รายชื่อผู้ลงทะเบียนนำเสนอผลงาน

ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล หัวข้อนำเสนอ ชื่อเรื่องบทความ สถานะบทความ
1 นายบูคอรีย์  แก้วกับทอง - - ยังไม่ส่งบทความ
2 นางสกุลตลา  บาโง - - ยังไม่ส่งบทความ
3 นางสาวสุธาสินี  คงทอง - - ยังไม่ส่งบทความ
4 นายธวัชชัย  จิตวารินทร์ - - ยังไม่ส่งบทความ
5 นางสาวษับรีญ  หะยีหมัด - - ยังไม่ส่งบทความ
6 นายวรุฒ  บุญประยงค์ - - ยังไม่ส่งบทความ
7 นายวิวัฒน์  คติธรรมนิตย์ - - ยังไม่ส่งบทความ
8 นางสาวดารุณี  บุญครอง - - ยังไม่ส่งบทความ
9 ดร.ธิดาวัลย์   อุ่นกอง - - ยังไม่ส่งบทความ
10 ดร.ณัฐริน  เจริญเกียรติบวร - - ยังไม่ส่งบทความ
11 นายมนตรี  นิวัฒนุวงค์ - - ยังไม่ส่งบทความ
12 นางสาวสุภัชญา  สวัสดิ์โยธิน - - ยังไม่ส่งบทความ
13 นางสาวพนอ  ทิพย์พิมลรัตน์ - - ยังไม่ส่งบทความ
14 นายอับดุลเลาะ   เจ๊ะหลง - - ยังไม่ส่งบทความ
15 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ  ใจอารีย์ การศึกษาเพื่อการพัฒนาสังคม การพัฒนาหลักสูตร การปลูกผักปลอดสารพิษ เพื่อส่งเสริมความมั่นคงด้านอาหารปลอดภัยสำหรับชุมชน ภายใต้ความร่วมมือของภาคีการพัฒนา รอพิจารณา
16 ดร.ลักขณา  เก่วใจ - - ยังไม่ส่งบทความ
17 ดร.ประมุข   ศรีชัยวงษ์ - - ยังไม่ส่งบทความ
18 ดร.ศิริพร   พึ่งเพ็ชร์ - - ยังไม่ส่งบทความ
19 ดร.ชวนพิศ   รักษาพวก - - ยังไม่ส่งบทความ
20 นางวาสนา  จักร์แก้ว การศึกษาเพื่อการพัฒนาสังคม การประยุกต์ใช้ของเล่นพื้นบ้านล้านนา : เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย The Modification of Lanna ’ Folk Toys in Enchancing The Overall Early Childhood Children รอพิจารณา
21 นางสาวเย็นฤดี   หนูเพชร เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา ความสำคัญของการผลิตและใช้สื่อการสอนในชั้นเรียนวิชาภาษาอังกฤษ: กรณีศึกษานักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา (ขั้นทดลองสอน) รอพิจารณา
22 ดร.ปริญญา  บรรณเภสัช - - ยังไม่ส่งบทความ
23 นางสาวชนิสรา   ใจชัยภูมิ การศึกษาเพื่อการพัฒนาสังคม การจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบเดินเรื่องเพื่อพัฒนาทักษะการคิดของเด็กปฐมวัย รอพิจารณา
24 นางสาวประวิชญา  แข่งขัน การศึกษาเพื่อการพัฒนาสังคม การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัย รอพิจารณา
25 นายอะหมัดซากี   มาหามะ - - ยังไม่ส่งบทความ
26 นายปณิธี  บุญสา - - ยังไม่ส่งบทความ
27 นางสาวพัชรินทร์  เศรษฐีชัยชนะ - - ยังไม่ส่งบทความ
28 ดร.วรดานันท์   เหมนิธิ การบริหารการศึกษา การตรวจสอบศักยภาพของครูฝึกสอนสายช่างอุตสาหกรรมภายใต้กรอบแนวคิดความรู้ด้านเทคโนโลยีผนวกวิธีการสอนและเนื้อหา (TPCK) เพื่อรองรับการเรียนการสอนในศตวรรษ 21 An Investigation of Vocational Pre-service Teachers’ Performance based on Technological Pedagogic รอพิจารณา
29 นางสาววันทิตา  ทะลาสี - - ยังไม่ส่งบทความ
30 นายธีรวุฒิ  แสงงาม - - ยังไม่ส่งบทความ
31 นายสมชาย  ศิริวิสูตร การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา การสร้างแรงบันดาลใจโดยใช้ PBL และสื่อ Phase Indicator Instructional Media รอพิจารณา
32 นางสาวณปภัช  จันทร์เมือง - - ยังไม่ส่งบทความ
33 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐ  แซ่เอี๊ยบ - - ยังไม่ส่งบทความ
