รายชื่อผู้ลงทะเบียนนำเสนอผลงาน

ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล หัวข้อนำเสนอ ชื่อเรื่องบทความ สถานะบทความ
1 นายบูคอรีย์  แก้วกับทอง การวัด ประเมินผลและการประกันคุณภาพทางการศึกษา - ยังไม่ส่งบทความ
2 นางสกุลตลา  บาโง - - ยังไม่ส่งบทความ
3 นางสาวสุธาสินี  คงทอง - - ยังไม่ส่งบทความ
4 นายธวัชชัย  จิตวารินทร์ - - ยังไม่ส่งบทความ
5 นางสาวษับรีญ  หะยีหมัด - - ยังไม่ส่งบทความ
6 นายวรุฒ  บุญประยงค์ - - ยังไม่ส่งบทความ
7 นายวิวัฒน์  คติธรรมนิตย์ - - ยังไม่ส่งบทความ
8 นางสาวดารุณี  บุญครอง - - ยังไม่ส่งบทความ
9 ดร.ธิดาวัลย์   อุ่นกอง - - ยังไม่ส่งบทความ
10 ดร.ณัฐริน  เจริญเกียรติบวร - - ยังไม่ส่งบทความ
11 นายมนตรี  นิวัฒนุวงค์ - - ยังไม่ส่งบทความ
12 นางสาวสุภัชญา  สวัสดิ์โยธิน - - ยังไม่ส่งบทความ
13 นางสาวพนอ  ทิพย์พิมลรัตน์ - - ยังไม่ส่งบทความ
14 นายอับดุลเลาะ   เจ๊ะหลง - - ยังไม่ส่งบทความ
15 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ  ใจอารีย์ การศึกษาเพื่อการพัฒนาสังคม การพัฒนาหลักสูตร การปลูกผักปลอดสารพิษ เพื่อส่งเสริมความมั่นคงด้านอาหารปลอดภัยสำหรับชุมชน ภายใต้ความร่วมมือของภาคีการพัฒนา รอพิจารณา
16 ดร.ลักขณา  เก่วใจ เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบ SMILE โดยใช้การเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาเป็นฐาน สำหรับวิชาสื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษา รอพิจารณา
17 ดร.ประมุข   ศรีชัยวงษ์ - - ยังไม่ส่งบทความ
18 ดร.ศิริพร   พึ่งเพ็ชร์ - - ยังไม่ส่งบทความ
19 ดร.ชวนพิศ   รักษาพวก - - ยังไม่ส่งบทความ
20 นางวาสนา  จักร์แก้ว การศึกษาเพื่อการพัฒนาสังคม การประยุกต์ใช้ของเล่นพื้นบ้านล้านนา : เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย The Modification of Lanna ' Folk Toys in Enchancing The Overall Early Childhood Children รอพิจารณา
21 นางสาวเย็นฤดี   หนูเพชร เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา ความสำคัญของการผลิตและใช้สื่อการสอนในชั้นเรียนวิชาภาษาอังกฤษ: กรณีศึกษานักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา (ขั้นทดลองสอน) รอพิจารณา
22 ดร.ปริญญา  บรรณเภสัช - - ยังไม่ส่งบทความ
23 นางสาวชนิสรา   ใจชัยภูมิ การศึกษาเพื่อการพัฒนาสังคม การจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบเดินเรื่องเพื่อพัฒนาทักษะการคิดของเด็กปฐมวัย รอพิจารณา
24 นางสาวประวิชญา  แข่งขัน การศึกษาเพื่อการพัฒนาสังคม การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัย รอพิจารณา
25 นายอะหมัดซากี   มาหามะ - - ยังไม่ส่งบทความ
26 นายปณิธี  บุญสา - - ยังไม่ส่งบทความ
27 นางสาวพัชรินทร์  เศรษฐีชัยชนะ - - ยังไม่ส่งบทความ
28 ดร.วรดานันท์   เหมนิธิ การบริหารการศึกษา การตรวจสอบศักยภาพของครูฝึกสอนสายช่างอุตสาหกรรมภายใต้กรอบแนวคิดความรู้ด้านเทคโนโลยีผนวกวิธีการสอนและเนื้อหา (TPCK) เพื่อรองรับการเรียนการสอนในศตวรรษ 21 An Investigation of Vocational Pre-service Teachers' Performance based on Technological Pedagogic รอพิจารณา
