รายชื่อผู้ลงทะเบียน

ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล หน่วยงาน ประเภทการเข้าร่วม ค่าลงทะเบียน สถานะการชำระเงิน
1 นายบูคอรีย์  แก้วกับทอง คณะศึกษาศาสตร์ นำเสนอแบบบรรยาย 3,000 ฿ ยังไม่ชำระ
2 นางสาวรอบีย๊ะ   มณีหิยา โรงเรียนบ้านหลักเขต เข้าร่วมประชุมและรับเอกสาร 2,000 ฿ ยังไม่ชำระ
3 นางสกุลตลา  บาโง โรงเรียนบ้านหลักเขต นำเสนอแบบบรรยาย 3,000 ฿ ยังไม่ชำระ
4 ดร.กรรณิกา   กุกุดเรือ คณะตำรวจศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ เข้าร่วมประชุมและรับเอกสาร 2,000 ฿ ยังไม่ชำระ
5 นางสาวเวฬา  อิสระภีมทานนท โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง เข้าร่วมประชุมและรับเอกสาร 2,000 ฿ ยังไม่ชำระ
6 นางพรเพ็ญ   กี่สุ้น โรงเรียนรัษฎา เข้าร่วมประชุมและรับเอกสาร 2,000 ฿ ยังไม่ชำระ
7 นางสาวสุธาสินี  คงทอง วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ นำเสนอแบบโปสเตอร์ 3,000 ฿ ยังไม่ชำระ
8 นางสาววราวรรณ  นามทิพย์ วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ เข้าร่วมประชุมและรับเอกสาร 2,000 ฿ ยังไม่ชำระ
9 นางนฤนันท์  เพชรสุวรรณ โรงเรียนอุดมวิทยายน เข้าร่วมประชุมแบบไม่รับเอกสาร - ฟรีค่าลงทะเบียน
10 นางทัศณีย์   เทพเนียม โรงเรียนบ้านทุ่งยาง เข้าร่วมประชุมและรับเอกสาร 2,000 ฿ ยังไม่ชำระ
11 นายธวัชชัย  จิตวารินทร์ วิทยาลัยชุมชนพังงา นำเสนอแบบโปสเตอร์ 2,500 ฿ ยังไม่ชำระ
12 นางสาวษับรีญ  หะยีหมัด มหาวิทยาลัยทักษิณ นำเสนอแบบโปสเตอร์ 2,500 ฿ ยังไม่ชำระ
13 นางภาวนา  มีมาก โรงเรียนวัดสิทธิโชค เข้าร่วมประชุมแบบไม่รับเอกสาร - ฟรีค่าลงทะเบียน
14 นางสาววาสนา  ณ สุโหลง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช เข้าร่วมประชุมและรับเอกสาร 2,000 ฿ ยังไม่ชำระ
15 นายนิรัน  ดะแซ สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอมายอ เข้าร่วมประชุมและรับเอกสาร 2,000 ฿ ยังไม่ชำระ
16 นางฮายาตี  ดะแซ โรงเรียนบ้านน้ำดำ เข้าร่วมประชุมแบบไม่รับเอกสาร - ฟรีค่าลงทะเบียน
17 นายวรุฒ  บุญประยงค์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช นำเสนอแบบบรรยาย 2,500 ฿ ยังไม่ชำระ
18 นายวิวัฒน์  คติธรรมนิตย์ บริษัทวิสดอมไวด์จำกัด นำเสนอแบบบรรยาย 3,000 ฿ ยังไม่ชำระ
19 นางสาวดารุณี  บุญครอง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นำเสนอแบบบรรยาย 3,000 ฿ ยังไม่ชำระ
20 ดร.ธิดาวัลย์   อุ่นกอง วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา นำเสนอแบบบรรยาย 3,000 ฿ ยังไม่ชำระ
21 ดร.ณัฐริน  เจริญเกียรติบวร โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) นำเสนอแบบโปสเตอร์ 3,000 ฿ ยังไม่ชำระ
22 นายมนตรี  นิวัฒนุวงค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 นำเสนอแบบบรรยาย 3,000 ฿ ยังไม่ชำระ
23 นางสาวสุภัชญา  สวัสดิ์โยธิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ นำเสนอแบบโปสเตอร์ 3,000 ฿ ยังไม่ชำระ
