หัวข้อการประชุม

 1. การบริหารการศึกษา
 2. การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
 3. การวัด ประเมินผลและการประกันคุณภาพทางการศึกษา
 4. การวิจัยและสถิติทางการศึกษา
 5. เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา
 6. จิตวิทยา
 7. การศึกษาเพื่อการพัฒนาสังคม
 8. การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 9. สุขศึกษา พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา
 10. อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 กิจกรรมในการประชุม

 1. บรรยายและอภิปรายทางวิชาการ โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ในหัวข้อ “นวัตกรรมการศึกษาเพื่อ Thailand 4.0”
 2. จัดแสดงนิทรรศการผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาที่มีการนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพื้นที่และชุมชน การแสดงผลงานหรือโชว์ผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากผลงานวิจัย
 3. การนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งแบบบรรยายและโปสเตอร์

ติดต่อเรา

ฝ่ายบัณฑิต วิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

ถ.เจริญประดิษฐิ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000

 Email : grad.edupsu@gmail.com

 โทรศัพท์ : 073-337386

 โทรสาร : 073-348322

สถิติผู้เยี่ยมชม

Today  4 Yesterday  12 This Month  205 Last Month  224 This Year  1,040 All  21,433