Pre-Conference Workshop

        ขอเชิญลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการก่อนการประชุมวิชาการระดับชาติ ศึกษาศาสตร์วิจัยครั้งที่ 4 (Pre-Conference Workshop) โดยจะจัดขึ้นในวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมหรรษา เจบี หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา บรรยายโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันต่าง ๆ ตามกลุ่มหัวข้อ workshop ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนออนไลน์โดยเลือกหัวข้อ workshop ที่ต้องการเข้าร่วม

กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)

หัวข้อ workshop ที่เปิดรับสมัคร

Workshop ที่ 1 : แนวทางการพัฒนารายวิชาออนไลน์ Massive Open Online Course (MOOC) สำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

Cinque Terre

โดย : ผศ.ดร.โอภาส เกาไศยาภรณ์
ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วม : อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป

จำนวนที่รับสมัคร 100 คน


Workshop ที่ 2 : การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน

Cinque Terre

โดย : ผศ.ดร.มาเรียม นิลพันธุ์
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

คุณสมบัติผู้เข้าร่วม : อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป

จำนวนที่รับสมัคร 100 คน


Workshop ที่ 3 : การจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการร่วมกับเทคโนโลยีด้วยเครื่องมือ ICT

Cinque Terre

โดย: ดร.สุทธิดา จำรัส
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คุณสมบัติผู้เข้าร่วม : ผู้สอนทุกระดับชั้น สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ที่สนใจ) มีความสามารถในการใช้สมาร์ทโฟนและคอมพิวเตอร์ระดับเบื้องต้นถึงปานกลาง

จำนวนที่รับสมัคร 100 คน


Workshop ที่ 4 : นวัตกรรมการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สำหรับ Thailand 4.0

Cinque Terre Cinque Terre Cinque Terre

โดย: คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

คุณสมบัติผู้เข้าร่วม : ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา นักการศึกษา อาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป

จำนวนที่รับสมัคร 100 คน


Workshop ที่ 5 : ปฏิบัติการสื่อสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาครูปฐมวัย

Cinque Terre Cinque Terre Cinque Terre Cinque Terre Cinque Terre

โดย : ผศ.จริงใจ มนต์เลี้ยง, ดร.เบญจพร ชนะกุล, อ.สุชาดา จิตกล้า, อ.จุฬาลักษณ์ สุตระ
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช

คุณสมบัติผู้เข้าร่วม : ครูปฐมวัย อาจารย์ผู้สอนด้านปฐมวัย นักศึกษา นักวิชาการด้านการจัดการศึกษาปฐมวัย

จำนวนที่รับสมัคร 60 คน

อัตราค่าลงทะเบียน

หัวข้อละ 900 บาท

  •  ประกอบด้วย อาหารว่าง 2 มื้อ และอาหารกลางวัน 1 มื้อ
  •  กระเป๋าและชุดเอกสารประกอบการอบรมพร้อมป้ายแขวนคอ
  •  ผู้เข้ารับการอบรมทุกท่านจะได้รับวุฒิบัตรแสดงการเข้ารับการอบรม

 

วิธีชำระเงิน

  •  โอนเงินผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสงขลานครินท์
  •  ชื่อบัญชี : คณะศึกษาศาสตร์ โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ เลขที่บัญชี: 704-265-020-3
 

การแจ้งโอนเงิน

  •  หลังจากชำระค่าลงทะเบียนแล้วให้เก็บหลักฐานการจ่ายเงิน และแจ้งโอนเงินโดยไปที่เมนู "แจ้งโอนเงิน"
  •  กรอกรายละเอียดการโอนเงินและ upload หลักฐานการโอนเงิน
  •  สามารถตรวจสอบรายชื่อและสถานะการโอนเงินได้ที่หน้าเว็บไซต์ ภายหลังฝ่ายการเงินตรวจสอบข้อมูลและหลักฐานการโอนเงินแล้ว
  •  การรับใบเสร็จรับเงิน ท่านสามารถติดต่อรับได้ที่หน้างาน จุดรับลงทะเบียน ทั้งนี้ ขอให้ชำระค่าลงทะเบียนผ่านช่องทางที่มีการหักค่าธรรมเนียมการโอนหรือการบริการโอนเงินจากผู้สมัครเท่านั้น
Co-Organized By

ติดต่อเรา

ฝ่ายบัณฑิต วิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

ถ.เจริญประดิษฐิ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000

 Email : grad.edupsu@gmail.com

 โทรศัพท์ : 073-337386

 โทรสาร : 073-348322

สถิติผู้เยี่ยมชม

Today  16 Yesterday  14 This Month  459 Last Month  785 This Year  459 All  28,806