24 นางสาวพนอ  ทิพย์พิมลรัตน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 นำเสนอแบบบรรยาย 3,000 ฿ ยังไม่ชำระ
25 นายเอกรินทร์  วาโย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เข้าร่วมประชุมและรับเอกสาร 2,000 ฿ ยังไม่ชำระ
26 นางสาวสุลักษณี  รัตนะ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา เข้าร่วมประชุมและรับเอกสาร 2,000 ฿ ยังไม่ชำระ
27 นายอับดุลเลาะ   เจ๊ะหลง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำเสนอแบบบรรยาย 3,000 ฿ ยังไม่ชำระ
28 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนะศึก  นิชานนท์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้าร่วมประชุมและรับเอกสาร 2,000 ฿ ยังไม่ชำระ
29 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ  ใจอารีย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน นำเสนอแบบบรรยาย 3,000 ฿ ยังไม่ชำระ
30 ดร.ลักขณา  เก่วใจ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ นำเสนอแบบบรรยาย 3,000 ฿ ยังไม่ชำระ
31 ดร.ประมุข   ศรีชัยวงษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ นำเสนอแบบบรรยาย 3,000 ฿ ยังไม่ชำระ
32 ดร.ศิริพร   พึ่งเพ็ชร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ นำเสนอแบบบรรยาย 3,000 ฿ ยังไม่ชำระ
33 ดร.ชวนพิศ   รักษาพวก มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ นำเสนอแบบบรรยาย 3,000 ฿ ยังไม่ชำระ
34 ดร.กรกมล  สมผุด โรงเรียนบ้านควนแดง เข้าร่วมประชุมและรับเอกสาร 2,000 ฿ ยังไม่ชำระ
35 นางสาววราภรณ์  ปลอดปล้อง โรงเรียนห้วยยอด เข้าร่วมประชุมและรับเอกสาร 2,000 ฿ ยังไม่ชำระ
36 นางวาสนา  จักร์แก้ว มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง นำเสนอแบบบรรยาย 3,000 ฿ ยังไม่ชำระ
37 นายพรศักดิ์  ธนาวุฒิ โรงเรียนบ้านจำปา เข้าร่วมประชุมแบบไม่รับเอกสาร - ฟรีค่าลงทะเบียน
38 นางสาวเย็นฤดี   หนูเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช นำเสนอแบบบรรยาย 3,000 ฿ รอตรวจสอบ
39 ดร.ปริญญา  บรรณเภสัช Rajamangala University of Technology Thanyaburi นำเสนอแบบบรรยาย 3,000 ฿ ยังไม่ชำระ
40 นางสาวชนิสรา   ใจชัยภูมิ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปาง นำเสนอแบบบรรยาย 3,000 ฿ ยังไม่ชำระ
41 นางสาวประวิชญา  แข่งขัน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง นำเสนอแบบบรรยาย 3,000 ฿ ยังไม่ชำระ
42 นางนางอรวรรณ   คำมณี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 เข้าร่วมประชุมและรับเอกสาร 2,000 ฿ ยังไม่ชำระ
43 นายอะหมัดซากี   มาหามะ มหาวิทยาลัยฟาฎอนี นำเสนอแบบบรรยาย 3,000 ฿ ยังไม่ชำระ
44 นายปณิธี  บุญสา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ นำเสนอแบบบรรยาย 3,000 ฿ ยังไม่ชำระ
45 นายจตุรงค์  สุขแก้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 12 (ส่วนแยกพัทลุง) เข้าร่วมประชุมและรับเอกสาร 2,000 ฿ ยังไม่ชำระ
