึกษา Effects of Problem Posing on Learning Achievements of Thai Middle School Students in Probability Lesson รอพิจารณา
39 นางสาวพิริยา  สร้อยแก้ว จิตวิทยา ผลการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ และความคงทนในการเรียนรู้ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 Effects of 4 MAT Teaching Approach on Mathematics Achievement and Learning Retention of Grade Five Students รอพิจารณา
40 นางสาวชูศรี  กาญจนวงศ์ - - ยังไม่ส่งบทความ
41 นายสรรค์ชัย   ไชยภักดี - - ยังไม่ส่งบทความ
42 นางสุนันท์  บินไธสง การพัฒนาหลักสูตร การศึกษาความสามารถด้านการเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนครที่ได้รับการสอนโดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ด้วยตัวเอง รอพิจารณา
43 นางสาวชิสาพัชร์  ชูทอง - - ยังไม่ส่งบทความ
44 นางสาวดวงจันทร์  แก้วกงพาน - - ยังไม่ส่งบทความ
45 นางสาวณิชยาดา  ภูชิตานุรักษ์ - - ยังไม่ส่งบทความ
46 นางสาวพัชนี  สมพงษ์ - - ยังไม่ส่งบทความ
47 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกพันธรน์ โลกุตรวงศ์  โลกุตรวงศ์ การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา แนวคิดการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ไปสู่ประเทศไทย 4.0 รอพิจารณา
48 นางสาวยุวรินทร์  บิลละหีม - - ยังไม่ส่งบทความ
49 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองทอง  จุลิรัชนีกร - - ยังไม่ส่งบทความ
50 นายพรนธี  พรหมร่วมแก้ว สุขศึกษา พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา ผลการจัดกิจกรรมทางกายหลังเลิกเรียนที่มีต่อสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพของนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษา รอพิจารณา
51 นางสาวกุลนิสากาญจน์  รัตนรักษ์ - - ยังไม่ส่งบทความ
52 นายสุระวงศ  คงมณี การบริหารการศึกษา การศึกษารูปแบบการนิเทศภายในที่เป็นเลิศของโรงเรียนขนาดใหญ่ ในจังหวัดยะลา กรณีศึกษา : โรงเรียนบ้านนิบงพัฒนา รอพิจารณา
53 นางสาวรุสมินี   ลีเดร์ การบริหารการศึกษา ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อสมรรถนะครูในศตวรรษที่ 21 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 รอพิจารณา
54 นายซอฟวัน  สูเด็ง - - ยังไม่ส่งบทความ
55 นายซอฟวัน  สูเด็ง - - ยังไม่ส่งบทความ
56 ดร.ภัททิรา  วิภวภิญโญ การบริหารการศึกษา การใช้กลวิธีทางภาษาในคำสอนเกี่ยวกับการสื่อสารด้วยการพูดของพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ รอพิจารณา
57 รองศาสตราจารย์พิศมัย  หาญมงคลพิพัฒน์ การวัด ประเมินผลและการประกันคุณภาพทางการศึกษา ความคิดเห็นของนิสิตต่อการจัดการเรียนการสอนวิชาศาสตร์แห่งแผ่นดิน Students' Opinions of Learning and Teaching "Knowledge of the Land" รอพิจารณา
58 นางสาวนาซีฟะ  เจ๊ะมูดอ - - ยังไม่ส่งบทความ
59 นางสาวณัฐสุดา  ฉุยฉ่อง การวิจัยและสถิติทางการศึกษา ปัจจัยบางประการที่สัมพันธ์กับความสุขในการทำงานของข้าราชการครู ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ รอพิจารณา
60 นางสาวณัชชา  ชูเพ็ง การบริหารการศึกษา การวิจัยและพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมองเพื่อพัฒนาความสามารถทางการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 รอพิจารณา
61 นางสาวอารียา   จุลภักดิ์ การวัด ประเมินผลและการประกันคุณภาพทางการศึกษา การประเมินหลักสูตรการเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย รอพิจารณา
62 นางสาวขวัญดาว  ปิ่นทองพันธุ์ - - ยังไม่ส่งบทความ
63 นายภัทระ  กิ้มเฉี้ยง - เรื่อง ความสำคัญและคุณค่าของเพลงเดี่ยวระนาดเอกทางครูบุญยงค์ เกตุคง ที่ปรากฏในวัฒนธรรมดนตรีไทย รอพิจารณา
64 นายคำรณ  สุขใส - - ยังไม่ส่งบทความ
65 นางเบญจวรรณ  ดาบทอง การพัฒนาหลักสูตร การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนแนะให้รู้คิด (Cognitive Guide Instruction: CGI) ร่วมกับวิธีการการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI เรื่อง การคูณและการหาร สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 รอพิจารณา
66 นางฟัฎลีนี  เจะเอาะ เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา ความพร้อมของชุมชนในการพัฒนาชุมชนนักปฏิบัติเพื่อการอนุรักษ์สาหร่ายผมนาง: กรณีศึกษา ชุมชนบางปู อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี รอพิจารณา
67 นายมนตรี  พันธ์รอด - - ยังไม่ส่งบทความ
68 นางสาวเพลงพร   ปัญญาชัย การพัฒนาหลักสูตร การศึกษาความสามารถในการคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยกระบวนการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) และวิธีการแบบเปิด (Open Approach) รายวิชาสังคมศึกษา ส23102 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง กฎหมายกับสิทธิ รอพิจารณา
69 นางสาวฮาบีบะ  ปาแนจะกะ การวัด ประเมินผลและการประกันคุณภาพทางการศึกษา สังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในยุคของการปฏิรูปการศึกษารอบสอง รอพิจารณา
70 นางเบญจวรรณ  ดาบทอง การพัฒนาหลักสูตร การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้การแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ โดยวิธีการสอนแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 E ร่วมกับเทคนิค K-W-D-L สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 รอพิจารณา