29 นางสาววันทิตา  ทะลาสี - - ยังไม่ส่งบทความ
30 นายธีรวุฒิ  แสงงาม - - ยังไม่ส่งบทความ
31 นายสมชาย  ศิริวิสูตร การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา การสร้างแรงบันดาลใจโดยใช้ PBL และสื่อ Phase Indicator Instructional Media รอพิจารณา
32 นางสาวณปภัช  จันทร์เมือง - - ยังไม่ส่งบทความ
33 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐ  แซ่เอี๊ยบ เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา ผลการใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมกับอีเลิร์นนิ่งแบบปรับเหมาะ สำหรับนักศึกษาที่มีความแตกต่างทางพหุปัญญา The effect of using collaborative and adaptive e-Learning for student with different multiple intelligences รอพิจารณา
34 นายฤทธิชัย   ผานาค - - ยังไม่ส่งบทความ
35 นายกิตติวินท์ เดชชวนากร  เดชชวนากร เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 รอพิจารณา
36 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุหมาด  หมัดอาด้ำ การพัฒนาหลักสูตร ผลการพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาและการเขียนขั้นตอนวิธี ด้วยวิธีการเรียนแบบร่วมมือและการสอนแบบแบบเอ็กซ์พลิซิท สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ มหาวิทยาลัย วลัยลักษณ์ The Results of Problem Solving and Algorithmic skill by Collaborative รอพิจารณา
37 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพบูลย์  โพธิ์หวังประสิทธิ์ การพัฒนาหลักสูตร การวิเคราะห์เปรียบเทียบอุดมการณ์ชาตินิยมที่ปรากฏในหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานประวัติศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ของ "สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา" และ "สำนักพิมพ์เอกชน" The Comparative Analysis of รอพิจารณา
38 นายชายณรงค์   เจริญพานิช - - ยังไม่ส่งบทความ
39 นายอุเทน  ปุ่มสันเทียะ เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา Effects of Problem Posing on Learning Achievements of Thai Middle School Students in Probability Lesson รอพิจารณา
40 นางสาวพิริยา  สร้อยแก้ว - - ยังไม่ส่งบทความ
41 นางสาวชูศรี  กาญจนวงศ์ - - ยังไม่ส่งบทความ
42 นายสรรค์ชัย   ไชยภักดี - - ยังไม่ส่งบทความ
43 นางสุนันท์  บินไธสง การพัฒนาหลักสูตร การศึกษาความสามารถด้านการเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนครที่ได้รับการสอนโดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ด้วยตัวเอง รอพิจารณา
44 นางสาวชิสาพัชร์  ชูทอง - - ยังไม่ส่งบทความ
45 นางสาวดวงจันทร์  แก้วกงพาน - - ยังไม่ส่งบทความ
46 นางสาวณิชยาดา  ภูชิตานุรักษ์ - - ยังไม่ส่งบทความ
47 นางสาวพัชนี  สมพงษ์ - - ยังไม่ส่งบทความ
48 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกพันธรน์ โลกุตรวงศ์  โลกุตรวงศ์ การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา แนวคิดการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ไปสู่ประเทศไทย 4.0 รอพิจารณา
