การเตรียมบทความฉบับสมบูรณ์

  1.  ในการส่งผลงานวิจัย วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ จะรับพิจารณาเฉพาะผลงานที่ส่งมาเป็นบทความเฉพาะสมบูรณ์เท่านั้น
  2.  โดยเตรียมผลงานวิจัยฉบับเต็ม (Full Paper) เป็นภาษาไทย ความยาวไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 (รวมรูปภาพ ตาราง การอ้างอิง และภาคผนวก) บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สรุปเฉพาะใจความสำคัญ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยใช้อักษรแบบ TH SarabunPSK ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ขนาดของตัวอักษรตามแบบฟอร์มที่กำหนด บทความประกอบด้วย บทคัดย่อ Abstract บทนำ วัตถุประสงค์การวิจัย วิธีดำเนินการวิจัย ผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ และเอกสารอ้างอิง ( ดูรายละเอียดและไฟล์ต้นฉบับ )
  3.  ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่แก้ไขตามที่ผู้ทรงคุณวุฒิแนะนำจะถูกรวบรวมเป็น Proceedings ของการประชุมในรูปสื่อดิจิตอล และหนังสือฉบับรวบบทคัดย่อ และหากผลงานวิจัยนั้นนำเสนอโดยผู้วิจัยด้วยตนเองตามวันและเวลาที่กำหนดในการประชุมครั้งนี้ สามารถนำมาเป็นส่วนหนึ่งของการสำเร็จการศึกษาตามเกณฑ์การศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548 และ พ.ศ.2558 ของกระทรวงศึกษาธิการ การนับผลงานดำเนินงานในรอบการประเมินคุณภาพการศึกษาของแต่ละสถาบัน รวมถึงการเสนอผลงานเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการขอกำหนดตำแหน่ง

  การรับ-ส่งผลงานฉบับแก้ไขสมบูรณ์ (Full paper) ระหว่างเจ้าของผลงานและผู้จัดจะดำเนินการผ่านอีเมล์ grad.edupsu@gmail.com เท่านั้น

ติดต่อเรา

ฝ่ายบัณฑิต วิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

ถ.เจริญประดิษฐิ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000

 Email : grad.edupsu@gmail.com

 โทรศัพท์ : 073-337386

 โทรสาร : 073-348322

สถิติผู้เยี่ยมชม

Today  7 Yesterday  12 This Month  144 Last Month  193 This Year  1,819 All  22,212