ประเภทของการนำเสนอผลงาน

  1. การนำเสนอแบบบรรยาย (Oral Presentation)
  2. การนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)

 การนำเสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral Presentaion)

  1. ต้องนำเสนอด้วย PowerPoint โดยคณะกรรมการดำเนินงานฯ จะเตรียมคอมพิวเตอร์ไว้ในห้องนำเสนอ ขอให้ท่านเตรียมไฟล์นำเสนอ ( Microsoft Powerpoint 2007) มาลงที่ห้องนำเสนอผลงาน ในช่วงเวลาลงทะเบียน (ระหว่างเวลา 08.30 - 09.30 น.) และช่วงพักรับประทานอาหารกลางวัน (ระหว่างเวลา 12.00-13.00 น.) ของวันที่ท่านนำเสนอ
  2. เวลาการนำเสนอผลงานละ 15 นาที (นำเสนอ 10 นาที/ ซักถาม 5 นาที )
  3. มอบใบเกียรติบัตรการเข้าร่วมนำเสนอผลงาน หลังจากนำเสนอเสร็จสิ้นในแต่ละช่วง
  4. ตรวจสอบตารางการนำเสนอผลงานได้ที่เว็บไซต์การประชุม
  5. ท่านสามารถนำอุปกรณ์ประกอบการนำเสนอได้ อาทิ Pointer

 การนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ (Poster Presentaion)

 ต้องยืนประจำที่โปสเตอร์ในเวลาที่กำหนดเพื่อให้คณะกรรมการและผู้เข้าร่วมงานได้ซักถามข้อสงสัยตามวัน เวลาและสถานที่ที่กำหนด โดยการเตรียมโปสเตอร์ให้ดำเนินการ ดังนี้

  1. ให้จัดทำโปสเตอร์ขนาด 60X160 ซม. สามารถนำเสนอด้วยภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยให้มีรูปถ่ายผู้นำเสนอติดที่มุมบนด้านขวาในโปสเตอร์ด้วย (ชุดสุภาพ ขนาดไม่เกิน 4 X 4.5 นิ้ว) เนื้อหาในโปสเตอร์ประกอบด้วย บทคัดย่อ หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ วิธีการวิจัย ผลการวิจัย ประโยชน์ที่ได้จากการวิจัย และข้อสรุป
  2. ดาวน์โหลดรูปแบบโปสเตอร์ที่ http://edu.psu.ac.th/erc2017
  3. กำหนดให้ติดตั้งโปสเตอร์ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 เวลา 15.30 น. เป็นต้นไป และก่อนเวลา 08.00 น. ของวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 และให้เก็บโปสเตอร์ภายในวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 หลังเวลา 16.30 น.

ทั้งนี้ การตอบรับให้นำเสนอผลงานวิจัยแบบใดให้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการจัดโครงการตามคำแนะนำของผู้ทรงคุณวุฒิ

 ตัวอย่างโปสเตอร์

ติดต่อเรา

ฝ่ายบัณฑิต วิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

ถ.เจริญประดิษฐิ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000

 Email : grad.edupsu@gmail.com

 โทรศัพท์ : 073-337386

 โทรสาร : 073-348322

สถิติผู้เยี่ยมชม

Today  6 Yesterday  9 This Month  161 Last Month  230 This Year  2,066 All  22,459