71 นางสาวอัสณีย์  มะนอ สุขศึกษา พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา พฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพของตำรวจที่ปฏิบัติงาน ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ : การวิเคราะห์ความสมนัย* (Health Promoting Behaviors of Police Working in the Three Southernmost Provinces : A Correspondence Analysis*) รอพิจารณา
72 นางเบญจมาภรณ์  เพ็ชรบูลณ์ - - ยังไม่ส่งบทความ
73 นางสาวฝนทิพย์  จันทร์แดง - - ยังไม่ส่งบทความ
74 นางสาวซารูวา  เจะแต สุขศึกษา พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา การวิเคราะห์ความสมนัยระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ ของบุคลากรครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดปัตตานี รอพิจารณา
75 นางสาวสุมนา  สุขพันธ์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา การจัดการเทคนิคการสอนด้วยนวัตกรรมห้องเรียนออนไลน์โดย Google Classroom สู่ไทยแลนด์ 4.0 ของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ รอพิจารณา
76 ดร.เตชภณ  ทองเติม - - ยังไม่ส่งบทความ
77 นางสาวสุณิกา  ภานุรักษ์ การพัฒนาหลักสูตร การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ ที่เน้นกระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา เรื่อง โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 THE DEVELOPMENT OF MATHEMETICS LEARNING ACTIVITIES BASED ON CONSTRUCTIVIST THEORY EMPHASIZING POLYA’S PROBLEM SOLVING PROCESSES ON MULTIPLE OPERATIONS WORDS PROBLEMS FOR PRATHOMSUKSA 3 รอพิจารณา
78 นางสาวอนุธิดา  ชุมวัน - - ยังไม่ส่งบทความ
79 นางสาวจารุวรรณ  สันทา - - ยังไม่ส่งบทความ
80 นางสาวอมรรัตน์  ผุดุสุวรรณ เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา การพัฒนาองค์ประกอบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันด้านการฟังด้วยเครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อการศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 Development of Factors on Listening Skill in Communicative English with Social Network for รอพิจารณา
81 นายกิตติพงศ์  สุนทรพัฒน์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา การพัฒนาทรัพยากรการศึกษาแบบเปิดเพื่อส่งเสริมความรู้ เรื่อง ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สำหรับเจ้าหน้าที่ศุลกากร ด่านศุลกากรพรมแดนในจังหวัดสงขลา Development of Open Educational Resources to Promote Achievement on English Communication for Border Customs Officers in Songkhla Province รอพิจารณา
82 นางสาวจิตชญา  บาลโสง การบริหารการศึกษา สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ในกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รอพิจารณา
83 นางสาวเกศสุดา  เทพยศ การบริหารการศึกษา การจัดกิจกรรมนักศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รอพิจารณา
84 นางไพรินทร์  กาญจนพรหม - - ยังไม่ส่งบทความ
85 นางสาวมารีณี  เด่นสุมิตร การบริหารการศึกษา การประเมินความต้องการจำเป็นของความเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 รอพิจารณา
86 นางยูรีตา  มะนุ การบริหารการศึกษา ปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของครู กศน.ตำบล สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ รอพิจารณา
87 นางสาวนาซีฟะ  เจ๊ะมูดอ การวัด ประเมินผลและการประกันคุณภาพทางการศึกษา การวิจัยเชิงประเมินโครงการเสริมศักยภาพครูสอนตาดีกาในโรงเรียนสามจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยใช้รูปแบบการประเมินของเคิร์กแพทริค รอพิจารณา
88 นายลุฏฟี  ดอเลาะ การบริหารการศึกษา ผลของการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยา ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 รอพิจารณา
89 นายอับดุลเลาะ   อูมาร์ การบริหารการศึกษา ผลของการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) เรื่องสมดุลเคมี ที่มีต่อแบบจำลองทางความคิด ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล จังหวัดปัตตานี รอพิจารณา
90 นางสาวสาริญา  และสุม การบริหารการศึกษา ผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยา ทักษะการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์และเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 Effect of Problem-Based Learning on Biology Achievement, Scientific Communication skills and Attitude Towards Science of Grade 12 Students รอพิจารณา
91 นางสาวสุธาทิพย์  เดี่ยววานิชย์ การวัด ประเมินผลและการประกันคุณภาพทางการศึกษา ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก รอพิจารณา
92 นางสาวเกษรินทร์   หัสรินทร์ การบริหารการศึกษา การพัฒนาโรงเรียนสู่ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ กรณีศึกษา: โรงเรียนเมืองกระบี่ รอพิจารณา
93 ดร.สุดารัตน์  หวลมุกดา - - ยังไม่ส่งบทความ
94 นายอับดุลยามีน  หะยีขาเดร์ การบริหารการศึกษา ผลของการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยา ความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ และความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 รอพิจารณา
