ข่าว / ประชาสัมพันธ์

  กำหนดการประชุมวิชาการระดับชาติ ศึกษาศาตร์วิจัยครั้งที่ 4 

  กำหนดการนำเสนอผลงานภาคบรรยาย 

  กำหนดการนำเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ 

  เลื่อนวันแจ้งผลการพิจารณาบทความฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) เป็นภายในวันที่ 20 มิถุนายน 2560 

  ขยายเวลารับสมัครเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) จนถึงวันที่ 21 กรกฎาคม 2560  »อ่านรายละเอียด 

โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 4

ด้วยในโอกาสครบรอบปีที่ 50 ในปีพุทธศักราช 2560 คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ศึกษาศาสตร์วิจัยครั้งที่ 4 เรื่อง "นวัตกรรมการศึกษาเพื่อ Thailand 4.0 (Innovative Education for Thailand 4.0)" ระหว่างวันที่ 25-27 กรกฎาคม 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและแนวปฏิบัติที่ได้จากการพัฒนาการศึกษาในมิตินวัตกรรมการศึกษาเพื่อ Thailand 4.0 ของคณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และสถาบันอื่น ซึ่งเปิดรับผลงานวิจัยและงานวิชาการในรูปแบบบรรยาย (Oral Presentation) และรูปแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)

ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

หัวข้อการนำเสนอผลงานที่เปิดรับ

การบริหารการศึกษา
การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
การวัด ประเมินผลและการประกันคุณภาพทางการศึกษา
การวิจัยและสถิติทางการศึกษา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา
จิตวิทยา
การศึกษาเพื่อการพัฒนาสังคม
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
สุขศึกษา พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
การสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

กำหนดการส่งผลงาน

ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน 9 มกราคม - 20 กรกฎาคม 2560
ลงทะเบียนนำเสนอผลงานแบบบรรยายและโปสเตอร์ พร้อมชำระค่าลงทะเบียน 9 มกราคม – 30 พฤษภาคม 2560
กำหนดส่งบทความฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) 9 มกราคม - 30 พฤษภาคม 2560
แจ้งผลการพิจารณาบทความฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ภายในวันที่ 20 มิถุนายน 2560 
กำหนดส่งบทความฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ที่ปรับแก้แล้ว ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2560
ประกาศผลการคัดเลือกบทความเพื่อตีพิมพ์ใน Proceedings ลำดับที่ วันที่ และห้องน่าเสนอผลงาน และส่งหนังสือตอบรับ ภายในวันที่ 5 กรกฎาคม 2560
โครงการประชุมวิชาการระดับชาติศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 4 25-27 กรกฎาคม 2560
Co-Organized By
โรงแรมหรรษาเจบี หาดใหญ่

Venue & Accommodation

สถานที่จัดการปรุะชุุมวิชาการระดับชาติ ศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 4 >> โรงแรมหรรษา เจบี หาดใหญ่

ที่ตั้ง : ถนน สุทธิหรรษา ตำบล หาดใหญ่ สงขลา
โทรศัพท์ : +66 (0) 7423 4301 -18
โทรสาร : +66 (0) 7423 4328
เว็บไซต์ http://www.hansajbhotel.com/main.html
E-mail : rsvn@hansajbhotel.com

รายละเอียดสถานที่จัดประชุมและที่พัก


ติดต่อเรา

ฝ่ายบัณฑิต วิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

ถ.เจริญประดิษฐิ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000

 Email : grad.edupsu@gmail.com

 โทรศัพท์ : 073-337386

 โทรสาร : 073-348322

สถิติผู้เยี่ยมชม

Today  16 Yesterday  14 This Month  459 Last Month  785 This Year  459 All  28,806