46 นายอาลาวี  สะมะแอ โรงเรียนบ้านแว้ง เข้าร่วมประชุมและรับเอกสาร 2,000 ฿ ยังไม่ชำระ
47 นางสาวพัชรินทร์  เศรษฐีชัยชนะ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำเสนอแบบบรรยาย 3,000 ฿ ยังไม่ชำระ
48 นางสาวธัญญลักษณ์  เวชขศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เข้าร่วมประชุมและรับเอกสาร 2,000 ฿ ยังไม่ชำระ
49 นายซุลกิฟลีย์  กะนา โรงเรียนบ้านกาเด็ง เข้าร่วมประชุมและรับเอกสาร 2,000 ฿ ยังไม่ชำระ
50 ดร.วรดานันท์   เหมนิธิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำเสนอแบบบรรยาย 3,000 ฿ ยังไม่ชำระ
51 นางสาววันทิตา  ทะลาสี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกาามัธยมศึกษา เขต 31 นำเสนอแบบโปสเตอร์ 3,000 ฿ ยังไม่ชำระ
52 นายธีรวุฒิ  แสงงาม โรงเรียนบ้านสำโรง ต.ศรึณรงค์ อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ นำเสนอแบบบรรยาย 3,000 ฿ ยังไม่ชำระ
53 นายสมชาย  ศิริวิสูตร โรเรียนศึกษานารีวิทยา นำเสนอแบบบรรยาย 3,000 ฿ ยังไม่ชำระ
54 นางสาวบุณยาวีย์  เหลามี โรงเรียนบ้านดองดึง เข้าร่วมประชุมและรับเอกสาร 2,000 ฿ ยังไม่ชำระ
55 นางสาวสุดาดวง  เกิดโมฬี โรงเรียนสุรนารีวิทยา เข้าร่วมประชุมแบบไม่รับเอกสาร - ฟรีค่าลงทะเบียน
56 นางสุนัยน์ราห์  เพียรกิจ โรงเรียนปาดังติณสูลานนท์ เข้าร่วมประชุมและรับเอกสาร 2,000 ฿ ยังไม่ชำระ
57 นางสาวณปภัช  จันทร์เมือง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช นำเสนอแบบบรรยาย 3,000 ฿ ยังไม่ชำระ
58 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐ  แซ่เอี๊ยบ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร นำเสนอแบบบรรยาย 3,000 ฿ ยังไม่ชำระ
59 นายฤทธิชัย   ผานาค มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ นำเสนอแบบบรรยาย 3,000 ฿ ยังไม่ชำระ
60 นายกิตติวินท์ เดชชวนากร  เดชชวนากร คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำเสนอแบบบรรยาย 2,500 ฿ ยังไม่ชำระ
61 นายวิทยา  เบ็ญตาหลี คณะรัฐศาสตร์ เข้าร่วมประชุมแบบไม่รับเอกสาร - ฟรีค่าลงทะเบียน
62 นางสาวเต็มศิริ   สองเมือง องค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง เข้าร่วมประชุมแบบไม่รับเอกสาร - ฟรีค่าลงทะเบียน
63 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุหมาด  หมัดอาด้ำ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นำเสนอแบบบรรยาย 3,000 ฿ ยังไม่ชำระ
64 นางสาวศุภการย์  ชูดำ โรงเรียนบ้านจำปา เข้าร่วมประชุมแบบไม่รับเอกสาร - ฟรีค่าลงทะเบียน
65 นางสาวจัณทร์ปภัสร์   เครือแก้ว คณะพยาบาลศาสตร์ เข้าร่วมประชุมและรับเอกสาร 2,000 ฿ ยังไม่ชำระ
66 นางจิระภา  ธรรมนำศีล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 เข้าร่วมประชุมและรับเอกสาร 2,000 ฿ ยังไม่ชำระ
67 นางสาวอนงค์นาถ  เคนโพธิ์ โรงเรียนบ้านแท่น เข้าร่วมประชุมและรับเอกสาร 2,000 ฿ ยังไม่ชำระ