95 นายแวมะยูโซะ   แวสะแลแม การบริหารการศึกษา สาเหตุการลดลงของนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาปัตตานี เขต 3 จนถึงเกณฑ์ต้องยุบโรงเรียน กรณีศึกษาโรงเรียน A, B, C Causes of Student Decrease in Elementary Schools under the Jurisdiction of Pattani Primary Educational Service Area Office 3 toward the Criteria for Schools’ Elimination: the Case Study A, B, and C รอพิจารณา
96 นางสาวเพ็ญนิภา   ทองโคตร การพัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ของครูโรงเรียนเทศบาลวัดกลาง จังหวัดขอนแก่น รอพิจารณา
97 นางฟารีดา  กาซอ การบริหารการศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและการใช้ระบบสารสนเทศของครู สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา ตามอัธยาศัยใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ รอพิจารณา
98 นายนาเดอร์  อูซิน การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา รูปแบบการโจรกรรมทางวิชาการ (Plagiarism)ในการทำวิทยฐานะชำนาญการพิเศษตามการรับรู้ของครูในจังหวัดปัตตานี Primary school teachers’ perception on plagiarism model in conducting academic standing senior professional level in Pattani. รอพิจารณา
99 นางจันทนา  เจริญวิริยะภาพ การศึกษาเพื่อการพัฒนาสังคม การจัดระบบสวัสดิการชุมชนเชิงสมานฉันท์ กรณีศึกษาตำบลท่าข้าม อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา Community Welfare System Management For Restorative Communities A Case Thakham Sub-district, Hatyai district. Songkhla Province รอพิจารณา
100 นายเอก  ดลราษี การวัด ประเมินผลและการประกันคุณภาพทางการศึกษา การดำเนินงานประกันคุณภาพภายในศูนย์การศึกษาพิเศษ ต้นแบบ เขตภาคใต้ กรณีศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปัตตานี Quality Assurance Implementation of excellent Special Education Centers, Southern Region: a Case Study of Pattani Special Education Center รอพิจารณา
101 นางสาวจิราภา  ทิศวงศ์ การบริหารการศึกษา ภาวะผู้นำทางวิชาการที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการเรียนรวมของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี รอพิจารณา
102 นางสาวจุฬาพร  แสงสกุล - - ยังไม่ส่งบทความ
103 นางรุ่งอรุณ  นนทะโคตร การพัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ของครูเพื่อพัฒนาความสามารถด้านการอ่านจับใจความสำคัญ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 รอพิจารณา
104 นางสาวเพ็ญศรี  คาลี การวัด ประเมินผลและการประกันคุณภาพทางการศึกษา การพัฒนาเครื่องมือประเมินประสิทธิภาพการสอนในศตวรรษที่ 21 สำหรับครูในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ รอพิจารณา
105 นายชำนาญ  บุญช่วย การพัฒนาหลักสูตร การศึกษาความสามารถในการคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ 4Ex2 ร่วมกับเทคนิคผังกราฟิก ในรายวิชา ส16102 ประวัติศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รอพิจารณา
106 นางสาวอุษา  ดรจ้ำ การพัฒนาหลักสูตร การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือ STAD ที่เน้นการแก้ปัญหาด้วยกลวิธี FOPS เรื่องการวัด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 THE DEVELOPMENT OF MATHEMATICS LEARNING ACTIVITIES USING STAD COOPERATIVE LEARNING MODEL EMPHASING FOPS PROBLEM SOLOVING STRATEGIES ON MEASUREMENT FOR PRATHOMSUKSA 4 รอพิจารณา
107 นางสาวสุปราณี  กาญจนเพ็ญ - - ยังไม่ส่งบทความ
108 นางสาววิภาวดี  มีเลิศ การบริหารการศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะหลักของผู้บริหารกับการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 รอพิจารณา
109 นางศุทธิกานต์   สุทธิปัญญาปกรณ์ - - ยังไม่ส่งบทความ
110 นางสาวพัดรียะห์  วาเส็ง การบริหารการศึกษา การดำเนินงานการจัดการเรียนการสอนตามแนวสะเต็มศึกษา (STEM Education) ของโรงเรียนนำร่องสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดนราธิวาส Operation of STEM Education Instruction of Pilot Schools under the Jurisdiction of Primary Educational Service Area Offices in Narathiwat Province รอพิจารณา
111 นางสาวฟัตฮียะห์  อาแว สุขศึกษา พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา พฤติกรรมการใช้สมุนไพรกำแพงเจ็ดชั้นของผู้ป่วยเบาหวานในคลีนิกโรคเรื้อรัง โรงพยาบาลไม้แก่น จังหวัดปัตตานี รอพิจารณา
112 ดร.พิชญ์อนงค์  ผดุงศิลป์ไพโรจน์ - - ยังไม่ส่งบทความ
113 รองศาสตราจารย์พิศมัย  หาญมงคลพิพัฒน์ การพัฒนาหลักสูตร ความคิดเห็นของนิสิตต่อการจัดการเรียนการสอนวิชา การจัดการสารสนเทศยุคใหม่ในชีวิตประจำวัน Students' Opinions of Learning and Teaching "New Age Information Management in Everyday Life" รอพิจารณา
114 นายกิตติศักดิ์  ใจอ่อน การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผลของการบูรณาเทคนิคการใช้คำถามในกระบวนการเรียนรู้ที่มีต่อทักษะการสืบค้นความรู้ของนักศึกษาครู สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช รอพิจารณา
115 นางสาวเบญจวรรณ   เกษร การบริหารการศึกษา ความคิดเห็นของนิสิตระดับปริญญาตรีเกี่ยวกับการจัดการศึกษาวิชาศึกษาทั่วไป ของสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รอพิจารณา
116 นางสาวจุฬาพร  แสงสกุล การบริหารการศึกษา คุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รอพิจารณา