49 นางสาวยุวรินทร์  บิลละหีม - - ยังไม่ส่งบทความ
50 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองทอง  จุลิรัชนีกร - - ยังไม่ส่งบทความ
51 นายพรนธี  พรหมร่วมแก้ว - - ยังไม่ส่งบทความ
52 นางสาวกุลนิสากาญจน์  รัตนรักษ์ - - ยังไม่ส่งบทความ
53 นายสุระวงศ  คงมณี - - ยังไม่ส่งบทความ
54 นางสาวรุสมินี   ลีเดร์ - - ยังไม่ส่งบทความ
55 นายซอฟวัน  สูเด็ง - - ยังไม่ส่งบทความ
56 นายซอฟวัน  สูเด็ง - - ยังไม่ส่งบทความ
57 ดร.ภัททิรา  วิภวภิญโญ - - ยังไม่ส่งบทความ
58 รองศาสตราจารย์พิศมัย  หาญมงคลพิพัฒน์ การวัด ประเมินผลและการประกันคุณภาพทางการศึกษา ความคิดเห็นของนิสิตต่อการจัดการเรียนการสอนวิชาศาสตร์แห่งแผ่นดิน Students' Opinions of Learning and Teaching "Knowledge of the Land" รอพิจารณา
59 นางสาวนาซีฟะ  เจ๊ะมูดอ - - ยังไม่ส่งบทความ
60 นางสาวณัฐสุดา  ฉุยฉ่อง - - ยังไม่ส่งบทความ
61 นางสาวณัชชา  ชูเพ็ง การบริหารการศึกษา การวิจัยและพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมองเพื่อพัฒนาความสามารถทางการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 รอพิจารณา
62 นางสาวอารียา   จุลภักดิ์ - - ยังไม่ส่งบทความ
63 นางสาวขวัญดาว  ปิ่นทองพันธุ์ - - ยังไม่ส่งบทความ
64 นายภัทระ  กิ้มเฉี้ยง - เรื่อง ความสำคัญและคุณค่าของเพลงเดี่ยวระนาดเอกทางครูบุญยงค์ เกตุคง ที่ปรากฏในวัฒนธรรมดนตรีไทย รอพิจารณา
65 นายคำรณ  สุขใส - - ยังไม่ส่งบทความ
66 นางเบญจวรรณ  ดาบทอง การพัฒนาหลักสูตร การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนแนะให้รู้คิด (Cognitive Guide Instruction: CGI) ร่วมกับวิธีการการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI เรื่อง การคูณและการหาร สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 รอพิจารณา
67 นางฟัฎลีนี  เจะเอาะ - - ยังไม่ส่งบทความ
68 นายมนตรี  พันธ์รอด - - ยังไม่ส่งบทความ
69 นางสาวเพลงพร   ปัญญาชัย การพัฒนาหลักสูตร การศึกษาความสามารถในการคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยกระบวนการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) และวิธีการแบบเปิด (Open Approach) รายวิชาสังคมศึกษา ส23102 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง กฎหมายกับสิทธิ รอพิจารณา
70 นางสาวฮาบีบะ  ปาแนจะกะ - - ยังไม่ส่งบทความ
71 นางเบญจวรรณ  ดาบทอง การพัฒนาหลักสูตร การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้การแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ โดยวิธีการสอนแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 E ร่วมกับเทคนิค K-W-D-L สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 รอพิจารณา
72 นางสาวอัสณีย์  มะนอ - - ยังไม่ส่งบทความ
73 นางเบญจมาภรณ์  เพ็ชรบูลณ์ - - ยังไม่ส่งบทความ
74 นางสาวฝนทิพย์  จันทร์แดง - - ยังไม่ส่งบทความ
75 นางสาวซารูวา  เจะแต - - ยังไม่ส่งบทความ
76 นางสาวสุมนา  สุขพันธ์ - - ยังไม่ส่งบทความ
77 ดร.เตชภณ  ทองเติม - - ยังไม่ส่งบทความ