34 นายฤทธิชัย   ผานาค - - ยังไม่ส่งบทความ
35 นายกิตติวินท์ เดชชวนากร  เดชชวนากร เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 รอพิจารณา
36 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุหมาด  หมัดอาด้ำ การพัฒนาหลักสูตร ผลการพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาและการเขียนขั้นตอนวิธี ด้วยวิธีการเรียนแบบร่วมมือและการสอนแบบแบบเอ็กซ์พลิซิท สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ มหาวิทยาลัย วลัยลักษณ์ The Results of Problem Solving and Algorithmic skill by Collaborative รอพิจารณา
37 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพบูลย์  โพธิ์หวังประสิทธิ์ การพัฒนาหลักสูตร การวิเคราะห์เปรียบเทียบอุดมการณ์ชาตินิยมที่ปรากฏในหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานประวัติศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ของ “สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา” และ “สำนักพิมพ์เอกชน” The Comparative Analysis of รอพิจารณา
38 นายชายณรงค์   เจริญพานิช - - ยังไม่ส่งบทความ
39 นายอุเทน  ปุ่มสันเทียะ เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา Effects of Problem Posing on Learning Achievements of Thai Middle School Students in Probability Lesson รอพิจารณา
40 นางสาวพิริยา  สร้อยแก้ว - - ยังไม่ส่งบทความ
41 นางสาวชูศรี  กาญจนวงศ์ - - ยังไม่ส่งบทความ
42 นายสรรค์ชัย   ไชยภักดี - - ยังไม่ส่งบทความ
43 นางสุนันท์  บินไธสง การพัฒนาหลักสูตร การศึกษาความสามารถด้านการเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนครที่ได้รับการสอนโดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ด้วยตัวเอง รอพิจารณา
44 นางสาวชิสาพัชร์  ชูทอง - - ยังไม่ส่งบทความ
45 นางสาวดวงจันทร์  แก้วกงพาน - - ยังไม่ส่งบทความ
46 นางสาวณิชยาดา  ภูชิตานุรักษ์ - - ยังไม่ส่งบทความ
47 นางสาวพัชนี  สมพงษ์ - - ยังไม่ส่งบทความ
48 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกพันธรน์ โลกุตรวงศ์  โลกุตรวงศ์ การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา แนวคิดการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ไปสู่ประเทศไทย 4.0 รอพิจารณา
49 นางสาวยุวรินทร์  บิลละหีม - - ยังไม่ส่งบทความ
50 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองทอง  จุลิรัชนีกร - - ยังไม่ส่งบทความ
51 นายพรนธี  พรหมร่วมแก้ว - - ยังไม่ส่งบทความ
52 นางสาวกุลนิสากาญจน์  รัตนรักษ์ - - ยังไม่ส่งบทความ
53 นายสุระวงศ  คงมณี - - ยังไม่ส่งบทความ
54 นางสาวรุสมินี   ลีเดร์ - - ยังไม่ส่งบทความ
55 นายซอฟวัน  สูเด็ง - - ยังไม่ส่งบทความ
56 นายซอฟวัน  สูเด็ง - - ยังไม่ส่งบทความ
57 ดร.ภัททิรา  วิภวภิญโญ - - ยังไม่ส่งบทความ

  ท่านสามารถแจ้งโอนเงินและส่งบทความ ได้ด้วยการ Login เข้าสู่ระบบ


ติดต่อเรา

ฝ่ายบัณฑิต วิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

ถ.เจริญประดิษฐิ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000

 Email : grad.edupsu@gmail.com

 โทรศัพท์ : 073-337386

 โทรสาร : 073-348322

สถิติผู้เยี่ยมชม

Today  59 Yesterday  53 This Month  1,910 Last Month  2,004 This Year  6,886 All  6,886