117 นางสาวรูฮานา  สีเดะ การพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนตามแนวทางสะเต็มศึกษาในโรงเรียน : กรณีศึกษาโรงเรียนเครือข่ายสะเต็มศึกษาสมทบในสามจังหวัดชายแดนใต้ รอพิจารณา
118 นายพิชิตชัย  สุขเอก - - ยังไม่ส่งบทความ
119 นางสาวนิรุสณา  เจ๊ะบู การวิจัยและสถิติทางการศึกษา การวิเคราะห์การสมนัยระหว่างระดับการปฏิบัติหลังเข้ารับการฝึกอบรมกับเพศประสบการณ์การสอน ภูมิลำเนา และตำแหน่ง ของครูไม่ตรงวุฒิในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ รอพิจารณา
120 นางสาวมัรฎียะฮ์  เตล็บ การวิจัยและสถิติทางการศึกษา ปัจจัยที่ส่งเสริมการพัฒนาตนเองของครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ รอพิจารณา
121 นายมุตตาฝา  ล่าเห การศึกษาเพื่อการพัฒนาสังคม การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในยุคไทยเเลนด์ 4.0 รอพิจารณา
122 นางสาวรอหานา  อีซอ จิตวิทยา ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะสุขภาพจิตของทหารที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดขายแดนภาคใต้ รอพิจารณา
123 นางสาววทันยา  วิทยาสุนทร การบริหารการศึกษา สาเหตุและวิธีการจัดการความขัดแย้งในมุมมองของผู้บริหารบริบทสังคมพหุวัฒนธรรมในอำเภอเบตง จังหวัดยะลา : กรณีศึกษาผู้อำนวยการสถานศึกษาขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ รอพิจารณา
124 นายฟาห์มี  โดสนิ การบริหารการศึกษา สมรรถนะที่เป็นจริงและสมรรถนะที่คาดหวังของครูในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา รอพิจารณา
125 นายมะดาโอะ  เจ๊ะเฮง การบริหารการศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษากับบรรยากาศองค์การของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ รอพิจารณา
126 นางสาวอรทัย  แซ่จง เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา การสร้างแบบฝึกทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจภาษาไทยตามแนว PISA เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านเข้าใจ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 รอพิจารณา
127 นายภานุ  ชูศรี - - รอพิจารณา
128 นางสาวปานวลัย  ศรีราม - - รอพิจารณา
129 นางสาวสุกัญญา  บัวนาค การบริหารการศึกษา การดำเนินการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนวิถีอิสลาม: กรณีศึกษาโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายใต้สมาคมเครือข่ายโรงเรียนคุณภาพอัสสลาม รอพิจารณา
130 นางสาวอามีเนาะ  ตารีตา - - ยังไม่ส่งบทความ
131 นางสาวผกายรุ่ง  เพ็ชรรัตน์ การบริหารการศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์การและการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพภายใน ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดสงขลา รอพิจารณา
132 นางบาซีย๊ะ  เบ็ญอะดรัม การบริหารการศึกษา ภาวะผู้นำเชิงวิสัยทัศน์ของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนในฝันตามทัศนะของครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต 2 รอพิจารณา
133 นายถานันดร์  โชติกาญจน์ การบริหารการศึกษา ภาวะผู้นำของครูโรงเรียนเอกชนในระบบพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ รอพิจารณา
134 นายจิรภัทร  สุขกัลยา การบริหารการศึกษา การดำเนินการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนเอกชนในเครือสังฆมณฑลสุราษฏร์ธานี รอพิจารณา
135 นายซีฮาบุดดิน  สิเดะ การบริหารการศึกษา ภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา รอพิจารณา
136 นายชาตรี  มะแอ การบริหารการศึกษา การจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี รอพิจารณา
137 นายกูมะไซดี  กูจิ การบริหารการศึกษา ภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ รอพิจารณา
138 นางสาวปิยนุช  ปกครอง การบริหารการศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงและการจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะของครูเทศบาล สังกัดเทศบาลในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ รอพิจารณา
139 นายฮาฟีซี  อูมา - - ยังไม่ส่งบทความ
140 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไรวรรณ  หาญวงค์ การพัฒนาหลักสูตร การพัฒนากิจกรรมชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา รอพิจารณา
141 นางสุกัญญา  แสงแก้ว การบริหารการศึกษา กลยุทธ์การแก้ปัญหานักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ในบริบทที่ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง กรณีศึกษาโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดปัตตานี รอพิจารณา
142 นางสาวรุสนา   ดอเเม็ง สุขศึกษา พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา พฤติกรรมการนำบุตรหลานอายุ 0 - 5 ปี รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคพื้นฐานของผู้ปกครอง จังหวัดปัตตานี รอพิจารณา
143 นางสาวขวัญดาว  ปิ่นทองพันธุ์ การศึกษาเพื่อการพัฒนาสังคม มโนทัศน์เด็กและเยาวชนในแดนชีวิตกับการศึกษาในอนาคต รอพิจารณา
144 นางสาวไลลา  โต๊ะเด็น การวัด ประเมินผลและการประกันคุณภาพทางการศึกษา ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในสังคมพหุวัฒนธรรม จังหวัดสตูล รอพิจารณา
