รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วม Pre-conference Workshop

Workshop ที่ 1 เรื่อง แนวทางการพัฒนารายวิชาออนไลน์ Massive Open Online Course (MOOC) สำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล หน่วยงาน ค่าลงทะเบียน (บาท) สถานะการชำระเงิน
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรี  ทองเรือง คณะอุตสาหกรรมเกษตร 900 ยังไม่ชำระ
2 นางสุธิดา  เลขาวิจิตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 900 ยังไม่ชำระ
3 นางสาววาสนา  ณ.สุโหลง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 900 ยังไม่ชำระ
4 นางดวงใจ  งามศิริ วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา 900 ยังไม่ชำระ
5 นายธวัชศักย์  ตั้งปณิธานวัฒน์ ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 900 ชำระเงินแล้ว
6 นายทวี   นำสกุลวงศ์ สาขาสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 900 ยังไม่ชำระ
7 นายกล้าศักดิ์  เขื่อนนิล บ้านไอที 900 ยังไม่ชำระ
8 นางสาวสุมนา  สุขพันธ์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ 900 ชำระเงินแล้ว
9 นางยุพา  แดงประดับ โรงเรียนชุมชนบ้านยูโย 900 ยังไม่ชำระ
10 ดร.ภัททิรา  วิภวภิญโญ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 900 ยังไม่ชำระ
11 นางสาวกอดีเยาะห์  แยนา โรงเรียนบ้านกูวิง 900 ยังไม่ชำระ
12 นางจุรีภรณ์  มะเลโลหิต สาขาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 900 รอตรวจสอบ
13 ดร.อรุณรัศมิ์  วณิชชานนท์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 900 ยังไม่ชำระ
14 ดร.ลาวัณย์  ตรีเนตร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 900 ยังไม่ชำระ
15 นายชวลิต  สิทธิกุล สำนักงานศึกษาธิการภาค8 900 ชำระเงินแล้ว
16 นางสาวสาลินี  จงใจสุรธรรม สพฐ. (สพป.พัทลุง เขต 1) 900 ยังไม่ชำระ
17 นางสาวจิราวรรณ   ศรีวิเวก สพฐ 900 ยังไม่ชำระ
18 นางสาวนัจญ์ยวา  โต๊ะหลัง คณะศึกษาศาสตร์ 900 ยังไม่ชำระ
19 นางสาวบาซลา  บาเน็ง คณะศึกษาศาสตร์ 900 ยังไม่ชำระ
20 นางสาวมาร์เรียม  หวันตะหา คณะศึกษาศาสตร์ 900 ยังไม่ชำระ
21 นางสาวกัสมา  มะหมัด คณะศึกษาศาสตร์ 900 ยังไม่ชำระติดต่อเรา

ฝ่ายบัณฑิต วิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

ถ.เจริญประดิษฐิ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000

 Email : grad.edupsu@gmail.com

 โทรศัพท์ : 073-337386

 โทรสาร : 073-348322

สถิติผู้เยี่ยมชม

Today  6 Yesterday  9 This Month  161 Last Month  230 This Year  2,066 All  22,459