78 นางสาวสุณิกา  ภานุรักษ์ - - ยังไม่ส่งบทความ
79 นางสาวอนุธิดา  ชุมวัน - - ยังไม่ส่งบทความ
80 นางสาวจารุวรรณ  สันทา - - ยังไม่ส่งบทความ
81 นางสาวอมรรัตน์  ผุดุสุวรรณ เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา การพัฒนาองค์ประกอบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันด้านการฟังด้วยเครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อการศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 Development of Factors on Listening Skill in Communicative English with Social Network for รอพิจารณา
82 นายกิตติพงศ์  สุนทรพัฒน์ - - ยังไม่ส่งบทความ
83 นางสาวจิตชญา  บาลโสง - - ยังไม่ส่งบทความ
84 นางสาวเกศสุดา  เทพยศ - - ยังไม่ส่งบทความ
85 นางไพรินทร์  กาญจนพรหม - - ยังไม่ส่งบทความ
86 นางสาวมารีณี  เด่นสุมิตร - - ยังไม่ส่งบทความ
87 นางยูรีตา  มะนุ การบริหารการศึกษา ปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของครู กศน.ตำบล สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ รอพิจารณา
88 นางสาวนาซีฟะ  เจ๊ะมูดอ การวัด ประเมินผลและการประกันคุณภาพทางการศึกษา การวิจัยเชิงประเมินโครงการเสริมศักยภาพครูสอนตาดีกาในโรงเรียนสามจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยใช้รูปแบบการประเมินของเคิร์กแพทริค รอพิจารณา
89 นายลุฏฟี  ดอเลาะ - - ยังไม่ส่งบทความ
90 นายอับดุลเลาะ อูมาร์  อูมาร์ - - ยังไม่ส่งบทความ
91 นางสาวสาริญา  และสุม - - ยังไม่ส่งบทความ
92 นางสาวสุธาทิพย์  เดี่ยววานิชย์ - - ยังไม่ส่งบทความ
93 นางสาวเกษรินทร์   หัสรินทร์ - - ยังไม่ส่งบทความ
94 ดร.สุดารัตน์  หวลมุกดา - - ยังไม่ส่งบทความ
95 นายอับดุลยามีน  หะยีขาเดร์ - - ยังไม่ส่งบทความ
96 นายแวมะยูโซะ   แวสะแลแม - - ยังไม่ส่งบทความ
97 นางสาวเพ็ญนิภา   ทองโคตร การพัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ของครูโรงเรียนเทศบาลวัดกลาง จังหวัดขอนแก่น รอพิจารณา
98 นางฟารีดา  กาซอ - - ยังไม่ส่งบทความ
99 นายนาเดอร์  อูซิน - - ยังไม่ส่งบทความ
100 นางจันทนา  เจริญวิริยะภาพ - - ยังไม่ส่งบทความ
101 นายเอก  ดลราษี - - ยังไม่ส่งบทความ
102 นางสาวจิราภา  ทิศวงศ์ - - ยังไม่ส่งบทความ
103 นางสาวจุฬาพร  แสงสกุล - - ยังไม่ส่งบทความ
104 นางรุ่งอรุณ  นนทะโคตร - - ยังไม่ส่งบทความ
105 นางสาวเพ็ญศรี  คาลี - - ยังไม่ส่งบทความ
106 นายชำนาญ  บุญช่วย - - ยังไม่ส่งบทความ
107 นางสาวอุษา  ดรจ้ำ - - ยังไม่ส่งบทความ
108 นางสาวสุปราณี  กาญจนเพ็ญ - - ยังไม่ส่งบทความ
109 นางสาววิภาวดี  มีเลิศ - - ยังไม่ส่งบทความ
110 นางศุทธิกานต์   สุทธิปัญญาปกรณ์ - - ยังไม่ส่งบทความ
111 นางสาวพัดรียะห์  วาเส็ง - - ยังไม่ส่งบทความ
112 นางสาวฟัตฮียะห์  อาแว - - ยังไม่ส่งบทความ
113 ดร.พิชญ์อนงค์  ผดุงศิลป์ไพโรจน์ - - ยังไม่ส่งบทความ
114 รองศาสตราจารย์พิศมัย  หาญมงคลพิพัฒน์ การพัฒนาหลักสูตร ความคิดเห็นของนิสิตต่อการจัดการเรียนการสอนวิชา การจัดการสารสนเทศยุคใหม่ในชีวิตประจำวัน Students' Opinions of Learning and Teaching "New Age Information Management in Everyday Life" รอพิจารณา