145 นางสาวเบญจวรรณ  ขุนฤทธิ์ การบริหารการศึกษา การพัฒนาทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์และการสรุปความของนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ผ่านกระบวนการการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยใช้เทคนิค KWL Plus ร่วมกับการเรียนแบบคู่คิด รอพิจารณา
146 นางสาวนงคราญ  แสงสว่าง การบริหารการศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างความมุ่งมั่นและการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จังหวัดสงขลา รอพิจารณา
147 นางสาวยตนา  วิวรรธนโรจน์ การบริหารการศึกษา การจัดการศึกษาแก่นักเรียนต่างด้าวในโรงเรียนรัฐ: กรณีศึกษาโรงเรียนชุมชนบ้านยูโย รอพิจารณา
148 นางสาวซัลมา  มหาศานติ - - ยังไม่ส่งบทความ
149 นางผุสดี  โล่่ห์ชัย การบริหารการศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะผู้บริหารกับการดำเนินการบริหารงานวิชาการโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 รอพิจารณา
150 นางสาวดาริณี  มุสอดี การบริหารการศึกษา ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร ตามความคิดเห็นของครู สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา รอพิจารณา
151 นางสาวซารีผะ  เจะมิ่ง การบริหารการศึกษา การดำเนินการนิเทศภายในของผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะของครูสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ รอพิจารณา
152 นางสาวศิริพร  วีระชัยรัตนา - - ยังไม่ส่งบทความ
153 นายซูไฮมิน  ปัตยะบุตร การบริหารการศึกษา ความเป็นองค์การแห่งนวัตกรรมของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ รอพิจารณา
154 นายมูฮัมหมัด  หะยีดีแม การบริหารการศึกษา สภาพและปัญหาการบริหารหลักสูตรอิสลามศึกษาแบบเข้มของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 รอพิจารณา
155 นายมะรอซดี  กาเดร์ การบริหารการศึกษา แนวทางการแก้ปัญหาอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ : กรณีศึกษาโรงเรียนอนุบาลยะรัง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปัตตานี เขต 2 Guidelines in Solving Illiteracy Problems : A Case Study of Anuban Yarang School under Pattani Primary Educational Service Area Office II รอพิจารณา
156 นางสาวนูรีน  กากะ การบริหารการศึกษา มุมมองของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาต่อบทบาทด้านวิชาการสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปัตตานีเพื่อก้าวสู่ Thailand 4.0 รอพิจารณา
157 นายจำลอง   เพชรมณี การบริหารการศึกษา ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนในฝัน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 รอพิจารณา
158 นางสาวกุลยา  เจริญมงคลวิไล เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา ผลการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม รอพิจารณา
159 นางสาวณัฐชยา   สุทธิสว่าง การบริหารการศึกษา แนวทางการบริหารงานวิชาการตามแนวคิดการเรียนการสอนแบบมอนเตสซอรี่ระดับปฐมวัยกรณีศึกษา : โรงเรียนสุทธิ์รักษ์ สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนสงขลา รอพิจารณา
160 นางสาวมุนา  โตะแวอายี การบริหารการศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์กับการบริหารแหล่งเรียนรู้ในชุมชนตามการรับรู้ของครู สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนราธิวาส รอพิจารณา
161 นายพัชรพงศ์  สังข์สุวรรณ การบริหารการศึกษา ปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการสอนของครูในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 13 รอพิจารณา
162 นางบัลกิส  บิณอูมาร์ การบริหารการศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารกับประสิทธิภาพการสอนของครู ในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 รอพิจารณา
163 นางสาวเฉลียวศาสตร์   หวันดิน การศึกษาเพื่อการพัฒนาสังคม ปัญหาและแนวทางการนำนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ไปสู่การปฏิบัติ กรณีศึกษา : โรงเรียนบ้านบูดี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปัตตานี เขต 1 รอพิจารณา
164 นายศรายุทธ  พูลสุข การบริหารการศึกษา ผลของการจัดการเรียนรู้การแก้ปัญหาตามสภาพจริง เรื่อง ของแข็ง ของเหลว และแก๊ส ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถในการแก้ปัญหา และความพึงพอใจของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดปัตตานี Effect of Authentic Problem Solving Learning of Solid, Liquid, and Gas on Achievement, Problem Solving Ability, and Satisfaction of the Grade 10 Students Demonstration School of Prince of Songkla University, Pattani รอพิจารณา
165 นางจารุวรรณ์  รัตนหิรัญ การบริหารการศึกษา การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ รอพิจารณา
166 นางพัชรินทริ์  รัชชะ การบริหารการศึกษา การบริหารจัดการและแนวทางการพัฒนาศูนย์สะเต็มศึกษาภาคใต้ รอพิจารณา
167 นายวราวุธ  วงศาชนัท การบริหารการศึกษา ปัจจัยจูงใจที่มีความสัมพันธ์ต่อความผูกพันองค์กรของครูผู้สอนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 จังหวัดสตูล รอพิจารณา
168 นางสาวภัทรานิษฐ์  จันสีสุข - - รอพิจารณา
169 นายพนมพร  เทพเสาร์ - - รอพิจารณา
170 นางศุทธิกานต์  สุทธิปัญญาปกรณ์ การบริหารการศึกษา การดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของงานจิตตาภิบาลที่ส่งผลต่อพฤติกรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนในโรงเรียนคาทอลิก สังกัดสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี รอพิจารณา