68 นางสุนิสา   หมัดอาด้ำ โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา เข้าร่วมประชุมแบบไม่รับเอกสาร - ฟรีค่าลงทะเบียน
69 นายจิระพงษ์ สุริยา  สุริยา ร.ร.สรรพวิทยาคม เข้าร่วมประชุมและรับเอกสาร 2,000 ฿ ยังไม่ชำระ
70 นาย นางสาวรัศมี   ภูกันดาน สพมฺ24 เข้าร่วมประชุมและรับเอกสาร 2,000 ฿ ยังไม่ชำระ
71 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพบูลย์  โพธิ์หวังประสิทธิ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรฯ นำเสนอแบบบรรยาย 3,000 ฿ ยังไม่ชำระ
72 นายประกิต  จันทร์ศรี - เข้าร่วมประชุมและรับเอกสาร 2,000 ฿ ยังไม่ชำระ
73 นางสาวอาบีด๊ะ  นุ้ยเอียด วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง เข้าร่วมประชุมแบบไม่รับเอกสาร - ฟรีค่าลงทะเบียน
74 นางสาวมณสิริ  จิตภักดี คณะอุตสาหกรรมเกษตร เข้าร่วมประชุมและรับเอกสาร 2,000 ฿ ยังไม่ชำระ
75 นายชายณรงค์   เจริญพานิช โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด นำเสนอแบบบรรยาย 3,000 ฿ ยังไม่ชำระ
76 นางสาวเมจิรา  แสนโสม - เข้าร่วมประชุมและรับเอกสาร 2,000 ฿ ยังไม่ชำระ
77 นางวรรณรัตน์  ลิขิตวรศักดิ์ วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง เข้าร่วมประชุมและรับเอกสาร 2,000 ฿ ยังไม่ชำระ
78 นางปิยพร   ทะภา โรงเรียนเขาแก้ววิทยาสรรพ์ เข้าร่วมประชุมและรับเอกสาร 2,000 ฿ ยังไม่ชำระ
79 นายอุเทน  ปุ่มสันเทียะ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม นำเสนอแบบบรรยาย 3,000 ฿ ยังไม่ชำระ
80 นางสาวพิริยา  สร้อยแก้ว คณะศึกษาศาสตร์ นำเสนอแบบบรรยาย 2,500 ฿ ยังไม่ชำระ
81 นางสาวชูศรี  กาญจนวงศ์ โรงเรียนวัดสโมสร สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 นำเสนอแบบบรรยาย 3,000 ฿ ยังไม่ชำระ
82 นางสาววิไลวรรณ   จันณรงค์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล เข้าร่วมประชุมและรับเอกสาร 2,000 ฿ ยังไม่ชำระ
83 นางสาววาสนา  ณ.สุโหลง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช เข้าร่วมประชุมและรับเอกสาร 2,000 ฿ ยังไม่ชำระ
84 นายสรรค์ชัย   ไชยภักดี โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ นำเสนอแบบบรรยาย 3,000 ฿ ยังไม่ชำระ
85 นางสาวเบญจภรณ์  มโนสัมฤทธิ์ โรงเรียนบ้านโสกหมู เข้าร่วมประชุมและรับเอกสาร 2,000 ฿ ยังไม่ชำระ
86 ดร.บุญช่วย  สายราม โรงเรียนบ้านดงตาหวัง เข้าร่วมประชุมและรับเอกสาร 2,000 ฿ ยังไม่ชำระ
87 ดร.ชูสิน  วรเดช สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เข้าร่วมประชุมแบบไม่รับเอกสาร - ฟรีค่าลงทะเบียน
88 นางสุนันท์  บินไธสง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร นำเสนอแบบบรรยาย 3,000 ฿ ยังไม่ชำระ
89 นางสาวชิสาพัชร์  ชูทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง นำเสนอแบบโปสเตอร์ 3,000 ฿ ยังไม่ชำระ