115 นายกิตติศักดิ์  ใจอ่อน การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผลของการบูรณาเทคนิคการใช้คำถามในกระบวนการเรียนรู้ที่มีต่อทักษะการสืบค้นความรู้ของนักศึกษาครู สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช รอพิจารณา
116 นางสาวเบญจวรรณ   เกษร - - ยังไม่ส่งบทความ
117 นางสาวจุฬาพร  แสงสกุล - - ยังไม่ส่งบทความ
118 นางสาวรูฮานา  สีเดะ การพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนตามแนวทางสะเต็มศึกษาในโรงเรียน : กรณีศึกษาโรงเรียนเครือข่ายสะเต็มศึกษาสมทบในสามจังหวัดชายแดนใต้ รอพิจารณา
119 นายพิชิตชัย  สุขเอก - - ยังไม่ส่งบทความ
120 นางสาวนิรุสณา  เจ๊ะบู - - ยังไม่ส่งบทความ
121 นางสาวมัรฎียะฮ์  เตล็บ - - ยังไม่ส่งบทความ
122 นายมุตตาฝา  ล่าเห - - ยังไม่ส่งบทความ
123 นางสาวรอหานา  อีซอ จิตวิทยา ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะสุขภาพจิตของทหารที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดขายแดนภาคใต้ รอพิจารณา
124 นางสาววทันยา  วิทยาสุนทร - - ยังไม่ส่งบทความ
125 นายฟาห์มี  โดสนิ - - ยังไม่ส่งบทความ
126 นายมะดาโอะ  เจ๊ะเฮง - - ยังไม่ส่งบทความ
127 นางสาวอรทัย  แซ่จง - - ยังไม่ส่งบทความ
128 นางสาวปานวลัย  ศรีราม - - ยังไม่ส่งบทความ
129 นางสาวสุกัญญา  บัวนาค - - ยังไม่ส่งบทความ
130 นางสาวอามีเนาะ  ตารีตา - - ยังไม่ส่งบทความ
131 นางสาวผกายรุ่ง  เพ็ชรรัตน์ - - ยังไม่ส่งบทความ
132 นางบาซีย๊ะ  เบ็ญอะดรัม - - ยังไม่ส่งบทความ
133 นายถานันดร์  โชติกาญจน์ - - ยังไม่ส่งบทความ
134 นายจิรภัทร  สุขกัลยา - - ยังไม่ส่งบทความ
135 นายซีฮาบุดดิน  สิเดะ - - ยังไม่ส่งบทความ
136 นายชาตรี  มะแอ - - ยังไม่ส่งบทความ
137 นายกูมะไซดี  กูจิ - - ยังไม่ส่งบทความ
138 นางสาวปิยนุช  ปกครอง - - ยังไม่ส่งบทความ
139 นายฮาฟีซี  อูมา - - ยังไม่ส่งบทความ
140 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไรวรรณ  หาญวงค์ - - ยังไม่ส่งบทความ
141 นางสุกัญญา  แสงแก้ว - - ยังไม่ส่งบทความ
142 นางสาวรุสนา   ดอเเม็ง - - ยังไม่ส่งบทความ
143 นางสาวขวัญดาว  ปิ่นทองพันธุ์ - - ยังไม่ส่งบทความ
144 นางสาวไลลา  โต๊ะเด็น - - ยังไม่ส่งบทความ
145 นางสาวเบญจวรรณ  ขุนฤทธิ์ - - ยังไม่ส่งบทความ
146 นางสาวนงคราญ  แสงสว่าง - - ยังไม่ส่งบทความ
147 นางสาวยตนา  วิวรรธนโรจน์ - - ยังไม่ส่งบทความ
148 นางสาวซัลมา  มหาศานติ - - ยังไม่ส่งบทความ
149 นางผุสดี  โล่่ห์ชัย - - ยังไม่ส่งบทความ
150 นางสาวดาริณี  มุสอดี - - ยังไม่ส่งบทความ
151 นางสาวซารีผะ  เจะมิ่ง - - ยังไม่ส่งบทความ

  ท่านสามารถแจ้งโอนเงินและส่งบทความ ได้ด้วยการ Login เข้าสู่ระบบ


ติดต่อเรา

ฝ่ายบัณฑิต วิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

ถ.เจริญประดิษฐิ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000

 Email : grad.edupsu@gmail.com

 โทรศัพท์ : 073-337386

 โทรสาร : 073-348322

สถิติผู้เยี่ยมชม

Today  35 Yesterday  114 This Month  2,136 Last Month  2,164 This Year  9,276 All  9,276