171 นางสาวรวิปรียา  ศิริวงศ์ ณ อยุธยา การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สมรรถนะของครูที่ส่งผลต่อการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา รอพิจารณา
172 นางสุวลี  จิตนวล การพัฒนาหลักสูตร การศึกษาความต้องการของผู้เรียน ครู และผู้บริหารที่มีต่อหลักสูตรระยะสั้น สาขาการจัดดอกไม้ วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา รอพิจารณา
173 นางสาวซากูรา  หลงแซ การบริหารการศึกษา ปัญหาและแนวทางในการบริหารการจัดการศึกษาปฐมวัยในโรงเรียนขนาดใหญ่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 รอพิจารณา
174 นางสาวฟารีดา  มะแส การบริหารการศึกษา ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของครูตำแหน่งรักษาราชการแทนที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนที่ไม่มีผู้บริหารสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดยะลา รอพิจารณา
175 นางสาวซารีฮา  บาโฮะ การบริหารการศึกษา การสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ : กรณีศึกษาโรงเรียนวรพัฒน์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา รอพิจารณา
176 นางธัญญารัตน์  รอดพล การบริหารการศึกษา การจัดการความขัดแย้งของพนักงานครูเทศบาล โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองสะเดา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา รอพิจารณา
177 นางสุปราณี   หุ้นเอียด การบริหารการศึกษา ภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมที่ส่งผลต่อการจัดการงานบุคคลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดยะลา รอพิจารณา
178 นางสาวจุฑามาศ  เพ็ชร์ดำ การบริหารการศึกษา แนวทางการแก้ปัญหาการออกกลางคันของนักเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 รอพิจารณา
179 นายนิอุสมาน  อูมา การบริหารการศึกษา แนวทางการส่งเสริมการก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0 ของโรงเรียนประถมศึกษา ในสังกัดเทศบาลเมืองปัตตานี Guidelines in Promoting Thailand 4.0 of Primary Schools under Pattani Municipality รอพิจารณา
180 นายฮาฟีซี  อับดุลเลาะ - - ยังไม่ส่งบทความ
181 นางรอหะนา  ยะโก๊ะ การบริหารการศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารแบบมีส่วนร่วมของสถานศึกษากับการทำงานเป็นทีมของครู ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 รอพิจารณา
182 นายฮาฟีซี  อับดุลเลาะ การบริหารการศึกษา การดำเนินงานบริหารหลักสูตรตัฮฟิซไซน์ (อัลกุรอาน - วิทยาศาสตร์) : กรณีศึกษา โรงเรียนดารุสสาลาม สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส Job Performance on Tahfiz Science (Quran-Science) Curriculum Management: A Case Study of Darussalam School under Narathiwat Private Education Office รอพิจารณา
183 นายสิทธิชัย  ทองมาก การบริหารการศึกษา คุณภาพการศึกษาในสังคมพหุวัฒนธรรมสำหรับโรงเรียนมัธยมศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ รอพิจารณา
184 นายชัยมงคล  ษัฎเสน - ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อสมรรถนะการสอนของครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดกระบี่ รอพิจารณา
185 นายอับบาส  บิณอิบรอฮีม การศึกษาเพื่อการพัฒนาสังคม ค่านิยมการใช้และเสพยาเสพติดนำมาซึ่งปัญหากับความรุนแรงต่อครอบครัวและคนใกล้ชิด Drug Abuse: Impacts on Family and Friends รอพิจารณา
186 นางสาวฮายาตี  วาแมดีซา การบริหารการศึกษา ภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อความมีประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 รอพิจารณา
187 นางสาวสุภารัตน์  ลิ้มดำรงค์ - - รอพิจารณา
188 นางสาวสารียะห์  ซาซู การวัด ประเมินผลและการประกันคุณภาพทางการศึกษา การศึกษาการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่มีผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศ กรณีศึกษาโรงเรียนวรพัฒน์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน รอพิจารณา
189 นางสาวเพ็ญพิมล  นิธิสุนทรวงศ์ - - รอพิจารณา
190 นายพระอธิรัฒน์  อธิจิตฺโต - - รอพิจารณา
191 นางสาวอาอีเสาะ  เพ็งมูซอ สุขศึกษา พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติของผู้ปกครองเกี่ยวกับการดูแลทันตสุขภาพของเด็กก่อนวัยเรียน ในอำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี รอพิจารณา
192 นางสาวโนรอายดา  มามะ การบริหารการศึกษา การดำเนินงานตามกระบวนการโรงเรียนคุณธรรมจริยธรรม ในโครงการกองทุนการศึกษา รุ่นที่ 3 (ภาคใต้) Implementation of Moral School under the Project of King Education Fund 3rd Batch (Southern Provinces) รอพิจารณา
193 นายวีระศักดิ์  บุญญดิษฐ์ - - รอพิจารณา
194 นางสาวภมรรัตน์  ชุมภูประวิโร - - รอพิจารณา
195 นางสาวจันทิรา  ศรีแสนตอ การบริหารการศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้อำนาจของผู้บริหารสตรีกับขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของครู ใน โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดยะลา รอพิจารณา
196 นางสาวกฤติกา  อองสิน การบริหารการศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านการปฏิบัติงานกับประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครูในพื้นที่เกาะ จังหวัดกระบี่ รอพิจารณา