90 นางสาวดวงจันทร์  แก้วกงพาน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง นำเสนอแบบโปสเตอร์ 3,000 ฿ ยังไม่ชำระ
91 นายอนุสรณ์  นามประดิษฐ์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมและรับเอกสาร 2,000 ฿ ยังไม่ชำระ
92 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์  กาญจนะ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เข้าร่วมประชุมแบบไม่รับเอกสาร - ฟรีค่าลงทะเบียน
93 นางสาวณิชยาดา  ภูชิตานุรักษ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ นำเสนอแบบโปสเตอร์ 2,500 ฿ ยังไม่ชำระ
94 นางสาวพัชนี  สมพงษ์ สำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำเสนอแบบบรรยาย 3,000 ฿ ยังไม่ชำระ
95 นายนุกูล   ช่วยเนียม โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา เข้าร่วมประชุมและรับเอกสาร 2,000 ฿ ยังไม่ชำระ
96 นายนุกูล  ช่วยเนียม โรงเรียนสรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา เข้าร่วมประชุมแบบไม่รับเอกสาร - ฟรีค่าลงทะเบียน
97 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกพันธรน์ โลกุตรวงศ์  โลกุตรวงศ์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ นำเสนอแบบบรรยาย 3,000 ฿ ยังไม่ชำระ
98 นางสาวยุวรินทร์  บิลละหีม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ นำเสนอแบบบรรยาย 3,000 ฿ ยังไม่ชำระ
99 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองทอง  จุลิรัชนีกร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี นำเสนอแบบบรรยาย 3,000 ฿ ยังไม่ชำระ
100 นายพรนธี  พรหมร่วมแก้ว มหาวิทยาลัยทักษิณ นำเสนอแบบโปสเตอร์ 2,500 ฿ ยังไม่ชำระ
101 นางสาวกุลนิสากาญจน์  รัตนรักษ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ นำเสนอแบบโปสเตอร์ 2,500 ฿ ยังไม่ชำระ
102 นายสุระวงศ  คงมณี คณะศึกษาศาสตร์ นำเสนอแบบบรรยาย 2,500 ฿ ยังไม่ชำระ
103 นางสาวรุสมินี   ลีเดร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี นำเสนอแบบโปสเตอร์ 2,500 ฿ ยังไม่ชำระ
104 นางนุสรา  โพธิ์แก้ว Nussara เข้าร่วมประชุมแบบไม่รับเอกสาร - ฟรีค่าลงทะเบียน
105 นายซอฟวัน  สูเด็ง โรงเรียนภักดีวิทยา นำเสนอแบบโปสเตอร์ 2,500 ฿ ยังไม่ชำระ
106 นายซอฟวัน  สูเด็ง คณะศึกษาศาสตร์ นำเสนอแบบโปสเตอร์ 2,500 ฿ ยังไม่ชำระ
107 ดร.ภัททิรา  วิภวภิญโญ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง นำเสนอแบบบรรยาย 3,000 ฿ ยังไม่ชำระ
108 นายเจษบดินทร์  เสือคำ โรงเรียนสุมณฑาศึกษา เข้าร่วมประชุมและรับเอกสาร 2,000 ฿ ยังไม่ชำระติดต่อเรา

ฝ่ายบัณฑิต วิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

ถ.เจริญประดิษฐิ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000

 Email : grad.edupsu@gmail.com

 โทรศัพท์ : 073-337386

 โทรสาร : 073-348322

สถิติผู้เยี่ยมชม

Today  59 Yesterday  53 This Month  1,910 Last Month  2,004 This Year  6,886 All  6,886