197 นางสาวนางสาวยูลียะห์  แม้เร๊าะ การบริหารการศึกษา ศึกษาการดำเนินงานตามนโยบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดนราธิวาส รอพิจารณา
198 นายอุกฤษฏ์ชัย  นวลพลับ การบริหารการศึกษา การบริหารงานวิชาการที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 16 จังหวัดสงขลา รอพิจารณา
199 นางสาวเจ๊ะอานีซะห์  คารี การบริหารการศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจของครูกับความเป็นองค์การแห่งนวัตกรรมของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 รอพิจารณา
200 นางสาวฐิตินันท์  สัมมานุช การบริหารการศึกษา การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ร่วมกับเทคนิคผังกราฟิก รอพิจารณา
201 นางสาวสารียัน  อูเซ็ง การบริหารการศึกษา การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดนราธิวาส รอพิจารณา
202 นางสาววรรณิสา   เหล่ทองคำ การบริหารการศึกษา บรรยากาศองค์การที่ส่งผลต่อความเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล รอพิจารณา
203 นายสิทธิชัย  เทพสุระ จิตวิทยา ประสิทธิภาพของกิจกรรมทบทวนคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่สร้างสมดุลระหว่างสมองซีกซ้าย/ขวาแบบออฟไลน์และออนไลน์ The Effectiveness of Off-Line and On-Line Left-Right Brain Balancing Vocabulary Review Activities รอพิจารณา
204 นางสุวิตา  เกษสุริยงค์ - - ยังไม่ส่งบทความ
205 นางสุวิตา  เกษสุริยงค์ การบริหารการศึกษา ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารที่ส่งผลต่อการจัดการความรู้ ของครูโรงเรียนสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 รอพิจารณา
206 นายสุทธิรักษ์  โรจนหัสดิน การบริหารการศึกษา สภาพและแนวทางการบริหารสถานศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองของนักเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ รอพิจารณา
207 นางสาวฮาฟีซัน  เรดุ การบริหารการศึกษา การตัดการความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานีเขต2 รอพิจารณา
208 นายอับดุล  เจะสือแต การบริหารการศึกษา การดำเนินการส่งเสริมการเป็นพลเมืองของผู้เรียน : กรณีศึกษา โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคาร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 รอพิจารณา
209 นายอิรฟัล  สะมะแอ การบริหารการศึกษา แนวทางการบริหารสู่ความสำเร็จของโครงการพัฒนาและส่งเสริมนักเรียน ผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (Science Math Ability : SMA) โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา Management Guidelines to Success of Development and Promotion of students who are Talented in Science and Mathematics: Science Math Ability Program (SMA) Kanarasdornbumroong Yala School รอพิจารณา
210 นางสาวนาฟีเส๊าะ  สาและบิง การบริหารการศึกษา คุณลักษณะของผู้บริหารที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของชุมชนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 รอพิจารณา
211 นายอับดุลฝัตตะห์  เจริญยืน การบริหารการศึกษา ภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในระบบ สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชน จังหวัดปัตตานี รอพิจารณา
212 นางสาวปานวลัย  ศรีราม - - ยังไม่ส่งบทความ
213 นางสาวลดานที  จินดานิมิตร การบริหารการศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทผู้บริหารสตรีกับขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานตามทัศนะของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 รอพิจารณา
214 นางสาวจิระภา  รักษ์ทอง การบริหารการศึกษา สภาพการดำเนินงาน ปัญหาและแนวทางการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 สหวิทยาเขตอันดามัน รอพิจารณา
215 นางสาวสุใบด๊ะ  สันสะแหละ การบริหารการศึกษา ภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 รอพิจารณา
216 นางสาวสุภาวดี  คงแก้ว - - รอพิจารณา
217 นางอามีน๊ะ  ทองดำ - - ยังไม่ส่งบทความ
218 นางสาวสุวรรณี  บุญเหลือ การบริหารการศึกษา บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการจัดการความรู้ในสถานศึกษา สังกัดเทศบาล จังหวัดนครศรีธรรมราช รอพิจารณา
219 นางสาวนูรีดา  มูละแท การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่อง ปัญหาการให้มีและขอเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ : กรณีศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยะลา รอพิจารณา
220 นางสาวแสงดาว  หะสาเมาะ การบริหารการศึกษา การจัดการศึกษาแบบเรียนร่วม: กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านเตาปูน(ธนาคารกรุงเทพ 16) สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 Mainstreaming Education Management : A case Study of Taopun School Under Yala Primary Education Service Area Office 2 รอพิจารณา
221 นางณัฐณิชา  คำพุท การบริหารการศึกษา ภาวะผู้นำทีมของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต3 รอพิจารณา
222 นายฮาฟีซี   อูมา การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา การพัฒนาวิชาชีพครูคณิตศาสตร์โดยการนำนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียนและ วิธีการแบบเปิดสู่การปฏิบัติในโรงเรียนนำร่องในจังหวัดชายแดนภาคใต้ Professional Mathematics Teacher Development by Educational Innovation and Open Approach toward Implementation for Pilot Schools in Southern Border Provinces รอพิจารณา
223 นางประภา  พรศรีรัตน์ การบริหารการศึกษา การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน ตามการเรียนรู้ของหัวหน้ากลุ่มงานวิชาการโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี รอพิจารณา
224 นายประมุข  ศรีชัยวงษ์ การศึกษาเพื่อการพัฒนาสังคม การฟื้นฟูและอนุรักษ์ความหลากหลายทางธรรมชาติทางด้านอาหารโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนจังหวัดชัยภูมิ รอพิจารณา
225 นางสาวสุดารัตน์  สุวรรณะ การวิจัยและสถิติทางการศึกษา ความต้องการจำเป็นของผู้ปกครองในด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนระดับประถมศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านสะเดา รอพิจารณา
226 นายก้อสาลี  นุ้ยสมัน - การใช้อำนาจของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การตามทัศนะของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดสงขลา รอพิจารณา
227 นายซอฟวัน  สูเด็ง การบริหารการศึกษา บรรยากาศองค์การของโรงเรียนเอกชนในระบบ สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี รอพิจารณา
228 นายจักรพงศ์  ธรรมจักร - - ยังไม่ส่งบทความ
229 นายอันวาร์  เจ๊ะเม๊าะ การบริหารการศึกษา การวิเคราะห์จัดกลุ่มโรงเรียนตามตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 3 (พ.ศ. 2554 - 2558) ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ รอพิจารณา
230 นายรังสรรค์  วัฒนาชัยวณิช - - รอพิจารณา
231 นางสาวศศิพิชญ์   นิลไพรัช - - รอพิจารณา
232 นายอิมรอน  ยะหริ่ง การบริหารการศึกษา ปัญหาและแนวทางการการดำเนินงานตามบทบาทหน้าที่ของครูอาสาสมัครประจำปอเนาะของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย : กรณีศึกษา ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอยะรัง รอพิจารณา
233 นางสาวนูรเอ็ฮซาน  บอตอ - - รอพิจารณา
234 นางสาวสาลูม๊ะ  เอียดแอ การบริหารการศึกษา ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสงขลา เขต 3 รอพิจารณา
235 นางมนภัสสร์  มากจันทร์ การบริหารการศึกษา การศึกษาสภาพการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต1 รอพิจารณา
236 นางไพรินทร์  กาญจนพรหม การบริหารการศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารกับความเป็นองค์การแห่งนวัตกรรมของโรงเรียนในฝัน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในสามจังหวัดชานแดนภาคใต้ รอพิจารณา
237 นางสาวสุพิชชา  คีรีมา การบริหารการศึกษา ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 . รอพิจารณา
238 นางสาวอานิดา  หมิยิ การบริหารการศึกษา การดำเนินการเพื่อยกระดับผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) กรณีศึกษา : โรงเรียนบ้านกรอบ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต 2 Operating Procedures In Developing Ordinary National Educational Test :A Case Study of Bankrob School Under Songkhla Primary Educational Service Area Office 2. รอพิจารณา
239 นางสาวเพชรลัดดา  สุพรรณศิริ - - รอพิจารณา
240 นายอัสดี  ยิงทา การบริหารการศึกษา การใช้อำนาจของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการดำเนินงานวิชาการในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 รอพิจารณา
241 นางสาวทัศวรรณ์   ทองเส้ง - - รอพิจารณา
242 นายธนายุ  ขุนนุ้ย - - รอพิจารณา
243 นายพงพัฒน์  รักษ์ด้วง - - รอพิจารณา
244 นางสาวอานิญา  ด่อล๊ะ การวัด ประเมินผลและการประกันคุณภาพทางการศึกษา การพัฒนาตัวบ่งชี้ค่านิยมหลัก 12 ประการ ตามจุดเน้นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 รอพิจารณา
245 นางสาวสุภาพร  แก้วเจริญ การบริหารการศึกษา รายงานการวิจัย เรื่อง ศึกษาแนวทางการจัดกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา รอพิจารณา
246 ดร.เอกญา  แววภักดี การศึกษาเพื่อการพัฒนาสังคม การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้และการจัดการความรู้สำหรับศูนย์การเรียนรู้หัตถกรรมชุมชนในจังหวัดสงขลา รอพิจารณา
247 นางปวีณา  มะแซ - - ยังไม่ส่งบทความ
248 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกพันธรน์  โลกุตรวงศ์ - - ยังไม่ส่งบทความ
249 นายสมยศ  เผือดจันทึก - - ยังไม่ส่งบทความ
250 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกพันธรน์ โลกุตรวงศ์  โลกุตรวงศ์ - - ยังไม่ส่งบทความ
251 นางสาวเนตรนภา  มณีศรี - - รอพิจารณา
252 นางสาวชาลิสา  นิลวิเชียร - - รอพิจารณา
253 นางสาวมูนีเราะห์  ยานยา - - ยังไม่ส่งบทความ
254 นางสาวพนิดา  ศรีเส้ง - - ยังไม่ส่งบทความ
255 ดร.วรดานันท์  เหมนิธิ - - ยังไม่ส่งบทความ
256 นายอนุสรณ์  มั่นคง - - ยังไม่ส่งบทความ

  ท่านสามารถแจ้งโอนเงินและส่งบทความ ได้ด้วยการ Login เข้าสู่ระบบ


ติดต่อเรา

ฝ่ายบัณฑิต วิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

ถ.เจริญประดิษฐิ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000

 Email : grad.edupsu@gmail.com

 โทรศัพท์ : 073-337386

 โทรสาร : 073-348322

สถิติผู้เยี่ยมชม

Today  6 Yesterday  9 This Month  161 Last Month  230 This Year  2,066 All  22,459